Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8257951
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2010-2014 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2014

Artykuły
  Uchwała Nr XXXIX/290/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr XXXIX/291/2014 z dnia 6 marca 2014 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXXIX/292/2014 z dnia 6 marca 2014 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Strazy pożarnej w Lasowicach Małych na zakup samochodu lekkiego.
  Uchwała Nr XXXIX/293/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
  Uchwała Nr XXXIX/294/2014 z dnia 6 marca 2014 r.w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie ...
  Uchwala Nr XXXIX/295/2014 z dnia 6 marca 2014 r.w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok
  Uchwała Nr XXXIX/296/2014 z dnia 6 marca 2014 r.w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno
  Uchwała Nr XXXIX/297/2014 z dnia 6 marca 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie de realizacji projektu konkursowego pod nazwą " wsparcie przedsiębiorczości ...
  Uchwała Nr XXXIX/298/2014 z dnia 6 marca 2014 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/146/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.08.2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów ...
  Uchwała Nr XXXIX/299/2014 z dnia 6 marca 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz gminy Kluczbork
  Uchwała Nr XXXIX/300/2014 z dnia 6 marca 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,....
  Uchwała Nr XXXIX/301/2014 z dnia 6 marca 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, ....
  Uchwała Nr XXXIX/302/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierzawy na okres oznaczony do 3 lat,...
  Uchwała Nr XL/303/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr XL/304/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XL/305/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych
  Uchwała Nr XL/306/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych
  Uchwała Nr XL/307/2014 z 24 z dnia kwietnia 2014 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka "Nasz Dom Bogacica-Baków" z siedzibą w Bogacicy w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Bogacicy.
  Uchwała Nr XL/308/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdaniaz działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku za okres 2013
  Uchwała Nr XL/309/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjecia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kluczborku na 2014 rok.
  Uchwała Nr XLI/310/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Powiatu kluczborskiego za 2013 rok
  Uchwała Nr XLI/311/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
  Uchwała Nr XLI/312/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kluczborskiego za 2013 rok
  Uchwała Nr XLI/313/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwaly Budżetowej ...
  Uchwała Nr XLI/314/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XLI/315/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
  Uchwała Nr XLI/316/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych z mieszkańcami powiatu kluczborskiego
  Uchwała Nr XLI/317/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nawiązania współpracy pomiedzy Powiatem Kluczborskim a gminą Radłów w zakresie ...
  Uchwała Nr XLI/318/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane...
  Uchwała Nr XLII/319/2014 z dnia 27.06.2014r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr XLII/320/2014 z dnia 27.06.2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała nr XLII/321/2014 z dnia 27.06.2014r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Kluczborskiego oraz określenia zasad ich zbywania , nabywania i wykupu
  Uchwała Nr XLII/322/2014 z dnia 27.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6.12.2012r. w sprawie ustal.trybu udziel.i rozlicz.dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkoł niep.posiad.uprawnienia szkoł pu
  Uchwała Nr XLII/323/2014 z dnia 27.06.2014r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka ,,Nasz Dom Bogacica-Bąków" z siedzibą w Bogacicy w ,,Dom Dziecka w Bogacicy", utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą ,,Dom Dziecka w Bąkowie" oraz utworz.je
  Uchwała Nr XLIII/324/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej ...
  Uchwała Nr XLIII/325/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany wiloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XLIII/326/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Starzy Pozarnej w Biadaczu na zakup sprzetu ochrony przeciwpożarowej
  Uchwała Nr XLIII/327/2014 zmieniajaca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.
  Uchwała Nr XLIII/328/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2014.
  Uchwała Nr XLIII/329/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ...
  Uchwała Nr XLIII/330/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy .....
  Uchwała Nr XLV/331/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr XLV/332/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XLV/333/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciarce....
  Uchwała Nr XLV/334/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/295/2014 Rady Powiatu w Kkuczborku z dnia 6 marca w spr. okreslenia zadań do realizacji ze środków PFRON na 2014 rok.
  Uchwała Nr XLV/335/2014 z dnia 25 wrzesnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022.
  Uchwała Nr XLVI/336/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej ....
  Uchwała Nr XLVI/337/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XLVI/338/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/295/2014 z dnia 6 marca 2014 r. ...
  Uchwała Nr XLVI/339/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla wojekwództwa opolskiego na lata 2015 i następne
  Uchwała Nr XLVI/340/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na rok 2015
  Uchwała Nr XLVI/341/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oplat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2015 roku