Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Wywłaszczanie nieruchomości
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8166526
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2006-2010 » Protokoły z sesji Rady Wersja do druku

Protokół Nr XVII/2007 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 11 października 2007 r.

Protokół Nr XVII/2007

z sesji Rady Powiatu w Kluczborku

w dniu 11 października 2007 r.

 

 

            Sesję Rady Powiatu w Kluczborku otworzył o godz.1200 Przewodniczący Rady Powiatu

-Mariusz Pieńkowski. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że obrady w dniu dzisiejszym oraz podejmowane uchwały będą prawomocne, ponieważ na ogólną liczbę 19 radnych obecnych jest 18.

W dalszej części obrad uczestniczyło już 19 radnych.

            Kolejno Przewodniczący Rady przedstawił zebranym proponowany porządek obrad.

Radni nie wnieśli do porządku żadnych uwag zatwierdzając go jednogłośnie 18 głosami za.

Rada Powiatu przyjęła następujący porządek XVII sesji:

 

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne:

  a/otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  b/zatwierdzenie porządku obrad,

  c/zatwierdzenie protokołów z XVI sesji.

2.Interpelacje i zapytania radnych.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

   a/zmiany uchwały Nr VII/30/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie

      uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok,

   b/zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Kluczborku,

   c/zmiany uchwały Rady Powiatu w Kluczborku Nr XIX/159/2004 z dnia
     24 czerwca 2004 r. dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa

     drogowego,

   d/zmiany Uchwały Nr XIII/70/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia
       31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

       z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół

       publicznych,

   e/wyrażenia zgody na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. budowa boiska

       wielofunkcyjnego ogólnodostępnego z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole

       Szkół Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza w Kluczborku i zabezpieczenia

       przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach

       programu ,,Budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla

      dzieci i młodzieży”,

    f/nadania imienia I Liceum Profilowanemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół

      Licealno-Technicznych w Kluczborku,

    g/nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu

       Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,

    h/nadania imienia Technikum Nr 1 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Licealno-  

       Technicznych w Kluczborku,

    i/uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej,

    j/zmieniająca uchwałę Nr XXV/179/2004 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia

      29.12.2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami                     

      powiatowymi,

    k/wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym

       nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego  

    l/nabycia nieruchomości.  

4.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

5.Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Kluczborskiego.

6.Wolne wnioski i zapytania.

7.Zamknięcie obrad.   

 

            Kolejno radni przystąpili do zatwierdzenia protokołu z XVI sesji.

Do protokołu radni nie wnieśli uwag. W obecności 18 radnych, za przyjęciem głosowało

18 radnych, nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

 

Do punktu 2 porządku obrad

 

Radna Irena Kielar zapytała czy byłaby możliwość utworzenia hospicjum w części budynku starego Oddziału Chirurgicznego i co można w tej kwestii zrobić, aby ono istniało

i funkcjonowało. Radna stwierdziła także, że w kwestii planu zagospodarowania przestrzennego nie powinno się unosić ambicjami lecz dojść do wspólnego porozumienia pomiędzy Burmistrzem i Starostą. 

Radna ponadto uważa, że jej zdaniem w naszych szkołach występuje wiele braków finansowych, a w szczególności w ZSP Nr 2 w Kluczborku, ZSP Nr 1 w Kluczborku.

Ponadto radna stwierdziła, iż dochodzi do takich sytuacji, że nasze jednostki oświatowe składają pisma nie otrzymując na nie odpowiedzi tak był w przypadku ZSP nr 1 w Kluczborku.

Kolejno radny Leszek Krzyżanowski zapytał czy Pan Starosta przedstawił na piśmie Radzie Miejskiej w Kluczborku koncepcję rozwoju szpitala /zapis z protokołu sesji w Radzie Miejskiej w Kluczborku/ na okres 10 lat oraz czy Pan Starosta poinformował Pana Burmistrza o zbyciu budynku po byłym Oddziale Wewnętrznym.

Radny zaproponował, aby na przyszłość w przypadku sprzedaży jakiejkolwiek nieruchomości

na posiedzenie Komisji Budżetu zaprosić przyszłego inwestora, który chciałby nabyć daną nieruchomość i porozmawiać o planach jakie wiąże z jej nabyciem.

 

Do punktu 3 a porządku obrad

 

Pan Przewodniczący przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały

Nr VII/30/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

W powyższym projekcie zwiększeniu ulegają dochody powiatu o kwotę 608.961,-zł.
O kwotę 608.961,-zł zwiększeniu ulegają także wydatki. Ponadto w projekcie wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok.

Zmiany te dotyczą m.in.: wykonania instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku DPS w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Wołczyńskiej, wykonanie instalacji monitoringu osób wchodzących i wychodzących również w w/w budynku. Zwiększeniu ulegają także środki na zadaniu jakim jest wykonanie dodatkowego wejścia do windy głównej w budynku DPS w Gierałcicach, budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Kluczborku.

Natomiast w dziale wydatków majątkowych w rozdziale – drogi publiczne powiatowe wyodrębnia się wydatki bieżące na kwotę 8.091,00,-zł.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania remontowe na 2007 r. na lata 2006-2008 nowe zadanie jakim jest remont sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego.

