Uchwała
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Kluczborku

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w zwiazku z art. 12 pkt. 11ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

STATUT

STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

      § 1. 1. Starostwo Powiatowe w Kluczborku zwane dalej „Starostwem” stanowiące powiatową administrację zespoloną  jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

       2. Starostwo zapewnia pomoc Zarządowi Powiatu w Kluczborku przy wykonywaniu zadań powiatu oraz zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Powiatu w Kluczborku, Zarządu Powiatu w Kluczborku oraz Starosty Kluczborskiego.

3. Starostwo zapewnia również obsługę komisji, zespołów oraz innych organów pomocniczych, doradczych i opiniodawczo-doradczych organów Powiatu Kluczborskiego oraz Starosty Kluczborskiego, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.

       § 2. Siedzibą Starostwa jest Miasto Kluczbork.

       § 3. 1. Starostwo działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami organów Powiatu Kluczborskiego oraz zarządzeniami   i poleceniami Starosty Kluczborskiego.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa określa regulamin organizacyjny.

Rozdział II

Organizacja Starostwa

        § 4. 1. Starostwo reprezentuje Starosta Kluczborski.

2. Starosta  Kluczborski jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa.

3. Starosta ponosi odpowiedzialność za wyniki działania Starostwa, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania.

 

         § 5. Starosta Kluczborski kieruje Starostwem przy pomocy: Wicestarosty, Sekretarza Powiatu Kluczborskiego, Skarbnika Powiatu Kluczborskiego oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa. 

         § 6. Prawa i obowiązki pracowników Starostwa określa ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, regulamin pracy oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 Rozdział III

Postanowienia końcowe

        § 7. 1. Podstawą gospodarki finansowej Starostwa jest plan dochodów i wydatków zgodny z układem wykonawczym budżetu Powiatu Kluczborskiego.

2. Środkami finansowymi Starostwa gospodaruje Starosta

3. Starostwo prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

        § 8. 1. Majątek Starostwa jest własnością Powiatu Kluczborskiego i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

     2. Starostwo gospodaruje samodzielnie przydzieloną częścią mienia Powiatu Kluczborskiego.

        § 9. Traci moc Uchwała Nr XL/285/2006 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Starostwu Powiatowemu w Kluczborku.

         § 10. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kluczborskiemu

         § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.