Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Wywłaszczanie nieruchomości
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8050640
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2014-2018 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2018

Artykuły
  Uchwala Nr XXXIX/241/2019 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjecia stanowiska Rady Powiatu w kluczborku do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy systemu ochrony zdrowia
  Uchwała Nr XXXIX/242/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku do Wojewody Opolskiego w sprawie funkcjonowania PCZ S.A. w Kluczborku
  Uchwała Nr XXXIX/243/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjecia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku do Dyrektora Opolskiego Oddziału NFZ w sprawie funkcjnowania PCZ S.A. w Kluczborku
  Uchwała Nr XXXIX/244/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu wKluczborku do Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie choroby wewnętrzne dla województwa opolskiego w sprawie kadry lekarskiej na oddziale chorób wewnetrznych
  Uchwała Nr XXXIX/245/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku do Prezesa Okregowej Opolskiej Izby Lekarskiej w sprawie wsparcia kadry lekarskiej na oddziale chorób wewnetrznych PCZ S.A. w Kluczborku
  Uchwała Nr XXXIX/246/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku do jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w sprawie wsparcia kadry lekarskiej na oddziale chorób wewnętrznych PCZ S.A. w Kluczborku
  Uchwała Nr XL/247/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2018 rok
  Uchwała Nr XL/248/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwala Nr XL/249/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkoł niepublicnych oraz trybu przeprowadzania kontroi prawidlowości ich pobierania i wykorzystania
  Uchwała Nr XLI/250/2018 z dnia 9 marca 2018 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kluczborskiego na 2018 rok
  Uchwała Nr XLI/251/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XLI/252/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Uchwała Nr XLI/253/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie okreslenia zadań do realizacji ze środków PFRON na 2018 rok
  Uchwała Nr XLI/254/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wyrazena zgody na wniesienie przez Powiat Kluczborski wkladów niepieniężnych (aportem) do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o. i objecie udziałów.
  Uchwala Nr XLI/255/2018 z dnia 9 marca 2018 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu kluczborskiego
  Uchwala Nr XLI/256/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość