Zarządzenie Nr     26 /2009

Starosty Kluczborskiego

z dnia    22  maja 2009r.

 

w sprawie wprowadzenia  Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Starostwie Powiatowym w Kluczborku

 

                           Na podstawie art. 11  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)  zarządza się co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się  Regulamin  naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Starostwie Powiatowym w Kluczborku stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Traci moc zarządzenie nr   23 /2005 z dnia 06 września 2005r.r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009r.

 

 

 

 

 

Zmiany zarządzenia:

 

- Zarządzenie Nr    7 /2012  Starosty Kluczborskiego z dnia  18 stycznia 2012r.

- Zarządzenie Nr   30 /2013  Starosty Kluczborskiego z dnia  17 lipca  2012r.

 

 

 

 

 

 

Załącznik

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 26/2009

Starosty Kluczborskiego

z dnia 22 maja 2009

 

 

 

 

 

 

 

R E G U

 

ZASAD NABORU KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

W STAROSTWIE POWIATOWYM W KLUCZBORKU

 

ROZDZIAŁ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym, zwanym dalej „Starostwem”, jest otwarty i konkurencyjny.

2.Kierownicze stanowiska urzędnicze i stanowiska urzędnicze w rozumieniu niniejszego Regulaminu, oznaczają stanowiska, na których zatrudnienie następuje na podstawie umowy o pracę, określone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

3.Stanowiska urzędnicze nie obejmują stanowisk pomocniczych i obsługi.

4.Nabór, o którym mowa w ust. 1 ogłasza i organizuje  Starosta Kluczborski.

5.Nabór, na stanowiska określone w ust. 1 przeprowadza się w drodze postępowania rekrutacyjnego.

6.Koordynację spraw związanych z postępowaniem rekrutacyjnym powierza się Samodzielnemu stanowisku ds. kadr.

7.Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się w przypadku rekrutacji wewnętrznej.

 

  

ROZDZIAŁ 2

 

KOMISJA REKRUTACYJNA

 

§ 2. 1.W celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, powołuje się komisję rekrutacyjną, zwaną dalej „komisją”.

2.Prace komisji mają na celu wyłonienie kandydata na wolne stanowisko pracy.

3.Skład komisji jest stały,  z zastrzeżeniem ust. 6.

4.W skład komisji na kierownicze stanowisko urzędnicze, wchodzą :

1)      Starosta Kluczborski lub  Wicestarosta Kluczborski   -  Przewodniczący komisji,

2)      Sekretarz Powiatu - Członek komisji,

3)      Samodzielne stanowisko ds. kadr  – Członek Komisji

5.W skład komisji na stanowisko urzędnicze, wchodzą:

1)      Sekretarz Powiatu – Przewodniczący  Komisji

2)      Naczelnik Wydziału,  do którego przeprowadza się nabór – Członek komisji

3)      Samodzielne stanowisko ds. kadr   - Członek komisji.

6.W przypadku naboru na stanowisko sekretarza powiatu i na samodzielne stanowisko ds. kadr oraz w sytuacji określonej w ust. 12  Starosta powołuje Komisję odrębnym zarządzeniem.

7.Starosta Kluczborski  , może powołać w skład komisji,  o których mowa w ust. 4 i 5, dodatkowo inne osoby, posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne, mające znaczenie dla właściwej oceny kandydata.

8.Starosta Kluczborski powołuje  skład Komisji o której mowa w ust. 6 odrębnym zarządzeniem.

9.Obsługę techniczną Komisji prowadzi samodzielne stanowisko ds. kadr.

10.Prace komisji są prowadzone w pełnym składzie.

11.Komisja przystępując do pracy ustala metodę i sposób wyłonienia kandydata, przyjmując kryteria odpowiadające specyfice stanowiska pracy.

12.W skład komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.

13.Ujawnienie okoliczności, o których mowa w ust. 12 w trakcie postępowania rekrutacyjnego, powoduje dokonanie przez Starostę Kluczborskiego odpowiedniej zmiany w składzie komisji, bez unieważnienia dotychczas dokonanych czynności w toku prowadzonej rekrutacji.

ROZDZIAŁ 3

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

  

I.                    OPISY STANOWISK PRACY

 

§ 3. 1.Dla każdego  stanowiska urzędniczego należy sporządzić opis według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

2.Opis stanowiska sporządza:

   1)  dla stanowiska Sekretarza Powiatu, naczelnika wydziału /kierownika biura, kierownika referatu/ oraz samodzielnego stanowiska bezpośredni przełożony

   2)  dla pozostałych stanowisk właściwi naczelnicy wydziałów/ kierownicy komórek organizacyjnych.

3.Opisy nowych stanowisk pracy sporządza się przed przystąpieniem do rekrutacji.

4.Opisy stanowisk po ich akceptacji przez bezpośredniego przełożonego i zatwierdzeniu przez Starostę są przekazywane na samodzielne stanowisko ds. kadr.

5.Samodzielne stanowisko ds. kadr przechowuje dokumentację dot. opisów stanowisk.

6. Opisy stanowisk pracy podlegają  aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian danych w nich zawartych np. zmiana zadań, uprawnień, odpowiedzialności, warunków pracy, podległości służbowej,

7. Nazwa stanowiska nie może zawierać więcej niż 5 wyrazów

8. Opis stanowiska i zakres czynności pracownika zatrudnionego na tym stanowisku musi być zgodny.

 

 

II.                 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

§ 4. 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega obligatoryjnie :

1)      publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP”,

2)      ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa.

2.Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 może również w przypadku takiej decyzji Starosty Kluczborskiego, być zamieszczone dodatkowo w prasie regionalnej.

3.Ogłoszenie o rekrutacji, powinno zawierać w szczególności :

1)      nazwę i adres jednostki,

2)      określenie stanowiska urzędniczego, na które przeprowadza się nabór,

3)      określenie wymagań z nim związanych, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

     3a)  warunki pracy

     3b) informacja czy w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób

           niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

           oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%”

4)      wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

5)      wskazanie wymaganych dokumentów,

6)      określenie sposobu, terminu i miejsca ich składania.

4.Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP-ie.

5.Dane dotyczące wskazań zawartych w ust. 3, w szczególności pkt 2, 3 i 4 sporządza się na podstawie opisu  stanowiska pracy.

6.Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego następuje na podstawie polecenia  Starosty Kluczborskiego.

 

 

III.               WYŁONIENIE KANDYDATA

 

§ 5. 1.W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze biorą udział osoby, które w wyznaczonym terminie i miejscu, w określony sposób, złożyły wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o naborze.

2.Postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust. 1 przebiega w dwóch etapach.

 

§ 6.  1.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego po upływie terminu do składania dokumentów, wskazanego w ogłoszeniu o naborze, komisja zapoznaje się  z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ocenia spełnienie warunków formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze w celu dopuszczenia do dalszego postępowania,  według załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu.  

2.Kandydaci mogą uzyskać informacje o spełnieniu warunków formalnych osobiście lub telefonicznie na stanowisku ds. kadr lub w sekretariacie Starostwa .

3.Terminie drugiego etapu postępowania ogłasza się w treści ogłoszenia o naborze.

 

§ 7.  1. W przypadku liczby kandydatów powyżej 10 osób, którzy spełnili warunki formalne i przeszli pierwszy etap, komisja przeprowadza pisemny test dot. zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, a w szczególności samorządu powiatowego oraz z zakresu zadań merytorycznych podanych w ogłoszeniu.

2.Kandydaci, którzy uzyskali 2/3 ilości punktów  z testu zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu. W przypadku zakwalifikowania liczby kandydatów powyżej 10 osób, Komisja może przeprowadzić kolejny test o wyższym stopniu trudności. Pięciu kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów przechodzą do kolejnego etapu.

3.Test w zakresie dotyczącym zagadnień merytorycznych opracowuje Naczelnik  właściwej komórki organizacyjnej, gdzie obsadzane jest stanowisko,  natomiast przygotowanie pozostałej części  testu dotyczącej zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, a szczególnie samorządu powiatowego, podanych  w ogłoszeniu należy do Sekretarza Powiatu. Test podlega zabezpieczeniu przez samodzielne stanowisko ds. kadr.

4.W drugim etapie, komisja ocenia m.in. posiadane przez kandydatów kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, przeprowadza wywiad indywidualny w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pozwalające ustalić predyspozycje i umiejętności kandydata, gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków.

5.Jeśli zajdzie taka potrzeba, w celu sprawdzenia kandydata, może być przeprowadzone dodatkowo::

1)      sprawdzenie  praktycznych umiejętności , wymaganych na obsadzanym stanowisku .,

2)      prezentacja indywidualna dotycząca przygotowania ustnego i/lub pisemnego zaprezentowania zadanego tematu.

