Roczny program współpracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023, reguluje współpracę pomiędzy Powiatem Kluczborskim, a organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.

UCHWAŁA NR XLV/289/2022 RADY POWIATU W KLUCZBORKU z dnia 22 września 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”