Zmianie ulega także jeden z paragrafów mówiący o upoważnieniu Zarządu Powiatu

w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny. W projekcie powyższym wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2007 roku.

Dotacje te dotyczą m.in. wprowadzenia do budżetu dotacji celowej dla Powiatu Oleskiego, Prudnickiego, Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Miasta Opola z przeznaczeniem na utrzymanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.

Zmniejszeniu ulegają także dotacje celowe dla dwóch powiatów. 

Do powyższego projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady poddał więc go pod głosowanie. W obecności 19 radnych, za przyjęciem głosowało jednogłośnie 19 radnych, nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. W drodze głosowania Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XVII/82/2007 w w/w sprawie.

 

Do punktu 3 b porządku obrad

 

Kolejnym przedstawionym przez Przewodniczącego Rady projektem był projekt w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Kluczborku.

Niniejszy projekt został przygotowany z tego względu, gdyż, dotychczasowa obowiązująca uchwała Nr VIII/51/2003 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.06.2003 r.  w sprawie ustalenia zasad otrzymywania zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym określała stawki za km według niewłaściwych przepisów. Ponadto niektóre jej zapisy były również nieaktualne, gdyż zawierały np. nazwiska Wiceprzewodniczących Rady z poprzedniej kadencji.

W związku z powyższym zaistniała konieczność uregulowania w/w kwestii.

Do niniejszego projektu nie wniesiono żadnych uwag. Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. W obecności 19 radnych za przyjęciem uchwały głosowało jednogłośnie 19 radnych, nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. Radni podjęli uchwałę Nr XVII/83/2007 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Kluczborku.

 

Do punktu 3 c porządku obrad

 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z następnym projektem uchwały jakim był projekt w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Kluczborku Nr XIX/149/2004 z dnia 24 czerwca

2004 r. dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Projekt ten został przygotowany z uwagi na fakt, że roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia terenie zabudowanym i niezabudowanym określone jednym z paragrafów uchwały nie były zmieniane od roku 2004 i są stosunkowo niskie w związku z tym wynikła potrzeba dostosowania ich do stawek obowiązujących w innych Zarządach Dróg Powiatowych.

Radni nie zgłosili do projektu uwag. Przewodniczący w związku z tym poddał go pod głosowanie. W obecności 19 radnych radni podjęli jednogłośnie kolejną uchwałę

Nr XVII/84/2007 w w/w sprawie.

 

 

 

Do punktu 3 d porządku obrad

 

Następnym projektem uchwały jaki przedstawił Przewodniczący Rady był projekt w sprawie

zmiany uchwały Nr XIII/70/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych. Wprowadzenie zmiany w dotychczasowym projekcie jest konieczne ze względu na wejście w życie nowych przepisów w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych. Dotychczas obowiązująca uchwała z 2001 r. powinna być uchylona w 2005 r. w związku z wejściem w/w przepisów.

Do projektu nie wniesiono żadnych uwag i zapytań.

Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie. W wyniku głosowania w obecności 19 radnych, za przyjęciem projektu głosowało jednogłośnie 19 radnych, nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XVII/85/2007 w przedmiotowej sprawie.

Do punktu 3 e porządku obrad

 

Następnym projektem uchwały jaki przedstawił zebranym Przewodniczący Rady był projekt w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im.A. Mickiewicza w Kluczborku i zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu ,,Budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.

Podjęcie powyższej uchwały organu stanowiącego jest konieczne ze względu na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania przyznanych środków finansowych na kwotę 200.000,-zł w formie m.in. weksla ,,in blanco”  na w/w cel.

Po podjęciu niniejsza uchwała stanowić będzie załącznik do złożonego w dniu 30 kwietnia

2007 r. wniosku o dofinansowanie w/w zadania.  

Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych zapytań. Przewodniczący Rady poddał powyższy projekt pod głosowanie radnych. W obecności 19 radnych, za przyjęciem głosowało 19 radnych, nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. Radni w drodze głosowania przyjęli uchwałę Nr XVII/86/2007 w w/w sprawie.

 

Do punktu 3 f, g, h porządku obrad

 

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym projekty uchwał dotyczące:

-nadania imienia I Liceum Profilowanemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Licealno-

  Technicznych w Kluczborku,

-nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Licealno-

  Technicznych w Kluczborku,

-nadania imienia Technikum nr 1 wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Technicznych

  w Kluczborku.

Projekty niniejszych uchwał zostały przygotowane w związku ze złożonym wnioskiem przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski ZSLT w Kluczborku.

Absolwenci szkoły, uczniowie oraz nauczyciele wyrazili w złożonym wniosku swoją aprobatę dla przywrócenia imienia Józefa Bema szkołom wchodzącym w skład ZSLT oraz chęć kontynuowania ponad 50-letniej tradycji związanej z obchodzeniem święta.

Radni Rady Powiatu w Kluczborku do niniejszych projektów uchwały nie wnieśli zapytań.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał projekty pod głosowanie.

Radni przystąpili do przegłosowania projektu uchwały w sprawie nadania imienia I Liceum Profilowanemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku.

Za przyjęciem głosowało 19 radnych nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się.

Podjęto uchwałę Nr XVII/87/2007 w przedmiotowej sprawie.  

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt w sprawie nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Do projektu także nie wniesiono zapytań poddając go pod głosowanie. Radni Rady Powiatu 19 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się podjęli uchwałę

Nr XVII/88/2007 w niniejszej sprawie.

Kolejno radni przystąpili do przegłosowania następnego projektu uchwały w sprawie nadania imienia Technikum Nr 1 wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Technicznych w Kluczborku.

Do w/w projektu nie zgłoszono także zapytań. Przewodniczący Rady w związku z tym poddał go pod głosowanie. Radni w drodze głosowania podjęli jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się uchwałę Nr XVII/89/2007 w przedmiotowej sprawie.      

 

Do punktu 3 i porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

Uzasadnienie do projektu uchwały wyjaśnia, że o zmianę dotychczas obowiązującego Regulaminu zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/45/99 wystąpił Wojewoda Opolski w ramach sprawowanego nadzoru specjalistycznego. Przyjęcie niniejszego Regulaminu ma na celu ujednolicenie przepisów obowiązujących w tej kwestii. Do projektu nie wniesiono zapytań.

Radni przystąpili do przegłosowania powyższego projektu. Za jego przyjęciem głosowało

19 radnych, nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się.

Radni podjęli kolejną uchwałę Nr XVII/90/2007 w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

Do punktu 3 j porządku obrad

 

Kolejno Przewodniczący Rady przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/179/2004 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.12.2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami powiatowymi.          

Projekt powyższej uchwały dotyczy wykupu mieszkań w Polanowicach /są to mieszkania
w miejscowości Polanowice oraz w Kluczborku przy ZSLT w Kluczborku/. Warunkiem wykupu jest to, że wszyscy lokatorzy muszą je jednocześnie kupić. W związku z tym przyjęto dwa kryteria, które funkcjonują w większości takich uchwał w innych samorządach. Projekt niniejszy przygotowano przede wszystkim w celu zakończenia procesu prywatyzacji powiatowych zasobów mieszkalnych poprzez zmianę warunków ich wykupu. Projekt ma na celu wyrażenie zgody na obniżenie ceny zbywanego na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego o 30% (dotychczasowy zapis: 25%) w przypadku, gdy nabywca wnosi zapłatę w całości przed zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży oraz o 2 % za każdy pełny rok licząc od roku budowy (remontu kapitalnego) budynku, w którym lokal się znajduje (dotychczasowy zapis: o 1% za każdy pełny rok licząc od roku budowy /remontu kapitalnego/ budynku, w którym lokal się znajduje do 20 lat i po 0,5% za każdy następny rok). Projekt ten proponuje, aby  w obowiązującej jeszcze uchwale wykreślić punkt, który mówi, że obniża się cenę lokalu o 25%, gdy w wyniku zbycia jednego lub kilku lokali jednocześnie, powiat przestaje być właścicielem nieruchomości. Zmiana przedmiotowej uchwały polega ponadto na zmianie zapisu mówiącego o tym, że wszystkie w/w bonifikaty oraz bonifikaty przyznawane na podstawie innych przepisów, nie mogą przekroczyć łącznie 90% ceny zbywanego lokalu.

Zaproponowano również, by wszystkie te bonifikaty nie przekraczały 75% ceny lokalu.  Wszystkie proponowane zmiany dotyczą § 3 przedmiotowej uchwały.

Do przedstawionego projektu radni nie wnieśli uwag. W obecności 19 radnych, za przyjęciem głosowało jednogłośnie 19 radnych, nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących.

Radni w drodze głosowania podjęli uchwałę Nr XVII/91/2007 w przedmiotowej sprawie.

 

Do punktu 3 k porządku obrad

 

Następnym projektem uchwały był projekt w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego.

Projekt ten dotyczy dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w budynku starej chirurgii położonym w Kluczborku przy ul. M.C. Skłodowskiej 23 (działka nr 91/12 k.m. 12), w których funkcjonuje Laboratorium Diagnostyczne „MEDICINA” Państwa Barbary i Mariusza Basty. 

W poprzedniej kadencji była przygotowana taka uchwała, ale nie została przyjęta, ponieważ w tamtym czasie P. Basta i M. Basta  nie byli jeszcze najemcami tych pomieszczeń i dzierżawa na okres 10 lat powinna nastąpić po przeprowadzeniu przetargu. Wcześniej umowa była zawarta na okres 3 lat. Obecnie najemcy znacznie zainwestowali w użytkowane przez nich pomieszczenia
i w związku z tym zasadne jest zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat.

Możliwe jest to w trybie bezprzetargowym. Takie rozwiązanie będzie dla powiatu korzystne

i zapewni ciągłość świadczonych przez laboratorium usług.

Do powyższego projektu uchwały radna Celina Zając zapytała czy jest taka możliwość oddania niniejszej nieruchomości bez przetargu, czy też musi być przetarg. Radną zaniepokoił również zapis w uzasadnieniu, który sugeruje na to, że pomieszczenia oddaje się bez przetargu dlatego, że nabywca przeprowadził w nim remont na koszt własny i zdaniem radnej byłaby to tzw. rekompensata .

Do powyższego tematu nawiązał także radny Mirosław Misiak, który zapytał czy w umowie znajdują się techniczne warunki wypowiedzenia umowy i w jakim terminie.

Na zapytania odpowiedzi udzielił Starosta, który wyjaśnił, że nie chodzi tu o żadną rekompensatę. Dzierżawca poniósł tu znaczne nakłady remontowe /około 100 tys.zł/.

Umowa została zawarta na okres 3 lat. Ponadto Starosta wyjaśnił, że jednym z powodów sformułowania tej uchwały jest to, że przy tak krótkim okresie najmu lub dzierżawy pomieszczeń poniesione nakłady ta firma nie może uznać za koszty uzyskania przychodów.

Kwestia udzielania świadczeń laboratorium dla naszego szpitala jest regulowana oddzielnie, gdyż szpital dysponując środkami publicznymi musi na tego typu usługę rozpisywać tryb udzielania zamówienia publicznego. Tak więc niezależnie od tego czy podmiot ma z nami zawartą umowę dzierżawy i tak musi przystępować do tzw. przetargu w szpitalu na obsługę laboratoryjną.

Innych zapytań do projektu nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie. W obecności 19 radnych, za przyjęciem głosowało 16 radnych, wstrzymało się 3, nie stwierdzono głosów przeciw. Radni podjęli uchwałę Nr XVII/92/2007

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego.

 

 

 

Do punktu 3 l porządku obrad

 

Następnym projektem uchwały jaki przedstawił Przewodniczący Rady był projekt w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała ta dotyczy wyrażenia przez Radę Powiatu zgody na nieodpłatne nabycie na własność Powiatu Kluczborskiego nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku (działka nr 88/4 ark. m. 3 o powierzchni 0,5012 ha) zabudowanej rozpoczętą inwestycją pn. „Ośrodek rehabilitacyjny” od CARITAS Diecezji Opolskiej. Nieruchomość ta została sprzedana przez powiat w 2001 roku CARITASOWI Diecezji Opolskiej za symboliczną złotówkę w celu kontynuowania w/w inwestycji, rozpoczętej przez powiat. Do dnia dzisiejszego inwestycja ta pozostała jednak w stanie pierwotnym, a obecnie CARITAS zdecydował o zwrocie nieruchomości powiatowi.

Radny Leszek Krzyżanowski odnosząc się do powyższego projektu uchwały stwierdził, że powyższy projekt był przedmiotem dyskusji na Komisji Budżetu i w związku z tym postanowił sam zbadać całą sprawę dotyczącą tej uchwały. Zdaniem radnego cała ta sprawa budzi wiele wątpliwości związanych z tym, że Powiat nie posiada na tyle środków, aby z własnego budżetu dokończyć tą nieruchomość. Natomiast Gmina posiada o wiele więcej możliwości finansowych

i mogłaby to zrobić. Radny uważa, że inicjatywa utworzenia tam ośrodka rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych jest bardzo cenna i w tej kwestii na pewno będzie głosował za przyjęciem tej uchwały pomimo swoich wątpliwości.

O głos poprosił Pan Starosta, który wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformował wszystkich radnych o historii związanej z dzisiejszym projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Pan Starosta poinformował, że myśl, aby przejąć nieruchomość na współwłasność wyszła od niego i trochę zaskoczyła go przedwczesność działań ze strony Gminy w sprawie przejęcia w/w nieruchomości.

Pan Starosta ponadto stwierdził, że zgadza się z wypowiedzią radnego Leszka Krzyżanowskiego, że jest to dla Powiatu dość duże wyzwanie, ale nie boi się i przystąpi do jego realizacji.

Pan Starosta jako przykład, że można podjąć się wyzwania podał budynek nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy, w którym odbywa się właśnie dzisiejsza sesja.

Stwierdził, że przy tym skromnym budżecie Powiatu na remonty, adaptację, zakupy, wyposażenie wydatkowano około 1.300.000,-zł i udało się wiele zrobić.

Pan Starosta uważa, że można również zdobyć środki zewnętrzne na dokończenie tego zadania np.: z PFRON-u, ROPS. Tak było jak stwierdził Starosta w przypadku DPS-u w Gierałcicach, gdzie udało się pozyskać środki z kontraktu wojewódzkiego oraz ROPS-u.  Planuje się tak zrobić jeśli chodzi o windę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku.

Z ROPS dofinansowanie na zadanie budowlane można otrzymać raz na 3 lata.

Starosta poinformował, że w roku bieżącym Gmina Kluczbork otrzymała takie dofinansowanie w wysokości 330 tys.zł. na rozbudowę Przedszkola Publicznego Nr 2 w Kluczborku. W związku z tym na ten czas nie może starać się o środki. Powiat takiego ograniczenia nie posiada i chce do dnia 30 listopada zgłosić w ROPS w Opolu takie zadanie.

Pan Starosta oświadczył, że z jego strony nie zabrakło i nie zabraknie dobrej woli współpracy z Gminą.

Jak stwierdził po otrzymaniu pisma od ks.Drekslera w dniu 21.09.2007 r., w dniu 24.09.2007 r. wystąpił z pismem wyjaśniającym do Burmistrza dlaczego ta nieruchomość zostaje przejęta przez Powiat /pismo znajduje się w aktach teczka nr RP-0049/17/2007/.

Następnie o głos poprosił radny Mirosław Misiak, który poinformował, że pamięta jak radni I kadencji przekazywali tą nieruchomość ,,Caritasowi” za symboliczną złotówkę i jakie temu towarzyszyły emocje i wątpliwości. Nikt zdaniem radnego nie sądził, że będzie taka sytuacja jak dziś. Ze strony ,,Caritas” było wiele deklaracji. Zdaniem radnego fakt, że własność Powiatu wraca do właściciela powinien być oczywisty.

Kolejno Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Leszkowi Krzyżanowskiemu, który stwierdził, że jego zdaniem z dokumentów wynika całkiem coś innego niż to co przedstawia Pan Starosta. Radny poinformował, że w dniu 3.09.2007 r. grupa radnych wniosła do Pana Burmistrza pismo z prośbą o przejęcie w/w nieruchomości, następnie ks.Dreksler do Burmistrza złożył pismo, że gotowy jest oddać cały ten obiekt wraz z działką dla miasta Kluczborka.

Burmistrz tym samym przygotował projekt uchwały i Rada Miejska w Kluczborku zebrała się, aby podjąć uchwałę. W międzyczasie ks.Dreksler 23.09.2007 r. złożył pismo mówiące o tym, że   wycofuje się, gdyż doszedł z Panem Starostą do porozumienia, aby ten majątek jednak wrócił do Powiatu. Radny uważa, że dla kogoś kto obserwuje to od zewnątrz może nasunąć się pewna wątpliwość, co do działań. Radny stwierdził, że zabrakło tu porozumienia i komunikacji pomiędzy stronami w tej sprawie, co skutkowało burzą medialną.

Pan Starosta zabierając kolejno głos i odnosząc się do wypowiedzi radnego stwierdził, że jego zdaniem działania radnego Leszka Krzyżanowskiego niezbyt dobrze wpływają na relacje jego z Burmistrzem. Ponadto Starosta wyjaśnił, że pierwszy raz odbył rozmowę z Burmistrzem 7.08.2007 r. w sprawie przejęcia nieruchomości. Następnie jak stwierdził Starosta odbył spotkanie u Burmistrza wraz ze swoimi pracownikami w miesiącu sierpniu, gdzie m.in. prowadzono rozmowy na temat ewentualnych wspólnych inwestycji. Był ze Starostą na tym spotkaniu Kierownik Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu , który był świadkiem rozmów o wspólnym przejęciu budynku i wspólnym jego zagospodarowaniu.

Następnie Starosta złożył wniosek, aby w tej sprawie zamknąć dyskusję.

Radny Leszek Krzyżanowski zwracając się do Pana Starosty stwierdził, że uwaga Starosty pod jego adresem było jego zdaniem bardzo niegrzeczna , a ponadto zdaniem radnego to co mówi Pan Starosta nie jest prawdą.

Przewodniczący Rady przerwał dyskusję i poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.

W obecności 19 radnych za przyjęciem głosowało 14 radnych, wstrzymało się 5, nie stwierdzono głosów przeciw. Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XVII/93/2007 w sprawie nabycia nieruchomości.

 

Do punktu 4 porządku obrad

 

Starosta odpowiadając na zapytanie radnej Ireny Kielar dotyczące możliwości utworzenia hospicjum wyjaśnił, że nie chciałby składać na dzień dzisiejszy żadnych deklaracji, ale informuje, że w najbliższym czasie ma odbyć się  takie spotkanie. Natomiast jeśli chodzi

o porozumienie to jeśli chodzi o zbycie budynku po byłym Oddziale Wewnętrznym zawarto akt notarialny, nieruchomość ma nowego właściciela i myśli, że spotkania jakie obecnie odbywa nowy właściciel z władzami Miasta Kluczborka, które są odpowiedzialne za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego przyniosą pożądany efekt.

Pan Starosta poinformował zebranych, że w związku z całą sytuacją w dniu 10 października

2007 r. udał się do Nadzoru Prawnego Wojewody, aby zapoznać się z przebiegiem tych zmian

i dokumentami w tej sprawie i poinformować Nadzór o bieżącej sytuacji. Starosta poinformował o tym fakcie Pana Burmistrza pisemnie.

Pan Starosta stwierdził, że nie posiada na chwilę obecną wszystkich dokumentów  w tej sprawie ale może zorganizować spotkanie wszystkich radnych, aby mogli się zapoznać ze szczegółami sprawy. Na termin spotkania Pan Starosta zaproponował dzień 22 października 2007 r.

godz. 1530. Radni w tej sprawie zostaną powiadomieni osobnym pismem.

Kolejno głos zabrał radny Mirosław Misiak, który stwierdził, że sprawy dotyczące hospicjum nie powinny być składane na sesji. Powinno być to omówione w gronie fachowców, gdyż są to zbyt poważne sprawy. Dopiero później można deklarować, gdzie ono mogłoby być utworzone i jak.

Następnie Pan Starosta odniósł się do zapytania radnej Ireny Kielar dotyczącego braków finansowych w naszych szkołach, a w szczególności w ZSP Nr 1 w Kluczborku i ZSP Nr 2 w Kluczborku. Starosta wyjaśnił, że do Zarządu zostało złożone pismo w tej sprawie z ZSP Nr 1, Zarząd Powiatu to pismo rozpatrzył i stwierdził, że wymaga ono przeanalizowania możliwości uzyskania dochodów budżetowych w ramach funkcjonowania Pracowni Ćwiczeń Praktycznych prowadzonej przez szkołę, odpowiedzi od Ministerstwa Edukacji na nasz wniosek, który został zgłoszony do rezerwy celowej o przyznanie środków na odprawy emerytalne dla odchodzących nauczycieli oraz kwestii związanych z analizą wykonania wydatków w budżecie szkoły.

Jeśli chodzi o ZSP Nr 2 wyjaśniła Pani Skarbnik, że do momentu dokonania analizy wydatków we wszystkich placówkach oświatowych czyli do 15 października nie została jeszcze podjęta decyzja.

Kolejną kwestią jak stwierdził Pana Starosta , którą podniósł radny Leszek Krzyżanowski było to, czy została przedłożona Radzie Miejskiej przez niego koncepcja funkcjonowania szpitala na okres 10 lat w formie pisemnej. Starosta oświadczył, że taka koncepcja nie została na piśmie przez niego przedłożona. Pan Starosta wyjaśnił, że spotkał się na zamkniętym posiedzeniu wraz z Panem Przewodniczącym, następnie wystąpił z pismem do niego o umożliwienie mu prezentacji dorobku szpitala i dyskusji na ten temat na sesji Rady Miejskiej w Kluczborku. Taką zgodę otrzymał. Na sesję przybył Pan Starosta wraz z Zarządem Szpitala i przedstawił prezentację.

Zdaniem Starosty nie znaleziono czasu, woli i ochoty, aby móc merytorycznie porozmawiać na temat tego, co jest i co może być w przyszłości, nie sformułowano żadnych sugestii. W zamian za to jak stwierdził Starosta usłyszał gro pytań o zabarwieniu sądowym.

W tym momencie Starosta uznał, że jeśli dokument przygotowany przez niego ma służyć takim celom to jego nie złoży na piśmie, gdyż będzie on wykorzystany do ataków.

Ponadto Starosta uważa, że każda koncepcja lub dokument związany z rozwojem szpitala nie ma nic wspólnego z normalną procedurą wprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Nie może być tak zdaniem Starosty, że na około 60 zmian, zmiany zgłaszane przez Powiat, który jest takim samym właścicielem nieruchomości jak każdy inny właściciel będzie opatrywany dodatkowymi warunkami do spełnienia, bo jak ich nie spełni to nie będą te zmiany wprowadzone.

Starosta wyjaśnił radnemu również, że o sprzedaży szpitala poinformował ustnie Burmistrza, ale także rozmawiał z radnymi i uważa, że nie ma powodów, aby informować na piśmie władze Gminy. Starosta poinformował także, że na wniosek Powiatu rozpoczęto prace uchwałą z marca 2006 r. związane ze sporządzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. W tej samej uchwale była również nieruchomość po byłym PUP w Kluczborku, gdzie również dużo wcześniej zgłoszono wnioski o dokonanie zmian w planie i dodanie zapisu –mieszkalnictwo.

W tym wypadku nieruchomość ta również zmieniła właściciela i nie zawiadomiono władz Gminy. Starosta dziwi się, że w tym przypadku nie ma problemów, a w przypadku szpitala są.

Nie jest to zdaniem Starosty przypadek.

Starosta poinformował także radnego, że jeśli chodzi o sprawę sprzedaży to budynek i działka po byłym Oddziale Wewnętrznym był wystawiony w drodze przetargu publicznego pięciokrotnie.

Za każdym razem przetarg był nieskuteczny, gdyż nie znalazł nabywcy.

Przepisy mówią, że po dwukrotnym bezskutecznym przetargu można ogłosić rokowania w sprawie zbycia nieruchomości, które są dopuszczalną procedurą. Rokowania te poprzedza ogłoszenie w prasie, wpłacenie wadium, prowadzone przez komisję tą samą, która przeprowadza przetarg. Właśnie taka procedura została zachowana.

Pan Starosta stwierdził również, że w stosunku do złożonej oferty po raz drugi, gdy zostały ogłoszone rokowania w stosunku do złożonej oferty komisja w drodze rokowań podbiła cenę

o 100 tys.zł.

Starosta wyjaśnił radnemu Leszkowi Krzyżanowskiemu, że jeśli jest podjęta uchwała o zbyciu nieruchomości to przewidziana jest procedura ogłoszenia przetargu publicznego, terminami itp.

Nieruchomość zostaje sprzedana. Są wyjątki od tej reguły w przypadku takim, że nieruchomość sprzedaje się w drodze bezprzetargowej  na cel publiczny i wtedy można dyskutować i rozmawiać z inwestorem . Procedura, o której wspomniał radny może mieć jedynie zastosowanie przy ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

   

Do punktu 5 porządku obrad

 

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 27.08.2007 r.- 31.09.2007 r.

W w/w okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 6 posiedzeń, podjął 16 uchwał oraz szereg rozstrzygnięć. Do niniejszego sprawozdania nie wniesiono żadnych zapytań przyjmując je w drodze głosowania w obecności 19 radnych, 14 głosami za, 5 wstrzymującymi się oraz brakiem głosów przeciw.

 

Do punktu 6 porządku obrad

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Władysławowi Zawadzkiemu, który stwierdził, że

popiera pomysł radnej Ireny Kilar dotyczący wspólnego spotkania radnych Rady Powiatu w Kluczborku oraz radnych Rady Miejskiej w Kluczborku. Zdaniem radnego pozwoliłoby to wyjaśnić wiele spraw.

Ponadto odniósł się do sprawy związanej z hospicjum, które powstało w Byczynie.

Radny stwierdził, że Gmina Byczyna bardzo dużo pomaga w/w Stowarzyszeniu m.in. przekazując budynek starej szkoły na ul. Okrężnej. Niestety nie było szans na załatwienie środków z NFZ, gdyż stwierdzono, że na terenie województwa opolskiego działa już duże hospicjum diecezjalne. Otrzymano jedynie środki na hospicjum domowe.

Radny chciałby, aby na terenie byłego szpitala –Oddział Chirurgiczny wygospodarowano część budynku na utworzenie w/w hospicjum.

Radny zwrócił się również z zapytaniem do Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu jakie zostały podjęte kroki zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych.

Pan Kierownik wyjaśnił, że najważniejszym i dostępnym od przyszłego roku będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Czyni się ciągle przygotowania, które pozwolą na jak najlepsze wykorzystanie tych środków, które będą dostępne. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Wybrane zostały zadania, które zostały określone jako priorytety.

Ponadto Pan Kierownik poinformował, że osobną kwestią jest tzw. Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej, do którego będziemy jako Powiat aplikować i składać wnioski. Procedury są takie, że Powiat musi mieć partnera na współfinansowanie. 

Chcemy jak poinformował Kierownik skorzystać również z instytucji, która dzieli środki ,,Euroregion Pradziad”.

Następnie o głos poprosił radny Leszek Krzyżanowski, który stwierdził, że chciałby się odnieść do wypowiedzi Pana Starosty, która padła pod jego adresem w punkcie 3 l. Zdaniem radnego było to bardzo niegrzeczne i nie zgadza się z tym. Ponadto radny nie zgadza się ze stwierdzeniem Pana Starosty, że Rada Miejska nie podjęła stosownej uchwały jeśli chodzi o zmianę w planie ,,nie bo nie”. Radny stwierdził, że rozmawiał z radnymi oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kluczborku w tej sprawie i twierdzi, że oni powołują się na zapis z protokołu z sesji Rady Miejskiej, w którym wyraźnie jest mowa o tym, że proszono Pana Starostę o dołączenie materiałów mówiących o koncepcji rozwoju szpitala  na okres 10 lat w formie pisemnej. Materiały te zdaniem radnego i radnych Rady Miejskiej są bardzo istotne, gdyż one przewidywały rozwój, czy też nie tej placówki. Radni zdaniem radnego Leszka Krzyżanowskiego mają teraz argument dlaczego tej uchwały nie podjęli.

Jeśli chodzi natomiast o sprzedaż budynku po byłym Szpitalu – Oddział Wewnętrzny to Starosta jak stwierdził radny nie poinformował wcześniej jak to się stało w przypadku sprzedaży PUP w Kluczborku. Wtedy radni Rady Powiatu wiedzieli, że znalazła się firma, która chce zbyć budynek i następnie planuje się kupno budynku przy ul. Sienkiewicza. Natomiast jeśli chodzi o budynek po Oddziale Wewnętrznym było wiadomo jak stwierdził radny, że ukazały się ogłoszenia o sprzedaży tego mienia i później było wiele zamieszania w tej kwestii. Zdaniem radnego radni Rady Miejskiej nie posiadali na ten temat żadnych informacji i dlatego mają teraz argumenty w dłoni.

O głos poprosiła radna Otylia Skoczylas, która zwracając się do radnego Leszka Krzyżanowskiego stwierdziła, że słuchając jego wypowiedzi stwierdza, iż radny jest bardziej radnym Rady Miejskiej w Kluczborku niż radnym Rady Powiatu.

Kolejno Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Maciejowi Tomaszczykowi, który uzupełnił wcześniejszą wypowiedź radnego Władysława Zawadzkiego w sprawie hospicjum.

Radny uważa, że dyskusja na ten temat powinna odbyć jak już wcześniej stwierdził radny Mirosław Misiak w węższym gronie, a najlepiej w gronie specjalistów.

Radny z  hospicjum związany jest już od kilku lat jako Sekretarz Gminy Byczyna. Poinformował, że wielokrotnie była do hospicjum ,,Ojca Pijo” przekazywana pomoc w formie sprzętu itp. Oddany został dla Stowarzyszenia również budynek, ale niestety wymaga on kilkumilionowych nakładów.

Następnie głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych , który nawiązał do kwestii współpracy pomiędzy Gminą i Powiatem. Pan Dyrektor stwierdził, że w miesiącu marcu Pan Burmistrz zwrócił się do ZDP w Kluczborku z propozycją przebudowy dróg i mostów na terenie Kluczborka umożliwiających dojazd do posesji przy ul. Pułaskiego, na którą Gmina miała kupca. ZDP przyjął to bez żadnych przeciwności i opracował dwa projekty na przebudowę planując remont. Zdaniem Dyrektora była to rzecz oczywista, że musimy pomóc Gminie bo inaczej nie uda im się sprzedać tej posesji.

Przewodniczący Rady udzielił kolejno głosu Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, która przygotowała prezentację dotyczącą obecnej siedziby PUP w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza. Pani Dyrektor przedstawiła jak budynek wyglądał tuż po nabyciu, a jak wygląda obecnie.

Z dniem 1 maja 2007 r. PUP  przeniósł się do nowej siedziby. Budynek wymagał remontu, w którym brali udział wszyscy pracownicy Urzędu Pracy poświęcając swój prywatny czas.

Pani Dyrektor podziękowała radnym za to, że podjęli niniejszą uchwałę. Podziękowania Pani Dyrektor skierowała również do Starosty Kluczborskiego, Burmistrza Gminy Byczyna, Burmistrza Gminy Wołczyn, Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku, pracowników ZSP

w Bogdańczowicach, Strażaków oraz zaprzyjaźnionych pracodawców.

                                          

Pani Dyrektor poinformowała, że pomimo trwającego remontu prowadzono bieżące prace związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

PUP pozyskał dodatkowe środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

– 1.236.700,-zł. Wystąpiono o dodatkowe środki na meliorację – 85.000,-zł, wystąpiono również z różnego rodzaju programami do rezerwy Ministra otrzymując kwotę – 240.400,-zł.

Obecnie Powiatowy Urząd Pracy dysponuje kwotą 4.203.300,-zł

Na zakończenie dzisiejszej sesji Rady Powiatu Pan Starosta poinformował zebranych, że w dniu

12 października 2007 r. odbędzie się uroczyste otwarcie Pracowni Mammograficznej. Otwarcie zaplanowane jest na godz.1400. W związku z tym Pan Starosta zaprasza wszystkich do uczestnictwa.

Ponadto Pan Starosta przekazał radnym jeszcze jedną cenną informację. Poinformował, że 17 września 2007 r. WSA w Opolu wydał postanowienie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16 października 2003 r. w przedmiocie utworzenia spółki akcyjnej PCZ S.A w Kluczborku postanawiając odrzucić skargę. Dokument jak stwierdził jest do wglądu.

Pan Starosta stwierdził, iż w związku z tym, że w obradach poprzedniej sesji Rady Powiatu miała się znaleźć informacja przedstawiona przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku na temat ,,Stowarzyszenia Drogi S 11” prosi Dyrektora, aby zrobił to krótko na dzisiejszej sesji.    

Pan Dyrektor ZDP w Kluczborku poinformował, że jest członkiem zarządu w/w Stowarzyszenia w skład, którego wchodzi 5 osób. Jest to dobrowolne Stowarzyszenie Gmin, Powiatów

i Województw na których gruntach leży trasa S 11. Jest to droga biegnąca od Bytomia-Katowic przez m.in. Kluczbork, Poznań do Kołobrzegu. Droga ta zdaniem Dyrektora ma bardzo duże znaczenie zarówno strategiczne jak i rozwojowe. Zakwalifikowana jest do kategorii klasy E i ma długość 650 km. Koszt przebudowy całej drogi wynosi około 24 miliardów złotych.

Pan Dyrektor stwierdził, że obwodnica Kluczborka wpisuje się w tą trasę S 11.
Na dzień dzisiejszy jest jeden pas natomiast w roku przyszłym będzie kontynuowany dalszy odcinek w kierunku Olesna. Zakończenie na terenie Powiatu Kluczborskiego przewidziane jest na rok 2009. Pan Dyrektor poinformował również, że od miejscowości Ciarka rozpocznie się przebudowa związana z obwodnicą Oleską /odcinek około 23 km/.

Innych spraw nie poruszano.

 

Do punktu 7 porządku obrad

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział i zamknął o godz.1510 dzisiejsze obrady XVII sesji Rady Powiatu w Kluczborku.

Na tym protokół zakończono.

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                          Mariusz Pieńkowski

 

 

 

  Protokołowała

Joanna Strzelczyk

     

       

 

 

Załączone dokumenty
  Sesja XVII (116.3kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Strzelczyk Joanna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Strzelczyk Joanna, Data wprowadzenia: 2007-12-28 08:18:07, Zatwierdził do publikacji: Radom Adam, Data publikacji 2008-01-09 11:35:09, Ostatnia zmiana: 2013-04-29 15:07:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 788