Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088446
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2014-2018 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2017 Wersja do druku

Uchwała Nr XXXIII/220/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie przyjeci Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego - "Plaster Miodu

Uchwała Nr XXXIII/220/2017

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

 

 

zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu” oraz przyjęcia wzoru statuetki stanowiącej wyżej wspomnianą nagrodę wraz z opisem

 

 

 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 21  oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXV/147/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu” oraz przyjęcia wzoru statuetki stanowiącej wyżej wspomnianą nagrodę wraz z opisem zmienia się załącznik Nr 1.

 

§ 2. Nowe brzmienie załącznika Nr 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 września 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/147/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu” oraz przyjęcia wzoru statuetki stanowiącej wyżej wspomnianą nagrodę wraz z opisem.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku

Andrzej Butra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr XXXIII/220/2017

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

 

Regulamin przyznawania

Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu”

 

 

§ 1.1. Nagroda Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu”, zwana dalej Nagrodą - jest przyznawana za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.

 

2. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

1)    biznesu;

2)    turystyki;

3)    kultury;

4)    sportu;

5)    nauki;

6)    promocji powiatu;

7)    za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.

 

3. Każdego roku przyznaje się po jednej nagrodzie w każdej z kategorii wymienionych w pkt 2.

4. W szczególnych sytuacjach Starosta Kluczborski w wybranej kategorii może przyznać więcej niż jedną nagrodę.

5. Laureatami nagród mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a także obywatele i instytucje innych państw.

 

 

§ 2. 1. Nagroda ma charakter rzeczowy w postaci statuetki i dyplomu.

 

2. Laureatem nagrody na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego można zostać nie częściej niż raz na pięć lat.

3.Laureatem nagrody za całokształt działalności można zostać tylko jeden raz.

 

 

§ 3.1. Nagroda może być przyznana na wniosek:

1)   organów administracji samorządowej powiatu kluczborskiego;

2)   instytucji z terenu powiatu kluczborskiego;

3)   organizacji pozarządowych;

4)   osób fizycznych;

5)   przedsiębiorstw.

2. Nagroda może być również przyznana z inicjatywy własnej Starosty Kluczborskiego.

 

§ 4.1. Wnioski opiniowane są przez komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu”.

2.Komisja składa się z:

1)   Laureatów ostatniej edycji nagrody Starosty Kluczborskiego „Plaster Miodu”;

2)   Starosty Kluczborskiego;

3)   Przedstawiciela Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku (1 osoba).

3. Starosta Kluczborski jest przewodniczącym komisji, w przypadku jego nieobecności zastępuje go wyznaczony przez niego członek Zarządu Powiatu w Kluczborku.

4. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

5. Do zadań Komisji należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz wybór nominowanych i proponowanie spośród nich laureatów.

6. Komisja wybiera nie więcej niż 4 nominowanych w każdej kategorii.

7. Wnioski są oceniane przez Komisję w oparciu o następujące kryteria:

1)   wpływ działalności na promocję i rozwój powiatu;

2)   innowacyjność działania;

3)   cykliczność działań;

4)   ukierunkowanie działania na osiągnięcie celów społecznych;

5)   rangę osiągnięć.

8. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym większością głosów obecnych naposiedzeniu członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

9. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie Nagrody został określony w załączniku do niniejszego regulaminui powinien zawierać:

1)   właściwie zaznaczoną kategorię, do której kandydat jest zgłaszany;

2)   dane kandydata: imię i nazwisko / nazwę instytucji kandydata do nagrody, dokładny adres, telefon kontaktowy;

3)   dane wnioskodawcy: nazwę wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy;

4)   informację o szczególnych osiągnięciach lub informację dotyczącą całokształtu dotychczasowej działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego, za które nagroda ma być przyznana;

5)   informację o dotychczas otrzymanych nagrodach, odznaczeniach, wyróżnieniach itp.;

6)   uzasadnienie wniosku;

7)   datę oraz podpis wnioskodawcy.

2.  Wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Kluczborku (adres: ul. Katowicka 1, 46–200 Kluczbork) w terminie do 30 listopada każdego roku.

3.  Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1)   złożenia po terminie;

2)   wycofania przez wnioskodawcę;

3)   niespełnienia wymogów formalnych.

 

§ 6. Nagrody będą wręczane na uroczystej gali zorganizowanej po zakończeniu roku, za który nagrody są przyznane.

 

§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną wręczania nagród prowadzi Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu przyznawaniaNagrody Starosty Kluczborskiego – „Plaster Miodu”,

który stanowi załącznik do Uchwały Nr XXXIII/220/2017Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

WNIOSEK o przyznanie

NAGRODY STAROSTY KLUCZBORSKIEGO -

 „Plaster Miodu”

 

w kategorii *)

 

1) biznesu;

2) turystyki;

3) kultury;

4) sportu;

5) nauki;

6) promocji powiatu;

7) za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.

 
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata / nazwa instytucji)
 

 

I. Dane kandydata

 

1.   Imię i nazwisko / nazwa instytucji ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2.   Dokładny adres: miejscowość ……………………………; ul. ……………………………….
            gmina …………………………………………………; powiat ………………………………………….
            województwo ……………………………………………………………………………………………….
3.   Tel. ………………………………………………; e-mail: ………………………………………………..
II. Dane wnioskodawcy
 
1.   Nazwa wnioskodawcy ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2.   Dokładny adres: miejscowość ………..………………………; ul. ….……………………….
            gmina ………………………………………; powiat ………………………..……………………………
            województwo…………………………….……………………..
3.   Tel. ……………………………………; e-mail ………………………….…………………………………

III. Informacja o szczególnych osiągnięciach / informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego za które nagroda ma być przyznana *):

 

 

 

 

 

IV. Informacja o dotychczas otrzymanych nagrodach, odznaczeniach, wyróżnieniach, itp.:

 

 

 

 

 

 

V. Uzasadnienie wniosku:

 
 
……………………………………………               ……………………………………………………..

            (Miejsce i data )                                                (podpis wnioskodawcy)

 
*) – podkreślić właściwe
Załączone dokumenty
  Uchwała Nr XXXIII_220_2017_2 (55.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Hołdys Katarzyna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Hołdys Katarzyna, Data wprowadzenia: 2017-09-08 11:36:02, Zatwierdził do publikacji: Radom Adam, Data publikacji 2017-09-21 09:53:14, Ostatnia zmiana: 2017-09-21 09:53:24, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 212