Uchwała Nr XLV/289/2018

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 21 czerwca 2018 r.

 

 

 

w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych”

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

 

 

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XL/305/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku

Andrzej Butra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XLV/289/2018

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 21 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Kluczbork, czerwiec 2018 roku

1. Wstęp

Problematyka wyrównywania szans edukacyjnych jest jednym z najbardziej istotnych problemów społecznych. Na wszystkich etapach edukacyjnych, w różnych rodzajach szkół i placówek naszego regionu spotykamy się z pojedynczymi uczniami lub grupami uczniów napotykającymi na różnego rodzaju bariery m.in. środowiskowe, ekonomiczne, zdrowotne, komunikacyjne i inne, które znacząco utrudniają dostęp do pełnej oferty wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dotyczy to przede wszystkim dzieci i młodzieży osiągających niskie wyniki w nauce, niepełnosprawnych, pochodzących z mniejszości narodowych i etnicznych, dotkniętych dysfunkcjami społecznymi czy też mieszkających w małych miejscowościach lub na terenach wiejskich. Wyrównywanie szans edukacyjnych oznacza tworzenie warunków do tego, aby każdy uczeń – niezależnie od posiadanego kapitału kulturowego, mentalnego, materialnego, narodowościowego, społecznego itp. – mógł urzeczywistniać swoje aspiracje edukacyjne i osiągnąć cele życiowe, które są dla niego istotne. Im wcześniej zlokalizujemy przyczyny występowania braków w dostępie do oferty edukacyjnej, tym skuteczniej zaplanujemy efektywne działania w celu zmniejszania nierówności społecznych wśród uczniów, mieszkańców powiatu kluczborskiego. Jednostki, instytucje odpowiedzialne za proces kształcenia młodego pokolenia mają za zadanie wyposażyć uczących się w standardowy pakiet wiedzy
i umiejętności.  Jednym z bardzo istotnych problemów w dostępie do edukacji jest często nadmierna odległość od miejsca zamieszkania do szkoły, którą uczeń chce wybrać, niedogodny dojazd do szkoły i powrót do miejsca zamieszkania oraz duże koszty z tym związane. Specyfika życia na wsi i w małych miejscowościach zmniejsza liczbę naturalnych sytuacji sprzyjających nabywaniu wielu kompetencji społecznych, niezwykle cenionych na rynku pracy. W Powiecie Kluczborskim naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania realizuje ponad 40% młodzieży. Mając na uwadze organizację transportu oraz koszty związane z dojazdami do szkół, stanowi to, jak wcześniej opisano, barierę w dostępności do usług edukacyjnych i niejednokrotnie decyduje o wyborze profilu kształcenia niezgodnego z uzdolnieniami i zainteresowaniami ucznia.

Zapewnienie równego dostępu lokalnej społeczności do oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, pokonanie w tym zakresie wszelkich barier należy do ważnych zadań Powiatu Kluczborskiego. Realizacja tego dokonuje się już poprzez element motywacyjny, jakim są nagrody i stypendia przyznawane przez Starostę Kluczborskiego uzdolnionym uczniom. Kolejnym elementem tego zadania jest „Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych”, związany z obowiązkiem organizacji przez Powiat Kluczborski publicznego transportu zbiorowego na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017r., poz. 2136 z późn. zm.). Starosta wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego wybiera operatora publicznego transportu zbiorowego, którym w tym przypadku będzie PKS w Kluczborku Sp. z o.o., jako podmiot wewnętrzny Powiatu Kluczborskiego zdefiniowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007r. wskazany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na mocy art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Innym bardzo istotnym problemem jest zapewnienie dostępu do edukacji cudzoziemcom, zamieszkującym na terenie powiatu kluczborskiego, przebywającym bez opieki rodziców (prawnych opiekunów).

W powiecie kluczborskim podejmują naukę uczniowie z Ukrainy i Białorusi. Na czas trwania nauki mieszkają w Internacie Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Opiekę nad tymi uczniami sprawują wychowawcy zatrudnieni w Internacie WODiDZ, upoważnieni przez rodziców, prawnych opiekunów, na podstawie pełnomocnictwa notarialnego.  Jedną z bardzo istotnych barier uniemożliwiających przebywanie i edukację na terenie RP, jest zapewnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Katalog osób ubezpieczonych jest ściśle określony w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) z tym, że nie zawiera pojęcia „uczeń”. Objęcie niepełnoletniego ucznia powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym możliwe jest, jak wynika z ww. ustawy w momencie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, wydanego przez właściwego miejscowo wojewodę. Z przepisów dotyczących cudzoziemców jednoznacznie wynika, że warunkiem niezbędnym do uzyskania ww. zezwolenia posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym niezbędne jest objęcie uczniów opieką, w której wszelkie koszty związane z leczeniem pokryje ubezpieczyciel.

2. Cel programu

    Głównym celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do pełnej oferty usług edukacyjnych uczniów zamieszkujących na terenie powiatu kluczborskiego, realizujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania, poprzez:

1.    Umożliwienie korzystanie bez ograniczeń, na terenie powiatu kluczborskiego, ze wszystkich połączeń operatora publicznego transportu zbiorowego PKS w Kluczborku, na podstawie karty uczestnika programu, EM-Karty Starosty Kluczborskiego, którą uczeń może otrzymać wykupując bilet miesięczny na dojazd do szkoły i powrót do miejsca zamieszkania.

2.    Zapewnienie opieki zdrowotnej, poprzez pokrycie kosztów ubezpieczenia, obejmującego leczenie uczniów.

3. Beneficjenci programu

Beneficjentami programu są uczniowie zamieszkali na terenie powiatu kluczborskiego podejmujący lub kontynuujący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania oraz uczniowie nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, i przebywający na terenie RP bez opieki rodziców (prawnych opiekunów), zamieszkujący i podejmujący bądź kontynuujący naukę na terenie powiatu kluczborskiego.

4. Realizator programu

Program realizowany jest przez szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski oraz Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

5. Źródło finansowania programu

    Program jest finansowany ze środków własnych Powiatu Kluczborskiego.

6. Monitorowanie realizacji programu

    Podmiotem monitorującym realizację programu jest Zarząd Powiatu w Kluczborku. Sprawozdanie dotyczące liczby uczniów objętych programem i kosztów realizacji programu jest sporządzane po zakończeniu roku szkolnego i umieszczane w informacji  o realizacji zadań oświatowych za dany rok szkolny.

7. Zakładane rezultaty realizacji programu

Objęcie wsparciem jak największej liczby uczniów zamieszkujących na terenie powiatu kluczborskiego i uczęszczających do szkół poza miejsce zamieszkania oraz uczniów nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zamieszkujących i podejmujących, bądź kontynuujących naukę na terenie powiatu kluczborskiego, celem zmniejszenia różnic w dostępie do pełnej oferty usług edukacyjnych rozwijających ich pasje i zainteresowania.