Zadania zarządu powiatu :
Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady;
2) wykonywanie uchwał rady;
3) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) gospodarowanie mieniem powiatu;
5) wykonywanie budżetu powiatu;
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego
W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.