NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SKORZYSTAJ - WARTO!!

W 2020 roku w powiecie kluczborskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

--------------  UWAGA III -----------------------

13.03.2020

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych tylko na odległość

 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku informuje, że z dniem 13 marca 2020 r. do odwołania następuje zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego spowodowane ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem.
Ze względów bezpieczeństwa porady udzielane będą przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Mając na względzie powyższe osoba potrzebująca pomocy prawnej przed jej udzieleniem składa mailowo na adres
promocja@powiatkluczborski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

UWAGA – wniosek należy wydrukować, podpisać własnoręcznie i przesłać skan lub zdjęcie na podany wyżej adres mailowy.

wniosek do pobrania

 

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie skontaktuje się z osobą potrzebującą pomocy.

 

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca pomocy prawnej może złożyć wniosek o jej uzyskanie - ustnie przez telefon.

Można to zrobić telefonicznie pod nr tel.: 663-112-118 (poniedziałek, środa, piątek - godz. 9.00-13.00).

Informacja o przywróceniu normalnej działalności punktów zostanie niezwłocznie podana na stronie internetowej powiatu kluczborskiego.

---------------------------------------------------------------

 

Oto szczegółowe informacje, gdzie są zlokalizowane i w jakich godzinach są czynne punkty i kto i w jakim zakresie może skorzystać z darmowych porad:

I. Kluczbork - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork

czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00
Punkt prowadzony jest przez  Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo ul. Stanisława Dubois 18/3, 45-070 Opole, Numer KRS 0000445428 - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert (https://www.facebook.com/StowarzyszenieOPPEN/ ).

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W PIĄTKI.

II. Wołczyn - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn

czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00
Punkt prowadzony jest przez adwokatów i radców prawnych.

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI WE WTORKI I ŚRODY.

III. Byczyna - Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji
Urząd Miejski w Byczynie
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 9.00 do 13.00, środa od godz. 13.00 do 17.00
Punkt prowadzony jest przez Fundację Młodzi Ludziom Borysław 49, 96-130 Głuchów, Numer KRS 0000432954 - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI WE WTORKI I PIĄTKI.

UWAGA! Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się uprzednio na wizytę umówić

Można to zrobić telefonicznie pod nr tel.: 663-112-118  (poniedziałek, środa, piątek - godz. 9.00-13.00)

Kto może uzyskać pomoc prawną
Nieodpłatna pomoc prawna i  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zgodnie z Ustawą z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zwanej dalej "ustawą",  przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (art. 4 ust. 1 ustawy).
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 4 ust. 2 ustawy).

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Osoby, o których mowa powyżej (art. 8 ust. 8 ustawy), które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie (pobierz), o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość, a także informację dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (pobierz ).
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Uwaga!
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.) - jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc musi wypełnić i dostarczyć OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS

Wzór oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis


Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłayna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
4) nieodpłatną mediację lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.


Nieodpłatna mediacja
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Edukacja prawna
Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
1) prawach i obowiązkach obywatelskich;
2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania, o których mowa powyżej, mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Tu znajdziesz ciekawe publikacje i informacje z zakresu edukacji prawnej:

https://www.facebook.com/StowarzyszenieOPPEN/

Do pobrania:    
-  
Ulotka NPP i NPO

Poradnik prawny
-  
Korespondencja z sądu - odbierać czy nie?

-  
Informacja o spadkach

-  Poradnik "Dziedziczenie ustawowe i testamentowe"
-  
Poradnik "Prawo rodzinne"

-  Poradnik "Mediacje"
-  Poradnik "Upadłość konsumencka"
---------------------------------------------------------------------------     
  

-  Karta informacyjna nieodpłatnej pomocy prawnej       
-  Karta informacyjna nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego      
  
-  Karta informacyjna nieodpłatnej mediacji
    
-  Karta informacyjna poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem  
   
--------------------------------------------------------------------------
    
-  Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy        
-  Oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis
-  Informacje dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
-  Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość    
 

------ Dokumentacja konkursowa dotycząca roku 2021-------------------------------------------------------------

Wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji w powiecie kluczborskim w 2021 roku 

Uchwała w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kluczborskim w 2021

Informacja o wynikach naboru do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

 

------ Dokumentacja konkursowa dotycząca roku 2020-------------------------------------------------------------

Wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji w powiecie kluczborskim w 2020 rokuUchwała w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej  

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2020

Informacja o wynikach naboru do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert