Kluczbork, dn. 10.07.2019 r.

OZ.3153.1.2019.JSJ

 

 O G Ł O S Z E N I E

  

Zarząd Powiatu w Kluczborku informuje, że w związku ze stanem finansów publicznych Powiatu Kluczborskiego, a także wdrożonym programem naprawczym, odnosząc się do regulacji określonych § 6 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/229/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 20 listopada 2017 r. poz. 2851), Zarząd Powiatu w Kluczborku na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2019 r., postanowił nie przyznawać w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie powiatu kluczborskiego.

 

 

- Przewodniczący Zarządu

  Mirosław Birecki

- Wicestarosta

  Rafał Neugebauer

- Członek Zarządu

  Artur Nowak