Zarząd Powiatu w Kluczborku

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2020 roku.

 

 

I.    Rodzaj zadania

1.    Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku, w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowanego w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork, od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00.

2.    Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku,  w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowanego  w  budynku  Urzędu  Miejskiego w Byczynie przy ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 9.00 do 13.00 oraz  w środę w godz. od 13.00 do 17.00.

3.    Na każdy rodzaj zadania określonego w pkt. 1 i 2, których celem jest stworzenie sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, należy złożyć oddzielną ofertę wraz z załącznikami (odpowiedni rodzaj zadania należy wpisać w części I pkt 2 oferty).

4.    Realizacja każdego rodzaju zadania określonego w pkt. 1 i 2 musi obejmować także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej zgodnie z art. 3b Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zwanej dalej „ustawą”.

5.    W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w pkt 2 albo żadna ze złożonych ofert dotyczących realizacji zadania określonego w pkt. 2 nie spełni wymogów konkursu, organizacji pozarządowej spełniającej wymogi do realizacji zadania określonego w pkt 1, wyłonionej w konkursie powierza się prowadzenie wszystkich punktów  z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

6.    W przypadku, gdy organizacja, o której mowa w ust. 5 nie będzie w stanie podjąć się prowadzenia wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie punktu powierza się organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, która spełniła wszystkie wymogi konkursu i zdobyła kolejno największą ilość punktów.

7.    W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, wynikającego ze zgłaszanych potrzeb  osób uprawnionych. Czas trwania jednego spotkania z mediatorem poświęcony nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy (tj. w zakresie przeprowadzenia mediacji), podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.    Na Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku, w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowanego w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork, od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00 planuje się przeznaczyć w 2020 roku kwotę: 63 030,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści złotych zero groszy). W tym 60 060,00 zł (5 005,00 zł miesięcznie) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym mediacji oraz 2 970,00 zł na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej.

2.    Na Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku,  w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowanego  w  budynku  Urzędu  Miejskiego w Byczynie przy ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 9.00 do 13.00 oraz w środę w godz. od 13.00 do 17.00 planuje się przeznaczyć w 2020 roku kwotę: 63 030,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści złotych zero groszy). W tym 60 060,00 zł (5 005,00 zł miesięcznie) na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym mediacji oraz 2 970,00 zł na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1.  Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają następujące przepisy:

a)    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.);

b)    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);

c)    Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 t.j.);

d)    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019  r. poz. 1930 t.j.).  

2.  O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy prowadzoną przez Wojewodę Opolskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

3.  Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy z powiatem o wykonanie zadania publicznego i w terminach w niej określonych. W umowie zostaną ujęte szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, w tym przeznaczenie dotacji.

4.  Ramowy wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z  dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania  

1.  Każdy rodzaj zadania ma być realizowany we wskazanym miejscu, w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie (z wyłączeniem  dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90 t.j.) i zgodnie z złożonym harmonogramem określonym dla poszczególnego rodzaju zadania.

2.  Dyżur może być, na żądanie Starosty Kluczborskiego, w przypadku określonym w ustawie, wydłużony do co najmniej 5 godzin dziennie, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.

3.  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 t.j.), ma być zapewniona możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Ww. pomoc poza punktem nie powoduje zwiększenia dla organizacji środków przeznaczonych na realizację zadania.

4.  W umowie o realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 1, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej zgodnie z art. 3b ustawy. Zadanie to powinno zostać opisane i ujęte w kalkulacji kosztów złożonej oferty, w ramach przewidzianych na ten cel środków.  

5.  Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji należy zapewnić profesjonalne i rzetelne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem.

6.  Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie z art. 5 oraz art. 11 ust. 3 lub art. 11 ust. 3a lub/i art. 4a ust. 6 ustawy.

7.  Powiat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2492) zapewnia wyposażenie lokalu oraz właściwe jego oznakowanie na zewnątrz i wewnątrz budynku.

8.  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji odbywać się będzie zgodnie z art. 8 ustawy i w zakresie wynikającym z art. 3, art. 3a oraz art. 4a ustawy.

9.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokumentowania porad nieodpłatnej pomocy prawnej,  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z zapisami ustawy, Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz ustaleniami wynikającymi z zawartej z powiatem umowy uwzględniającymi m.in. obsługę Systemu obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – np.ms.gov.pl.

10.   Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z  dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

11.   Zadanie publiczne, którego dotyczy ogłoszenie konkursowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

 

V.   Termin składania ofert

1.  Termin składania ofert upływa 13 listopada 2019 roku o godz. 15.00. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

2.  Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.

3.  Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie, pod rygorem nieważności w formie komputerowej, z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.

4.  Oferty powinny być sporządzone na wzorze oferty, zgodnym z załącznikiem nr 1, określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z  dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

5.  Nie dopuszcza się składania przez organizacje pozarządowe ofert wspólnych.

6.  Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem, innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji.

7.  Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

8.  W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego nie dopuszcza się wyceny wkładu rzeczowego.

9.  Nie dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w „Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” złożonej oferty.

10.   Do oferty należy dołączyć:

 

Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

-       odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym prawnym

Decyzję Wojewody Opolskiego o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Opolskiego, o której mowa w art. 11d ustawy ze wskazaniem zakresu udzielanej pomocy, to znaczy czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację.

-       oryginał lub kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) 

Kopię statutu lub innego dokumentu zawierającego informacje o zakresie działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji.

-       aktualny dokument

Umowy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, osobami, o których mowa w art. 11. ust. 3 pkt 2 lub art. 11 ust. 3a oraz mediatorami, o których mowa w art. 4a ust 6  ustawy.

-       oryginały lub kserokopie (poświadczone za zgodność z oryginałem)  umów, potwierdzających świadczenie nieodpłatnego poradnictwa – prawnego/obywatelskiego/mediacji w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

-   wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia

Wywiązanie się z obowiązku opracowania i stosowania standardów obsługi i wewnętrznego system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej

lub

Wywiązanie się z obowiązku opracowania i stosowania standardów obsługi i wewnętrznego system kontroli jakości udzielanego  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

-   dokument standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

 

 

Zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust. 1, ustawy z oceną pozytywną, przez osoby, o których mowa w art. 11 b ustawy – dotyczy organizacji pozarządowej ubiegającej się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

-   kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) zaświadczenia o ukończeniu kursu dla każdej osoby mającej świadczyć poradnictwo obywatelskie

Fakultatywnie (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru).

-   Dokument potwierdzający

    upoważnienie do działania      w imieniu Oferenta.

 

 

Fakultatywnie porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

-  Porozumienie/a      wolontariackie.

 

11. Dołączone do oferty załączniki muszą być oryginałem lub kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną i muszą być zgodne z dokumentami przekazanymi Wojewodzie Opolskiemu w związku z ubieganiem się o wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa opolskiego.

 

VI. Tryb i kryteria wyboru oferty i termin dokonania wyboru ofert

1.  Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.  Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane są przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Kluczborku.

3.  Przy ocenie merytorycznej poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria  i skala ocen:

a)  możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta  - realność wykonania, doświadczenie i skuteczność realizacji zadań (0-5 pkt);

b)  wartość merytoryczna oferty, spójność projektu, rzetelny i realny harmonogram realizacji zadania, szczegółowość opisu realizacji zadania (0-10 pkt);

c)  ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego - prawidłowość obliczeń, zasadność, przejrzystość i rzetelność określania kosztów (0-7 pkt);

d)  wkład rzeczowy i osobowy (kwalifikacje osób), w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-5 pkt);

e)  dotychczasowa współpraca oferenta z powiatem kluczborskim (rzetelność, terminowość (0-3 pkt).

4.  Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Kluczborku po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

5.  Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie podlega trybowi odwoławczemu.

6.  Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub po terminie, niekompletne, przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, zostaną odrzucone ze względów formalnych.

7.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8.  Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do  29 listopada 2019 roku.

9.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej powiatu kluczborskiego – www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

10.   O wyborze oferty i przyznaniu dotacji oferent zostanie powiadomiony pisemnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

11.   Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.

12.   Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie po ogłoszeniu wyniku otwartego konkursu ofert.

13.   Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczane wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania określonego w umowie, zgodnie ze złożoną ofertą.

 

 

 

VII.  Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

1.  W 2018 roku na realizację tego typu zadnia została przeznaczona dotacja w kwocie 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

2.  W 2019 roku na realizację tego typu zadań została przeznaczona dotacja w kwocie 126 060,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych zero groszy).

 

VIII.  Dodatkowe informacje

1.   Informacji o konkursie udziela Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kluczborku, pokój 307, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 52 18 wew. 155.

2.  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Kluczborski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2020 roku.

 

IX.   Załączniki do ogłoszenia

załącznik nr 1 do ogłoszenia (wzór) „Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.”

 

 

Uchwała Nr 43/158/2019 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2020 roku