Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8316484
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2014-2018 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2015

Artykuły
  Uchwała Nr IV/31/2014 w sprawie wygasnięcia mandatu radnego Mieczysława Czaplińskiego
  Uchwała Nr IV/32/2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskieo na rok 2015
  Uchwała Nr IV/33/2015 w sprawie przesuniecia terminu wykupu obligacji
  Uchwala Nr IV/34/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej OSP w Lasowicach Wielkich na zakup turbowentylatora oddymijącego
  Uchwała Nr IV/35/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej OSP w Borkowicach na zakup używanego lekkiego pojazdu ratowniczo-gasniczego
  Uchwała Nr IV/36/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Starosty dla uczniów i absolwentów ...
  Uchwała Nr IV/37/2015 w sprawie przyznawania stypendiów Starosty Kluczborskiego dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzacym jest Powiat Kluczborski
  Uchwała Nr IV/38/2015 w sprawie okreśenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego .....
  Uchwała Nr IV/39/2015 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu ns terenie powiatu kluczborskiego
  Uchwała Nr IV/40/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupelniającego Nr 1 dla dorosłych w Kluczborku
  Uchwała Nr IV/41/2015 w sprawie upoważnienia Zarzadu Powiatu do zawarcia porozumień z Powiatem Oleskim i Strzeleckim ......
  Uchwała Nr IV/42/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat....
  Uchwała Nr IV/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat ....
  Uchwała Nr V/44/2015 w sprawie sporzadzenia i wniesienia skargi kasacyjnej do naczelnego Sadu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....
  Uchwała Nr VI/45/2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
  Uchwała Nr VI/46/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr VI/47/2015 zmieniajaca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie przesunięcia terminu wykupu obligacji
  Uchwała Nr VI/48/2015 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
  Uchwała Nr VI/49/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od oplat rocznych ustalonych z tytyłu trwałego zarzadu dla Kluczborskiego inkubatora Przedsiębiorczości
  Uchwała Nr VI/50/2015 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Uchwała Nr VI/51/2015 w sprawie okreslenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych na 2015 rok
  Uchwała Nr VI/52/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborkul za rok 2014
  Uchwała Nr VI/53/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kluczborku
  Uchwała Nr VI/54/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego , których właścicielem jest Powiat Kluczborski....
  Uchwała Nr VI/55/2015 w sprawie przyjecia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku dotyczacego poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego"......
  Uchwała Nr VI/56/2015 zmieniajaca Uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr VI/57/2015 zmieniajaca Uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Rozwoju Rodziny Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr VI/58/2015 zmieniajaca Uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Wsi, Rolnctwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr VI/59/2015 zmieniajaca Uchwałę w sprawie powolania Komisji Budżetu i Rozwoku Gospodarczego Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr VI/60/2015 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kluczborku na 2015 rok.
  Uchwała Nr VII/61/2015 zmieniajaca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
  Uchwała Nr VII/62/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr VII/63/2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Kluczborskiego oraz okreslenia zasad ich zbywania , nabyania i wykupu
  Uchwała Nr VII/64/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie okreslenia zadań do realizacji ze środków PFRON na 2015 rok
  Uchwała Nr VIII/65/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozadniem finansowym
  Uchwała Nr VIII/66/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014
  Uchwała Nr VIII/67/2015 w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kluczborskiego za 2014 rok
  Uchwała Nr VIII/68/2015 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
  Uchwala nr VIII/69/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwala nr VIII/70/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej OSP w Biadaczu na zakup ....
  Uchwała Nr VIII/71/2015 w sprawie wspóldzialania pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Łęka Opatowska w zakresie pblicznego transportu zbiorowego
  Uchwała Nr VIII/72/2015 w sprawie współdzialania pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Zębowice w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Uchwała nr VIII/73/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi pani P.G na Dyrektora ZSO w Kluczborku
  Uchwała Nr IX/74/2015 z dnia 30.06.2015r.zmieniajaca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na rok 2015
  Uchwała Nr IX/75/2015 z dnia 30.06.2015r.zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr IX/76/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Kluczborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Uchwała Nr IX/77/2015 z dnia 30.06.2015r.w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie określenia zadań do realizcaji ze środków PFRON na 2015 rok
  Uchwała Nr IX/78/2015 z dnia 30.06.2015r.w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 1 dla dorosłych w Kluczborku z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 cKU w Kluczborku
  Uchwala Nr IX/79/2015 z dnia 30.06.2015r.w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 dla dorosłych w Kluczborku
  Uchwala Nr IX/80/2015 z dnia 30.06.2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na tereniePowiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego t
  Uchwała Nr X/81/2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2015
  Uchwała Nr X/82/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr X/83/2015 zmieniajaca Uchwałę w sprawie okreslnia zadań do realizacji ze środków PFRON na 2015 rok
  Uchwała Nr X/84/2015 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok"
  Uchwała Nr X/85/2015 w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość ...
  Uchwała Nr XI/86/2015 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą "Dom Dziecka w Lasowicach Małych"
  Uchwała Nr XII/87/2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2015
  Uchwała Nr XII/88/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XII/89/2015 zmieniajaca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów Starosty Kluczborskiego dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzacym jest Powiat Kluczborski
  Uchwała Nr XII/90/2015 w sprawie przyjecia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku dot. udostępniania jednostek organizacyjnych PCZ S.A. ......
  Uchwała Nr XIII/91/2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
  Uchwała Nr XIII/92/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwala Nr XIII/93/2015 zmieniajaca Uchwałę w sprawie okreslenia zadań do realizacji ze środków PFRON ....
  Uchwała Nr XIII/94/2015 zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr XIII/95/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Powiatu KLucczborskiego do uczestnictwa w projkecie "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych...".
  Uchwala Nr XIV/96/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2016 roku
  Uchwała Nr XIV/97/2015 w sprawie nadania imienia Technikum Nr 2 wchodzacemu w skład ZSP Nr 2 - CKU w Kluczborku
  Uchwała Nr XIV/98/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2016 rok
  Uchwała Nr XIV/99/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół i placówek niepublicznych ...
  Uchwała Nr XIV/100/2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu kluczborskiego na rok 2015
  Uchwala Nr XIV/101/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XIV/103/2015 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Uchwała Nr XV/104/2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu kluczborskiego na 2015 rok
  Uchwała Nr XV/105/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XV/106/2015 zmieiajaca Uchwałę w sprawie okreslenia zadan do realizacji ze środków PFRON na 2015 rok
  Uchwała Nr XV/107/2015 w sprawie okreslenia kryteriów rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku ...
  U chwała Nr XV/108/2015 w sprawie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych powiatu......
  Uchwala Nr XV/109/2015 w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok
  Uchwała Nr XV/110/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej