Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej