Wydawanie  wypisów,  wypisów i  wyrysów  oraz  wyrysów  z ewidencji   gruntów i budynków,
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego

 

Symbol:
GG-GK.6621...

GG-PODGiK.6642...

 

Wydział:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami                                           

 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie  sposobu i  trybu

  uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby

  postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności   cywilnoprawnych,
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05 września 2013r. w sprawie organizacji

  i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego, 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie   udostępniania  

  materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,   wydawania licencji oraz wzoru

  Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Wymagane dokumenty:


-  WNIOSEK  o wydanie – wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,

-  WNIOSEK  o udostępnienie  materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

-  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Opłaty:
- podania i załączniki - bez opłaty skarbowej,
ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie   udostępniania  

  materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru  

  Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Termin załatwienia sprawy:
 - wypisy  i wyrysy  do 7dni,
 - inne dane i materiały zasobu nie później niż w ciągu 30 dni  po dokonaniu opłaty.

Tryb odwoławczy:

 Organem wyższego stopnia jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego                                   

 i Kartograficznego.

 

Jednostka prowadząca postępowanie:

 

 Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Wydział Geodezji, 
 Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

   - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
     ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork,
     Pokój nr 034-036, Tel.  77 4185218 wew. 156-159.

Wymagane dokumenty:

  -  WNIOSEK  o wydanie – wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,                  

    

  -  WNIOSEK  o udostępnienie  materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

    

  - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych