Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9788507
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2006-2010 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2008 obrazek Wersja do druku

Uchwała Nr XXV/147/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

 

 

 

 

Uchwała Nr XXV/147/2008

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu” oraz przyjęcia wzoru statuetki stanowiącej wyżej wspomnianą nagrodę wraz z opisem.

 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 21  oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się:

1) Regulamin przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Wzór statuetki o nazwie „Plaster Miodu” wraz z opisem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                             Mariusz Pieńkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/147/2008.

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

 

 

Regulamin przyznawania

Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu”

 

 

§ 1.    1. Nagroda Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu”, zwana dalej Nagrodą - jest przyznawana za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.

 

2. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

1)     biznesu;

2)     turystyki;

3)     kultury;

4)     sportu;

5)     nauki;

6)     promocji powiatu;

7)     za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.

 

3. Każdego roku przyznaje się nie więcej niż po jednej nagrodzie w każdej z kategorii wymienionej w pkt 2.

 

4. Laureatami nagród mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, obywatele i instytucje innych państw.

 

 

§ 2.   1. Nagroda ma charakter rzeczowy w postaci statuetki i dyplomu.

 

2. Laureatem nagrody poza kategorią za całokształt na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego można zostać nie częściej niż raz na pięć lat.

 

3.  Laureatem nagrody za całokształt działalności można zostać tylko jeden raz.

 

 

§ 3.   1. Starosta Kluczborski może przyznać nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1)     organów administracji samorządowej powiatu kluczborskiego;

2)     instytucji z terenu powiatu kluczborskiego;

3)     organizacji pozarządowych;

4)     osób fizycznych;

5)     przedsiębiorstw.

 

§ 4.    1. Wniosek o przyznanie Nagrody został określony w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu i powinien zawierać:

1)     właściwie zaznaczoną kategorię, do której kandydat jest zgłaszany;

2)     dane kandydata: imię i nazwisko / nazwę instytucji kandydata do nagrody, dokładny adres, telefon kontaktowy;

3)     dane wnioskodawcy: nazwę wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy;

4)     informację o szczególnych osiągnięciach lub informację dotyczącą całokształtu dotychczasowej działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego, za które nagroda ma być przyznana;

5)     informację o dotychczas otrzymanych nagrodach, odznaczeniach, wyróżnieniach, itp.;

6)     uzasadnienie wniosku;

7)     datę oraz podpis wnioskodawcy.

 

2.  Wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Kluczborku (adres: ul. Katowicka 1, 46–200 Kluczbork) w terminie do 31 października każdego roku.

 

3.  W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

 

4.  Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1)     złożenia po terminie;

2)     wycofania przez wnioskodawcę;

3)     braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

 

§ 5.   1. Nagrody przyznaje Starosta Kluczborski w oparciu o propozycje i opinie powoływanej komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu” zgodnie z § 1. regulaminu

 

2. Komisję na okres trwania kadencji Rady Powiatu w Kluczborku powołuje Zarząd Powiatu w Kluczborku.

 

3.  Komisja składa się z 7 osób, w której skład wchodzą przedstawiciele:

1)     Rady Powiatu w Kluczborku (4 osoby);

2)     Zarządu Powiatu w Kluczborku (1 osoba);

3)     Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku (1 osoba);

4)     Powiatowej Rady Sportu (1 osoba).

 

4. Na czele Komisji stoi Przewodniczący Komisji, którego członkowie komisji wybierają w drodze jawnego głosowania.

 

5. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

 

6. Posiedzenie Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej czterech jej członków.

 

7. Do zadań Komisji należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz proponowanie laureatów.

 

8. Wnioski są oceniane przez Komisję w oparciu o następujące kryteria:

1)     wpływ działalności na promocję i rozwój powiatu;

2)     innowacyjność działania;

3)     cykliczność działań;

4)     ukierunkowanie działania na osiągnięcie celów społecznych;

5)     rangę osiągnięć.

 

9.  Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym większością głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

 

10. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

 

§ 6. Informację o laureatach nagród podaje się do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu listy laureatów przez Starostę Kluczborskiego.

 

§ 7.  Nagrody będą wręczane na uroczystej gali zorganizowanej po zakończeniu roku, za który nagrody są przyznane.

 

§ 8.  Obsługę  organizacyjno-techniczną wręczania nagród prowadzi Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/147/2008

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

 

 

 

Wzór statuetki o nazwie „Plaster Miodu”, wraz z opisem

 

 

§ 1.    1. Przyjmuje się następujący wzór statuetki o nazwie „Plaster Miodu”:

 

Głównym motywem statuetki jest ludzka dłoń osadzona na podstawie w formie graniastosłupa. Kropla miodu, kapie ze wskazującego palca na plaster, który tworzy jej wewnętrzną część.

 

§ 2. W dolnej części statuetki, ręka z kształtu naturalnego przechodzi w geometryczny. U podstawy, na każdym z czterech boków znajduje się  herb powiatu. Poniżej, na poziomej płaszczyźnie podstawy, wykonany jest reliefowo napis: PLASTER MIODU – nazwa statuetki.

Sama podstawa ma formę graniastosłupa. Na każdej z czterech pionowych ścian znajduje się wyżłobiony napis: Powiat Kluczborski oraz, kolejno, nazwy gmin wchodzących w skład powiatu:

Gmina Kluczbork, Gmina Wołczyn, Gmina Byczyna, Gmina Lasowice Wielkie, a także płaskorzeźba przedstawiająca charakterystyczny dla danej gminy motyw architektoniczny (panoramę).

Użyte litery mają krój pisma oparty na rzymskiej antykwie (czcionki typu: Garamond, Times, Toronto).

 

§ 3. Statuetka ma wysokość 30 cm. Wykonana jest jako odlew z mosiądzu. Elementy płaskorzeźbiarskie, a szczególnie plaster miodu – patynowane a następnie – dla uzyskania większej czytelności i kontrastu – polerowane.

 
 
Załącznik nr 1

 do Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego -  „Plaster Miodu”

który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/147/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008 r.. 
 

 

WNIOSEK o przyznanie

 

NAGRODY STAROSTY KLUCZBORSKIEGO -

 „Plaster Miodu”

 

w kategorii *)

 

1)biznesu;

2)turystyki;

3)kultury;

4)sportu;

5)nauki;

6)promocji powiatu;

7)za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.

 

 
             ................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko kandydata / nazwa instytucji)
 
 
 

 

I. Dane kandydata

 

1.    Imię i nazwisko / nazwa instytucji....................................................................     ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.    Dokładny adres: miejscowość ....................................; ul. ...............................
            gmina ...........................................; powiat ...................................................
            województwo ...................................................... 
3.    Tel. .............................................; e-mail: ................................................... 

 

II. Dane wnioskodawcy
      
1.    Nazwa wnioskodawcy.....................................................................................
…………………………………………………………………..……………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
2.    Dokładny adres: miejscowość ………..……………………………….;ul. ….……………………………..
            gmina ………………………………………; powiat ………………………..…………………………………………
            województwo…………………………….……………………..
3.    Tel. ……………………………; e-mail ………………………….………………………………………………………
 

III.  Informacja o szczególnych osiągnięciach / informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności  na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego za które nagroda ma być przyznana *):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Informacja o dotychczas otrzymanych nagrodach, odznaczeniach, wyróżnieniach, itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Uzasadnienie wniosku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

…………………………………………………                                …………………………………………

                      (Miejsce  i data )                                                                     (podpis wnioskodawcy)

 

 

 

*) – podkreślić właściwe
 
 

 

Uzasadnienie

 

„Plaster Miodu” – Nagroda Starosty Kluczborskiego jest wyróżnieniem przyznawanym za szczególne osiągnięcia  na rzecz rozwoju i promocji powiatu.

 

Ustanowienie takiej nagrody stworzy możliwość dodatkowej formy promocji naszego powiatu, ale przede wszystkim pozwoli docenić i nagrodzić ludzi, którzy poprzez swoją działalność szczególnie przyczyniają się do rozwoju i promocji naszego powiatu w kraju i poza jego granicami w następujących kategoriach:

1)biznesu;

2)turystyki;

3)kultury;

4)sportu;

5)nauki;

6)promocji powiatu;

7)za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.

 

 

Nagroda będzie również motywacją do dalszych działań dla tych mieszkańców, którzy mają ambicję do podejmowania działań na rzecz rozwoju i promocji powiatu.

 

W koncepcji statuetki „Plaster Miodu”, autor artysta plastyk Józef Zając posłużył się motywem ludzkiej dłoni. To główny nośnik ekspresji i wymowy artystycznej projektu, Kropla miodu, kapie ze wskazującego palca na plaster, który tworzy jej wewnętrzną część. Użycie tych wszystkich  elementów ma na celu wywołanie u widza pozytywnego odbioru: dłoń - łagodna, o subtelnych rysach – przywołuje skojarzenia z pracowitością, spokojem, bezpieczeństwem, a w zestawieniu z kroplą i plastrem miodu staje się swoistym symbolem dostatku, sytości, które, używając metafory -  z pracy rąk wynikają. Za użyciem motywu dłoni przemawia również jej plastyczna forma –  lekka, wyważona, ale na swój sposób dynamiczna, sprawia, że cała bryła statuetki nie jest martwym kawałkiem metalu, ale stanowi swoiste opowiadanie, w którym odbiorca, nawet mimowolnie, uczestniczy.

 

Statuetka „Plaster Miodu” ukazuje poza tym to, co jest najbardziej typowe dla powiatu kluczborskiego. Miód, będący przewodnim motywem statuetki symbolizuje wielkie tradycje pszczelarskie tego regionu. To tutaj przecież urodził się, mieszkał i pracował ks. dr Jan Dzierżon.

Statuetka zawiera oprócz napisów herb powiatu oraz motyw architektoniczny charakterystyczny dla danej gminy.

 

 

Załączone dokumenty
  Uchwała 147 (72.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Strzelczyk Joanna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Strzelczyk Joanna, Data wprowadzenia: 2008-09-01 14:53:12, Zatwierdził do publikacji: Niedźwiedź Joanna, Data publikacji 2008-09-05 11:08:51, Ostatnia zmiana: 2008-09-05 11:08:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1079