6.Przy ocenie kandydata stosuje się system klasyfikacji punktowej i ostatecznym wynikiem jest średnia z przyznanej ilości punktów przez poszczególnych członków komisji, będącej rezultatem oceny zakresów tematycznych zawartych  w formularzu dotyczącym kryteriów oceny, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

7.Pytania stawiane kandydatom w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, nie mogą dotyczyć obszaru spraw osobistych (np. wyznania, stanu cywilnego, planów rodzinnych).

 

§ 8.  1.Z czynności przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu.

2.Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności :

1)      określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór,

2)      liczbę kandydatów, biorących udział w rekrutacji,

3)      imiona, nazwiska i adresy maksymalnie 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

4)      informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

5)      uzasadnienie dokonanego wyboru.

3.Komisja nie dokonuje wyłonienia kandydata, jeśli :

1)      żaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze,

 lub

2)      mimo spełnienia warunków określonych w pkt 1 i 2, w trakcie postępowania rekrutacyjnego stwierdzono, iż poziom preferowanych kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub określonych predyspozycji itp., jest niewystarczający, gdyż nie gwarantuje skutecznego wykonywania obowiązków służbowych.

§ 9. Komisja przedstawia  Staroście Kluczborskiemu  protokół z postępowania rekrutacyjnego.

 

 

§ 10. Dokumenty z przebiegu postępowania rekrutacyjnego, przechowuje Samodzielne stanowisko ds. kadr.

 

 

IV.              OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

§ 11. 1.Informację o wyniku naboru, upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

2.Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera :

1)      nazwę i adres jednostki,

2)      określenie stanowiska urzędniczego,

3)      imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. miejscowość,

4)      uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze.

3.Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP-ie i na tablicy informacyjnej Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

 

 

ROZDZIAŁ 4

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 12. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru, ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych  w protokole tego naboru. Przepisy §  11 stosuje się odpowiednio.                                                                                        

 

Załącznik 1

 

 

 

A.     DANE PODSTAWOWE

 

 

1. Nazwa stanowiska pracy:

 

 

 

 

2. Komórka organizacyjna:

 

 

 

 

3. Cel istnienia stanowiska pracy:

 

 

 

4. Przełożeni:

 

 

 

 

 

5. Warunki pracy na stanowisku:

 

 

 

B.     ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ                                                    I ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 

1. Zakres obowiązków:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zakres odpowiedzialności:

 

 

 

 

 

 

 

3. Zakres uprawnień:

 

 

 

C.     WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

1. Wykształcenie pracownika:

Konieczne: 

Pożądane:

Dodatkowe: 

 

 

2. Staż pracy:

Konieczny:

 

 

Dodatkowo:

 

 

 

3. Wymagana wiedza specjalistyczna:

 

 

 

 

 

4. Cechy osobowości:

Konieczne

Dodatkowe:

 

 

 

 

5. Umiejętności:

Konieczne: 

 

Dodatkowe:

 

 

 

 

 

6. Obsługa – komputery, programy komputerowe, maszyny, narzędzia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Zaakceptował:

Zatwierdził:

Imię i nazwisko:

 

 

 

Stanowisko:

 

 

 

Data:

 

 

 

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

 

OCENA WARUNKÓW FORMALNYCH KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

............................................................................                             .........................................................

(imię i nazwisko kandydata )                                                     (miejsce zamieszkania)

 

WARUNKI FORMALNE :

 

 

LP.

 

KRYTERIUM

 

Złożone dokumenty

 

SPEŁNIENIE*

 

TAK

 

NIE

 

1.

 

WYKSZTAŁCENIE :

niezbędne :

-          poziom :  .......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

-          kierunek : .............................................

.

dodatkowe :

-          poziom :  ..............................................

-          kierunek : ............................................

-           

studia podyplomowe :

-           

 

 

 

 

 

 

2.

 

WYMAGANY STAŻ PRACY OGÓŁEM :

Niezbędny : .................................................

Dodatkowo : ................................................

 w tym staż pracy wymagany na konkretnym stanowisku pracy,

w danej dziedzinie, rodzaju instytucji : niezbędne : ...............................................

..

dodatkowe : ...............................................

 

 

 

 

 

LP.

 

KRYTERIUM

 

UWAGI

 

SPEŁNIENIE*

 

TAK

 

NIE

 

3.

