Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8316490
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2014-2018 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2017

Artykuły
  Uchwała Nr XXVIII/180/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  Uchwała Nr XXVIII/181/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie projektu dostaosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustawą - Prawo oswiatowe....
  Uchwała Nr XXVIII/182/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kuniowie ..
  Uchwała Nr XXVIII/183/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestu zabytków
  Uchwała Nr XXVIII/184/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia zadan do realizacji ze środków PFRON na lata 2017-2022
  Uchwała Nr XXVIII/185/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepelnosprawnych na lata 2017-2022"
  Uchwała Nr XXVIII/186/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialalności PCPR w Kluczborku za rok 2016 ......
  Uchwała Nr XXVIII/187/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, ....
  Uchwała Nr XXIX/188/2017 z dnia 30 marca 2017 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu powiatu kluczborkisego na 2017 rok
  Uchwała Nr XXIX/189/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXIX/190/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Uchwała Nr XXIX/191/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej OSP w Bogacicy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu pożarniczego
  Uchwała Nr XXIX/192/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej OSP w Byczynie na zakup pojazdu specjalnego drabiny mechanicznej
  Uchwała Nr XXIX/193/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie powiatu kluczborskiego - jako lidera partnerstwa do projektu pn: "Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego ....
  Uchwała Nr XXIX/194/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, ....
  Uchwala Nr XXIX/195/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2017 rok
  Uchwała Nr XXIX/196/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół publicznych pondpodstawowych..
  Uchwała Nr XXX/197/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kluczborskiego na 2017 rok
  Uchwała Nr XXX/198/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwala Nr XXX/199/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Uniwersytetowi Opolskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego ...
  Uchwala Nr XXXI/200/2017 z dia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Kluczborskiego za 2016 rok
  Uchwala Nr XXXI/201/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi powiatu z tytulu wykonania budzetu powiatu za 2016 rok
  Uchwala Nr XXXI/202/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kluczborskiego za 2016 rok
  Uchwala Nr XXXI/203/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kluczborskiego na 2017 rok
  Uchwala Nr XXXI/204/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wpf.
  Uchwała Nr XXXI/205/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/62/2003 z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli .
  Uchwała Nr XXXII/206/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Kluczborskiego na 2017 rok
  Uchwała Nr XXXII/207/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXXIII/208/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
  Uchwala Nr XXXIII/209/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXXIII/210/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie okreslenia zadan do realizacji ze srodków PFRON na 2017 rok.
  Uchwała Nr XXXIII/211/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w obrebie miasta Kluczbork stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz Gminy Kluczbork
  Uchwała Nr XXXIII/212/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Kluczborku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Kluczborku
  Uchwała Nr XXXIII/213/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Kluczborku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Kluczborku
  Uchwała Nr XXXIII/214/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kluczborku w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną w Kluczborku
  Uchwała Nr XXXIII/215/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoly Podstawowej Nr 6 Specjalnej w Kluczborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 Specjalną w Kluczborku
  Uchwała Nr XXXIII/216/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoly Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Kluczborku w Szkolę Policealną Nr 2 dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy ....
  Uchwała Nr XXXIII/217/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych w Kluczborku w Szkole Policealną Nr 3 dla Dorosłych , o której mowa w art 18 ust.1 pkt lit.f ustawy ....
  Uchwała Nr XXXIII/218/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiajacej do Pracy w Kluczborku w Szkolę Specjalną Przysposabiajaca do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-ustawy ...
  Uchwała Nr XXXIII/219/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2018 rok"
  Uchwała Nr XXXIII/220/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie przyjeci Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego - "Plaster Miodu
  Uchwała Nr XXXIV/221/2017 z dnia 29 wrzesnia 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kluczborskiego na 2017 rok
  Uchwała Nr XXXIV/222/2017 z dnia 29 wrzesnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXXIV/223/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu ochrony środowiska
  Uchwala Nr XXXV/224/2017 z dnia 30 października 2017 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2017 r.
  Uchwała Nr XXXV/225/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXXV/226/2017 z dnia 30 października 2017 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie określenia do realizacji ze srodków PFRON na 2017 rok
  Uchwala Nr XXXVI/227/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Powiatu poprzez przejęcie wierzytelności
  Uchwała Nr XXXVI/228/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2018 rok
  Uchwała Nr XXXVI/229/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboyu budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujacym się w gminnej ewidencji zabytków lub .....
  Uchwała Nr XXXVI/230/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wyskości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2018 roku.
  Uchwała Nr XXXVI/231/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na zcas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość będąca własności
  Uchwała Nr XXXVII/232/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2017 rok
  Uchwała Nr XXXVII/233/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu powiatu kluczborskiego na rok 2017
  Uchwała Nr XXXVIII/235/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwala Nr XXXVIII/236/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań powiatu kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności
  Uchwała Nr XXXVIII/237/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie prowadzenia obsługi fiannsowo-księgowej jednostek organizacyjnych powiatu przze Starostwo Powiatowe w Kluczborku
  Uchwala Nr XXXVIII/238/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków PFRON na 2017 rok
  Uchwała Nr XXXVIII/239/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Kluczborskiego na 2018 rok
  Uchwała Nr XXXVIII/240/2017 z dnai 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej