Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na rok 2023”

 

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, zwane dalej organizacjami, działające na terenie Powiatu Kluczborskiego, do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.

Program ten stanowi podstawę współpracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. Mając na względzie dobrą współpracę oraz realizację zadań ustawowych z trzecim sektorem, serdecznie zapraszamy do wyrażania opinii i składania uwag do przedmiotowego projektu.

Uwagi i opinie dotyczące konsultacji mogą być przedstawiane w terminie od 11.07.2022 roku do 19.08.2022 roku, w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatkluczborski.pl.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie: nazwy i adresu organizacji, imienia   i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi niezawierające tych danych lub złożone po wyznaczonym terminem konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej Powiatu Kluczborskiego - www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku dostępne są: 

Zapraszamy do konsultacji

 

Marta Zamorowska

Kierownik Biura Funduszy Pomocowych,

Mienia Powiatu i Promocji Powiatu