 

Oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 

 

 

 

4.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 

5.

 

List motywacyjny

 

 

 

 

6.

 

Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

 

 

 

 

7.

 

INNE KWALIFIKACJE, UPRAWNIENIA, UMIEJĘTNOŚCI :

Niezbędne : .................................................

Dodatkowe : ................................................

 

 

 

 

 

 

* ZANACZ KRZYŻYKIEM WŁAŚCIWE

Ogólna kwalifikacja :

kandydat  - SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA WYMOGÓW FORMALNYCH*

* zaznacz właściwe

(podpis komisji)

                                                                                              ...................................................

                  Przewodniczący Komisji

 

          

 

            …………………………………..                                                                                                                                  Członek Komisji

 

      

 

            …………………………………..                                                                                                                                  Członek Komisji                

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

                                  

KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 

............................................................................

              (imię i nazwisko kandydata)

 

 

1. CZĘŚĆ POPRZEDZAJĄCA II ETAP :

 

LP.

KRYTERIUM

KLASYFIKACJA PUNKTOWA

max ilość pkt

przyznane pkt

 

1.

 

TEST Z ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ORAZ                       Z  ZAKRESU ZADAŃ MERYTORYCZNYCH PODANYCH W OGŁOSZENIU.

 

1 pkt za 1 pytanie

 

 

2. II ETAP :

 

LP.

KRYTERIUM

KLASYFIKACJA PUNKTOWA

max ilość pkt

przyznane pkt

1.

WYKSZTAŁCENIE

 

 

 

20

 

- poziom

- rodzaj studiów  (dzienne/ zaoczne, magisterskie /zawodowe)

- kierunek

- uczelnia

- studia podyplomowe

- dodatkowy kierunek studiów

2.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE POD KĄTEM :

 

 

 

10

 

- długości stażu pracy

- doświadczenia na podobnym stanowisku

- kierunkowej przydatności na stanowisku, na które odbywa się nabór

- rodzaju pracy  :

· zespołowa

· samodzielna

· kierowanie zespołem(stanowisko kierownicze)

3.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH (ilość, przydatność) ................................................... 

10

 

4.

INNE ...................................................................................................................................

 

10

 

5.

ORIENTACJA ORAZ POZIOM WIEDZY 

W OBSZARZE ZWIĄZANYM Z PRACĄ NA OBSADZANYM STANOWISKU

(przygotowanie merytoryczne - znajomość zagadnień w danej problematyce)

(wywiad indywidualny/ rozmowa kwalifikacyjna)

15

 

LP.

KRYTERIUM

KLASYFIKACJA PUNKTOWA

max ilość pkt

przyznane pkt

6.

ZDOLNOŚĆI INTERPERSONALNE :

(wywiad indywidualny/ rozmowa kwalifikacyjna)

 

 

 

50

 

- samodzielność, kreatywność

- otwartość, komunikatywność

- zdolności organizacyjne

- przedsiębiorczość

- zdolności strategiczne, szybkość podejmowania decyzji  (głównie przy stanowisku kierowniczym)

- odporność na stres, opanowanie

(przy stanowisku kierowniczym)

7.

TEST Z WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH  I PRAKTYCZNYCH LUB SPRAWDZAJĄCY WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI, np. :

- znajomości języków obcych .............................................................................................

- obsługi wymaganych programów komputerowych ..........................................................

- innych, związanych z obszarem pracy na obsadzanym stanowisku ...............................

(przeprowadzany wg uznania)

 

 

20

 

8.

PREZENTACJA INDYWIDUALNA NA ZADANY TEMAT .................................................

- ogólne wrażenie prezentacji,

- merytoryczne przygotowanie do prezentacji,

- sposób przedstawienia,

- łatwość nawiązywania kontaktu z członkami komisji.

(prowadzona wg uznania)

 

 

15

 

OGÓLNA LICZBA PUNKTÓW

150

 

 

 

SUMA PUNKTÓW Z 1 i 2 CZĘŚCI  :

 

-         MOŻLIWA DO UZYSKANIA MAKSYMALNIE :     PKT                 

 

-         PRZYZNANA :  ......................... PKT

 

 

Podpisy Komisji

 

 

                                                     …………………………………………

                                                                        Przewodniczącego

 

 

…………………………………………………

                 Członka komisji)

 

 

…………………………………………………

                 Członka komisji)

 

 

Kluczbork, ……………………………………