Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8316481
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2010-2014 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2010

Artykuły
  Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wygasnięcia mandatu radnego Andrzeja Nowaka
  Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Leszka Wiącka
  Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr I/4/2010 w spr. zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej SPZ Szpitali Pulmonologiczno- Reumatologicznych z siedziba w Kup.
  Uchwała Nr II/5/2010 w spr. wstapienia nowego radnego z okręgu wyborczego nr 4
  Uchwała Nr II/6/2010 w spr. wstapienia nowego radnego z okręgu wyborczego nr 2
  Uchwała Nr II/7/2010 w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie wyboru Starosty Kluczborskiego
  Uchwała Nr II/9/2010 w sprawie wyboru Wicestarosty Kluczborskiego
  Uchwała Nr II/10/2010 w spr. wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr II/11/2010 w spr. powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Uchwała Nr II/12/2010 w spr. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny
  Uchwała Nr II/13/2010 w spr. powołania Komisji ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Uchwała nr II/14/2010 w spr. powołania Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
  Uchwała Nr II/15/2010 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej
  Uchwała Nr II/16/2010 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Uchwała Nr II/17/2010 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny
  Uchwała Nr II/18/2010 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Uchwała Nr II/19/2010 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publiczneo
  Uchwała Nr II/20/2010 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Uchwała Nr II/21/2010 w spr. powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Uchwała Nr II/22/2010 w spr. powołania Sekretarza Kimisji Rewizyjnej
  Uchwała Nr II/23/2010 w spr. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w KLuczborku
  Uchwała Nr II/24/2010 w spr. zmiany uchwały Nr XLII/248/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w spr. uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr III/25/2010 w spr. zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010
  Uchwała Nr III/26/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/238/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie okreslenia zadań do realizacji ...
  Uchwała Nr III/27/2010 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2011 Nr IV/28/2010
  Uchwała Nr IV/29/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr IV/30/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Zofii Jagieły na panią Ewę Sygullę - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku