Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8814854
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury » Organizacje pozarządowe » Otwarte konkursy ofert » Konkurs - Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie » 2018 Wersja do druku

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kluczborskim w 2018 roku

 

 

Zarząd Powiatu w Kluczborku

 

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego,

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kluczborskim w 2018 roku

 

I. RODZAJ ZADANIA

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku na terenie powiatu kluczborskiego.

 

Miejsce realizacji zadania i harmonogram działania punktu:

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork

od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ

     ZADANIA

W 2018 roku planowana kwota na realizację ww. zadania wyniesie 60 725,88 zł  (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.    Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)   oraz Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z późn. zm.).

2.    O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)   posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2)   przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

3)   daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a)    zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b)    zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

3.    O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

4.    Oddziały terenowe - nie posiadające osobowości prawnej, mogą złożyć ofertę tylko za zgodą zarządu wyższego szczebla organizacji posiadającej osobowość prawną.

5.    Oferta złożona do konkursu powinna być sporządzona w języku polskim i spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), zgodnie z § 1. pkt 1.

6.    Nie dopuszcza się nanoszenia zmian we wzorze oferty.

7.    Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)   kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego , innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe za rok ubiegły;

2)   kopię aktualnego statutu organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3)   deklarację o nieodpłatnym wykonywaniu zadania publicznego powierzonego przez powiat kluczborski w 2018 roku (załącznik nr 1);

4)   kopię zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

5)   pisemne zobowiązanie (załącznik nr 2) do:

a)    zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b)    zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

6)   oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w art. 11 ust. 11 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (załącznik nr 3);

7)   dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

8.    Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

9.    Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

10. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem kluczborskim, do której stosuje się przepisy art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 Ustawy o nieodpłatne pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

11. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

12. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatem kluczborskim, a podmiotem, którego oferta została wybrana.

13. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczna lub finansową oferenta lub innych przyczyn wcześniej niewiadomych.

14. Ofertę muszą podpisać osoby upoważnione do reprezentowania organizacji na zewnątrz i zaciągania zobowiązań finansowych, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

15. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

16. Dany podmiot może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę.

17. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zleconym zadaniem administracji rządowej.

 

IV. TERMIN i WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.     Termin realizacji zadania określa się od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

W tym okresie oferent zobowiązuje się do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej osobom uprawnionym, wskazanym w art. 4 ust. 1 ww. Ustawy, w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanym w Kluczborku w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork. Porada musi być udzielania 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach od 15.00 do 19.00.

2.      Osoby realizujące bezpośrednio zadanie, udzielające nieodpłatnych porad prawnych muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie zgodnie z art. 5 ust. 1 lub art. 11 ust. 3 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

3.      Z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z realizacją zadania powstałe od dnia podpisania umowy. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, w tym przeznaczenie dotacji określi umowa na wykonanie zadania publicznego pomiędzy powiatem a organizacją pozarządową.

4.      Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), zgodnie z § 1. pkt 5., w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

5.     Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie i zawartej umowie.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Termin składania ofert upływa 15 listopada 2017 roku o godz. 15.00.

2.      Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.

3.      W przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

4.      Oferty złożone przez podmioty nieuprawnione, niepodpisane, nieprawidłowo wypełnione, niezgodne z obowiązującym wzorem oferty, niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.      Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty niekompletnej.

 

VI. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

1.      Złożone oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

2.      Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 30 listopada 2017 roku.

3.      Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Kluczborku.

4.      Przy ocenie merytorycznej poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria  i skala ocen:

1)   możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta  - realność wykonania, doświadczenie i skuteczność realizacji zadań (0-5 pkt);

2)   wartość merytoryczna oferty, spójność projektu, rzetelny i realny harmonogram realizacji zadania, szczegółowość opisu realizacji zadania (0-10 pkt);

3)   ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego - prawidłowość obliczeń, zasadność, przejrzystość i rzetelność określania kosztów (0-7 pkt);

4) wkład rzeczowy i osobowy (kwalifikacje osób), w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-5 pkt);

5) dotychczasowe współpraca oferenta z powiatem kluczborskim (rzetelność, terminowość (0-3 pkt).

5.      Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Kluczborku po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru jednej oferty najlepiej służącej realizacji zadania.

6.      Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej powiatu kluczborskiego – www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

7.      O wyborze oferty i przyznaniu dotacji oferent zostanie powiadomiony pisemnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną bądź telefonicznie.

8.      Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie po ogłoszeniu wyniku otwartego konkursu ofert.

9.      Informacji o konkursie udziela Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku, pokój 410, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 52 18 wew. 153-155.

10.   Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane.

  

VII. INFORMACJA O REALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

1.     W 2016 roku na realizację tego typu zadnia została przeznaczona dotacja w kwocie 59 946.00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych zero groszy).

2.     W 2017 roku na realizację tego typu zadnia została przeznaczona dotacja w kwocie 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

 

  

Załączniki:

 

1.     Deklaracja o nieodpłatnym wykonywaniu zadania publicznego powierzonego przez powiat kluczborski w 2018 roku;

2.     Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem oraz zapewnienie profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

3.     Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w art. 11 ust. 11 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Uchwała Nr 118/521/2017 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kluczborskim w 2018 roku

 

 

Załączone dokumenty
  Zal_1_deklaracja_o_nieodplatnym_wykonaniu_zadania (25.5kB) pobierz pokaż
  Zal_2_pisemne_zobowiazania (27.5kB) pobierz pokaż
  Zal_3_oswiadczenie (27.5kB) pobierz pokaż
  Wzor_oferty (205.5kB) pobierz pokaż
  Wzor_sprawozdanai (272.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Nowak Piotr, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Nowak Piotr, Data wprowadzenia: 2017-10-17 10:41:05, Zatwierdził do publikacji: Radom Adam, Data publikacji 2017-10-17 12:06:37, Ostatnia zmiana: 2017-10-18 13:08:58, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 386