Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088458
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2014-2018 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2018 Wersja do druku

Uchwała Nr XLVIII/305/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu wspólpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019r."

 

 

Uchwała Nr XLVIII/305/2018

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 27 września 2018r.

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), art. 5a Ustawy z dnia 24   kwietnia   2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/275/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 116, poz. 1244) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Uchwala się „Roczny program współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wszystkie kwoty zapisane w załączniku mają charakter szacunkowy i mogą zostać skorygowane w zależności od możliwości finansowych powiatu.

3. Ostateczną wysokość środków na realizację „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kluczborskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok” określi Rada Powiatu w Kluczborku w uchwale budżetowej na 2019 rok.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do:

1)  ogłaszania otwartych konkursów ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych;

2)  powoływania komisji konkursowych i określenia regulaminu pracy komisji;

3)  wykonywania innych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/305/2018

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 27 września 2018r.

 

 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KLUCZBORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§  1. 1. Roczny program współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, zwany dalej programem, reguluje współpracę pomiędzy Samorządem Powiatu Kluczborskiego, zwanym dalej powiatem, a organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

2. Ilekroć w programie jest mowa o organizacjach pozarządowych, należy przez to rozumieć, że są to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

 

§  2. W realizacji programu uczestniczą:

1)    Rada Powiatu w Kluczborku i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej powiatu;

2)    Zarząd Powiatu w Kluczborku, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej powiatu wytyczonej przez Radę Powiatu w Kluczborku;

3)    Starosta Kluczborski w zakresie swoich kompetencji i realizacji uchwał powierzonych do wykonania przez Zarząd Powiatu w Kluczborku;

4)    Komisja konkursowa do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na dotacje związane z realizacją zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym;

5)    Naczelnicy, kierownicy, samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz jednostki organizacyjne powiatu w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo.

 

 

Rozdział 2

Cel główny i cele szczegółowe programu

 

§ 3. Głównym celem programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowym, a w szczególności:

1)    Wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych metod realizacji zadań publicznych oraz zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej;

2)    Wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji pozarządowych w zakresie rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej, a tym samym właściwego planowania nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych;

3)    Stworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców;

4)    Odciążenie budżetu powiatu poprzez wspieranie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań publicznych;

5)    Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez pełniejszą realizację zadań powiatu określonych w ustawach.

 

Rozdział 3

Zasady współpracy

 

§ 4. 1. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi opierać się będzie na zasadach określonych w art. 5 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

 

 

Rozdział 4

Zakres przedmiotowy

 

§ 5. Zakres przedmiotowy programu określa art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem współpracy powiatu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest zatem:

1)    Realizacja zadań powiatu określonych w ustawach;

2)    Podwyższenie jakości i efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu;

3)    Określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;

4)    Konsultowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok” na etapie jego tworzenia.

 

Rozdział 5

Formy współpracy

 

§  6. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi może odbywać się w formach określonych w art. 5 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również poprzez:

1)  Współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł;

2)  Promocję działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej powiatu kluczborskiego oraz w lokalnych mediach;

3)  Pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych.

 

Rozdział 6

Priorytetowe zadania publiczne

 

§ 7. 1. Obszary współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi dotyczą zakresu zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W 2019 roku priorytetowe zadania publiczne obejmują działania z zakresu:

1)  Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)  Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa;

3)  Ochrony i promocji zdrowia;

4)  Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

5)  Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

6)  Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

7)  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

8)  Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

9)  Turystyki i krajoznawstwa;

10)  Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

11)  Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4, pkt 1-32a.

 

Rozdział 7

Okres realizacji programu

 

§ 8.  Roczny program współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok realizowany będzie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

 

Rozdział 8

Sposób realizacji programu

 

§ 9. 1. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez powiat w zakresie określonym w § 7. zapewnia się przez zlecanie realizacji zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania powiatu oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2. Program będzie realizowany między innymi poprzez:

1)      Zlecanie przez Zarząd Powiatu w Kluczborku realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się w trybie ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Kluczborku otwartych konkursach ofert. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę wsparcia lub powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie. Zarząd Powiatu w Kluczborku może na wniosek organizacji pozarządowej zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegóły przyznawania dotacji w tym trybie określa art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2)      Utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi;

3)      Udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego dla działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w ramach Programu;

4)      Organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój organizacji pozarządowych i promocję powiatu;

5)      Obejmowanie patronatem przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe;

6)      Rekomendowanie i promocję działań i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.

 

Rozdział 9

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

 

 

§  10. 1. Na realizację programu powiat kluczborski planuje przeznaczyć w 2019 roku około 230 083,00 złotych (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt trzy złote zero groszy). W kwocie tej zawarta jest dotacja na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku, zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.).

2. Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację programu i wynikających z tego zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, określona zostanie w Uchwale Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kluczborskiego na 2019 rok.

 

Rozdział 10

Sposób oceny realizacji programu

 

§  11. Zarząd Powiatu w Kluczborku do 31 maja każdego roku przedkłada Radzie Powiatu w Kluczborku sprawozdanie z realizacji programu. Sprawozdanie zawiera między innymi:

1)    Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje programu;

2)    Liczbę ogłoszonych przez Zarząd Powiatu w Kluczborku otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych;

3)    Liczbę ofert złożonych przez organizacje pozarządowe do otwartych konkursów ofert;

4)    Liczbę zawartych umów oraz wielkość przekazanych środków dotyczących realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert;

5)    Informacje na temat innych aspektów współpracy.

 

 

 Rozdział 11

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

 

§  12. 1. Projekt Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi jest tworzony w Referacie Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury, a następnie w drodze uchwały Zarządu Powiatu w Kluczborku poddany jest procesowi konsultacji społecznych zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLVII/275/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 116, poz. 1244).

2. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości.

3. Program zostaje uchwalony przez Radę Powiatu w Kluczborku do dnia 30 listopada roku poprzedzającego czas jego obowiązywania.

 

Rozdział 12

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

§  13. 1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje, specjalnie do tego celu powołana przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, komisja konkursowa do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

2. Imienny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Zarząd Powiatu w Kluczborku w formie uchwały. Zarząd Powiatu w Kluczborku powołując komisję  konkursową wskazuje jej Przewodniczącego.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1)    Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Kluczborku.

2)    Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie biorących udziału w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Kluczborku;

3)    W skład Komisji mogą zostać także powołane, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których konkurs dotyczy.

4. W stosunku do członków Komisji konkursowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

5. W przypadku nie wskazania przez żadną z organizacji pozarządowych osób do składu komisji albo wyłączenia lub nieobecności członka komisji, prace Komisji konkursowej są prowadzone pod warunkiem, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej składu. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

6. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadana publicznego dokonuje Zarząd Powiatu w Kluczborku.

7. Skład Komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy zostanie opublikowany na stronie internetowej powiatu kluczborskiego – www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

 

 

Rozdział 13

Postanowienia końcowe

 

§  14. 1. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, aniżeli przewidziany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosuje się tryb w nich określony.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o finansach publicznych oraz Ustawy o zamówieniach publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Uchwała Nr XLVIII_305_2018r (76.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Strzelczyk Joanna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Strzelczyk Joanna, Data wprowadzenia: 2018-10-03 09:06:05, Zatwierdził do publikacji: Radom Adam, Data publikacji 2018-10-03 09:21:54, Ostatnia zmiana: 2018-10-03 09:21:54, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 135