Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub  kartograficznych i przyjęcie dokumentacji do zasobu


Symbol:

GG-PODGiK.6640...........

Wydział:  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

                  - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty;

  • wzór licencji określającej zakres uprawnień do wykorzystania udostępnionych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty.

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych:


Wymagane dokumenty:

- zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej

- informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

- kserokopie uprawnień zawodowych

- zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

- wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych 

   

Opłaty:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Termin załatwienia sprawy:  

                                                       

Po otrzymaniu zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia się z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu. Udostępnienie materiałów zasobu odbywa się po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty.

Czynności  weryfikacji wykonywane są niezwłocznie po otrzymaniu zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych następuje po przyjęciu w/w prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego potwierdzone wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, na podstawie złożonego wniosku o uwierzytelnienie.

 

Tryb odwoławczy:

Organem wyższego stopnia jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

Jednostka prowadząca postępowanie: 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork ,  Pokój nr 034-036, tel 77 4185218 wew. 156-159

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej na obowiązującym formularzu ( formularz ZG lub ZK)

- ZG - Zgłoszenie  prac   geodezyjnych   załącznik do pobrania: plik. doc,

informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - załacznik do pobrania plik.pdf

-  Wzór  zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

    -  załącznik do pobrania: plik .doc,