Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9788598
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami » Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego » Udostępnianie materiałów i danych oraz wydawanie wyrysów / wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków obrazek Wersja do druku

Udostępnianie materiałów i danych oraz wydawanie wyrysów / wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.


Wydawanie  wypisów,  wypisów i  wyrysów  oraz  wyrysów  z ewidencji   gruntów i budynków,
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego

 

Symbol:
GG-PODGiK.6621...

GG-PODGiK.6642...

 

Wydział:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami                                           

 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie  sposobu i  trybu

  uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby

  postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności   cywilnoprawnych,
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05 września 2013r. w sprawie organizacji

  i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego, 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie   udostępniania  

  materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,   wydawania licencji oraz wzoru

  Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Wymagane dokumenty:


-  WNIOSEK  o wydanie – wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,

-  WNIOSEK  o udostępnienie  materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

-  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Opłaty:
- podania i załączniki - bez opłaty skarbowej,
ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie   udostępniania  

  materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru  

  Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Termin załatwienia sprawy:
 - wypisy  i wyrysy  do 7dni,
 - inne dane i materiały zasobu nie później niż w ciągu 30 dni  po dokonaniu opłaty.

Tryb odwoławczy:

 Organem wyższego stopnia jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego                                   

 i Kartograficznego.

 

Jednostka prowadząca postępowanie:

 

 Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Wydział Geodezji, 
 Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

   - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
     ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork,
     Pokój nr 034-036, Tel.  77 4185218 wew. 156-159.

Wymagane dokumenty:

  -  WNIOSEK  o wydanie – wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,                  

    

  -  WNIOSEK  o udostępnienie  materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

    

  - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załączone dokumenty
  Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK (168.5kB) obrazek pobierz    
  Wniosek o wydanie wypisu oraz wypisu i wyrysu z EGiB (43.2kB) obrazek pobierz    
  Informacje dot. przetwarzania danych osobowych (491.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Góral Ireneusz, Data wprowadzenia: 2003-10-13 09:24:35, Zatwierdził do publikacji: Gajek Rafał, Data publikacji 2003-10-15 15:55:42, Ostatnia zmiana: 2019-05-10 12:55:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 7857