Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8316491
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2014-2018 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2014

Artykuły
  Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wygasnięcia mandatu radnego Andrzeja Nowaka.
  Uchwała Nr II/3/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboryu Wiceprzewodniczacych Rady
  Uchwała Nr II/4/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniajaca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr II/5/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Kluczborskiego
  Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Kluczborskiego
  Uchwala Nr II/7/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
  Uchwała Nr II/8/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powolania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rozwoju Rady
  Uchwala Nr II/10/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powolania Komisji ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego
  Uchwała Nr II/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powolania Komisji Rewizyjnej
  Uchwała Nr II/13/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczacego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Uchwała Nr II/14/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczacego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rozwoju Rodziny
  Uchwala Nr II/15/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczacego Komisji ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Uchwała Nr II/16/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powolania Przewodniczacego Komisji Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego
  Uchwała Nr II/17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczacej Komisji Rewizyjnej
  Uchwała Nr II/18/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r . w sprawie powołania Zastepcy Przewodniczacej Komisji Rewizyjnej
  Uchwała Nr II/19/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Sekretarza Komisji Rewizyjnej
  Uchwała Nr II/20/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr II/21/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego .....
  Uchwała Nr II/22/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognzy finansowej
  Uchwała Nr III/23/2014 z dnia 30 lgrudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr III/24/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  Uchwała Nr III/25/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/295/2014 Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr III/26/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy na czas oznaczony .....
  Uchwała Nr III/27/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
  Uchwała Nr III/28/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierzawy na czas oznaczony do 3 lat.....
  Uchwała Nr III/29/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2015
  Uchwała Nr III/30/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.