Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9238822
od 26 czerwca 2003 r.
Samodzielne stanowisko ds kadr » Kadry » kompetencje Wersja do druku

Zadania stanowiska

 

 

 

Do podstawowych zadań stanowiska pracy  należy prowadzenie następujących spraw :

 

1.                    prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych

           przez Starostę ponad zakładowych układów zbiorowych pracy

2.                    prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników

           jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę i Zarząd

           Powiatu

3.                    prowadzenie ewidencji pracowników

4.                    wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla

           pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych

           powoływanych przez Starostę i Zarząd Powiatu,

5.                    wydawanie legitymacji służbowych

6.                    prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich

7.                    przygotowywanie dokumentacji spraw dotyczących

           nawiązania,nagradzania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy,

           rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń

8.                    kierowanie pracowników na badania profilaktyczne lekarskie

9.                    przeprowadzanie postępowania wyboru dla Starostwa lekarza medycy

           pracy oraz współpraca z wybranym lekarzem w zakresie badań

           pracowników

10.                 współpraca z inspektorem ds. BHP w zakresie szkoleń wstępnych

           okresowych pracowników oraz w zakresie warunków pracy

11.                 opracowywanie regulaminu wynagradzania oraz jego aktualizowanie

12.                 opracowywanie regulaminu dokonywania naboru pracowników oraz jego

           aktualizowanie

13.                 przeprowadzanie naboru pracowników

14.                 przeprowadzanie naboru stażystów oraz prowadzenie dokumentacji

           stażystów

15.                 prowadzenie dokumentacji urlopów pracowników

16.                 opracowywanie regulaminu ocen pracowników oraz jego aktualizowanie

17.                 opracowywanie planu szkoleń pracowników

18.                 organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych zamkniętych

           pracowników Starostwa

19.                 gospodarowanie funduszem przeznaczonym na szkolenia,

           ewidencjonowanie wydatków w systemie informatycznym

20.                 koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego

           pracowników Starostwa,

21.                 opracowywanie regulaminu pracy oraz jego aktualizacja

22.                 sporządzanie sprawozdań statystycznych gospodarka funduszem płac

23.                 sporządzanie wykazów pracowników, wpisywanie usprawiedliwionych

           nieobecności pracowników oraz kontrola obecności pracowników

           w pracy w poszczególnych dniach roboczych

24.                 ewidencja czasu pracy  pracowników Starostwa oraz rozliczanie wyjść

           prywatnych i nadgodzin  poszczególnych pracowników

25.                 ewidencja  opisów stanowisk pracy

26.                 szacowanie ryzyka na stanowisku pracy.

 

 

 


Informację wytworzył: Herbeć Maria, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Herbeć Maria, Data wprowadzenia: 2008-06-28 12:27:52, Zatwierdził do publikacji: Herbeć Maria, Data publikacji 2008-06-28 12:37:06, Ostatnia zmiana: 2014-01-29 09:35:54, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2109