Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8316488
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2014-2018 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2016

Artykuły
  Uchwała Nr XVI/111/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjecia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku dot. funkcjonowania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na terenie powiatu kluczborskiego przy Szpitalu Vital-Medic Sp. z o.o.
  Uchwała Nr XVI/112/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok.
  Uchwała Nr XVI/113/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XVI/114/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej OSP w Borkowicach
  Uchwała Nr XVI/115/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej OSP w Byczynie ....
  Uchwała Nr XVI/116/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej OSP w Kujakowicach Górnych ...
  Uchwała Nr XVI/117/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej OSP w Łowkowicach...
  Uchwała Nr XVI/118/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej OSP w Paruszowicach ...
  Uchwała Nr XVI/119/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej OSP w Wołczynie ....
  Uchwała Nr XVI/120/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przyz zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Uchwała Nr XVI/121/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kluczborskiego ....
  Uchwała Nr XVI/122/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych
  Uchwała Nr XVI/123/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. wsprawie okreslenia zasad wnoszena wkladów i obejmowania oraz bnabywania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Kluczborski
  Uchwała Nr XVI/124/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od odwołania darowizny nieruchomości zabudowanej połozonej w Polanowicach ....
  Uchwała Nr XVII/125/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu powiatu kluczborskiego na 2016 rok
  Uchwala Nr XVII/126/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwala Nr XVII/127/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Uchwala Nr XVII/128/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie i wniesienie wkladu pieniężnego do spółki pod firmą "Dolina Stobrawy" spółka z o.o.
  Uchwala Nr XVII/129/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiacej wlasność powiatu kluczborskiego polozonej w Kluczborku przy ulicy Konopnickiej 11
  Uchwała Nr XVII/130/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjecia do realizacji projektu pod tytułem "Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno" ....
  Uchwała Nr XVII/131/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod tytułem "Młody opiekun dla seniora" w ramach osi priorytetowej IV ..."
  Uchwała Nr XVII/132/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Publicznego Ginazjum Nr 1 w Kluczborku, którego organem prowadzacym jest Powiat Kluczborski
  Uchwała Nr XVIII/133/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok
  Uchwała Nr XVIII/134/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany wpf.
  Uchwała Nr XVIII/135/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie okreslenia zadań do realizacji ze środków PFRON na 2016 rok
  Uchwala Nr XVIII/136/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu " Bliżej siebie" ze środków EFS w ramach RPO WO 2014-2020....
  Uchwała Nr XVIII/137/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR za 2015 rok
  Uchwala Nr XVIII/138/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystapienia Powiatu Kluczborskiego do Stowarzyszenia LGD "Dolina Stobrawy"
  Uchwała Nr XVIII/139/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych na 2016 rok
  Uchwała Nr XIX/140/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod tytułem "Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego", w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 .....
  Uchwała Nr XX/141/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Kluczborskiego za 2015 rok
  Uchwała Nr XX/142/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi Powiatu z tytułu wykonania budzetu za 2015 rok
  Uchwała Nr XX/143/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kluczborskiego za 2015 rok
  Uchwała Nr XX/144/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok
  Uchwała Nr XX/145/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XX/146/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama ieruchomość...
  Uchwała Nr XXI/147/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
  Uchwała Nr XXI/148/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwala Nr XXI/149/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani R.K. na Starostę Kluczborskiego
  Uchwała Nr XXII/150/2016 z dnia 14 wrzesnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Powiatu Kluczborskiego - jako Lidera Parnerstwa do projektu pn."Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północengo Województwa Opolskiego"
  Uchwała Nr XXII/151/2016 z dnia 14 wrzesnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wkładu finansowego dla gminy Wołczyn na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale srodków budżetu państwa
  Uchwała Nr XXII/152/2016 z dnia 14 wrzesnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXIII/153/2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
  Uchwała Nr XXIII/154/2016 z dnia 29 wrzesnia 2016 r. w sprawie zmiany wiloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXIII/155/2016 z dnia 29 wrzesnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2017 rok
  Uchwała Nr XXIII/156/2016 z dnia 29 wrzesnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie prawa wlasności nieruchomości polozonych w obrębie wsi Bogacica stanowiacych własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz Gminy Kluczbork.
  Uchwala Nr XXIII/157/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat ......- Pracownia Mammograficzna
  Uchwała Nr XXIII/158/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na zcas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.....- pracownia RTG
  Uchwała Nr XXIV/159/2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok
  Uchwala Nr XXIV/160/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXIV/161/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/135/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Uchwala Nr XXIV/162/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2019
  Uchwała Nr XXIV/163/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod tytulem "Dotacja-Firma-Sukces" ....
  Uchwała Nr XXIV/164/2016 z dnia 27 październka 2016 r. w sprawie odmowy wyrazenia zgody na rozwiazanie stosunku prcy z Panem Andrzejem Butrą
  Uchwała Nr XXV/165/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniajaca Uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok
  Uchwała Nr XXV/166/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXV/167/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmany Uchwały Nr XVIII/135/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie zokreslenia do realizacji ....
  Uchwala Nr XXV/168/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2017 roku.
  Uchwała Nr XXV/169/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie prowadzenia obsługi finansowo-ksiegowej jednostek organizacyjnych powiatu przze Starostwo Powiatowe w Kluczborku
  Uchwała Nr XXV/170/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego.
  Uchwała Nr XXVI/171/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok
  Uchwala Nr XXVI/172/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXVII/173/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie okreslenia do realizacji ze środków PFRON na 2016 rok
  Uchwała Nr XXVII/174/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu na rzecz Rozwoju Pieczy Zastepczej na lata 2016-2018
  Uchwala Nr XXVII/175/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na rok 2017
  Uchwała Nr XXVII/176/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu kluczborskiego , których włascicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski...
  Uchwała Nr XXVII/177/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych ponadgimnazajlnych oraz szkół specjalnych w powiecie kluczborskim
  Uchwala Nr XXVII/178/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu powiatu kluczborskiego na rok 2017
  Uchwała Nr XXVII/179/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej