Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088691
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2006-2010 » Inne Wersja do druku

Sprawozdanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku ze stanu bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2009.

KOMENDA  POWIATOWA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ

W  KLUCZBORKU

 

ZATWIERDZAM

 

.............................

 

 

 

 

ANALIZA

STANU BEZPIECZEŃSTWA POWIATU

W ZAKRESIE

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZA ROK 2009

 

 

                                                                 

 

                                                                                               Opracowali:

 

                                                                                               st specjalista
                                                                                               ds. kontrolno-rozpoznawczych
                                                                                              st. kpt. Katarzyna Kieszczyńska

                                                                                               Z-ca D-cy JRG Kluczbork

                                                                                               mł. kpt. Marcin Kot

 

 

 

 

K l u c z b o r k  - marzec 2 010

1.  Charakterystyka ogólna powiatu.

 

 

1.1.            Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność.

 

Powiat kluczborski położony jest w północnej części województwa opolskiego zajmującego część Niżu Śląskiego. Od północy powiat kluczborski graniczy z województwem wielkopolskim (powiat kępiński), od zachodu z powiatem namysłowskim, od południa z powiatem opolskim, ze wschodu z powiatem oleskim.

Pod względem ukształtowania pionowego należy do terenów nizinno – wyżynnych. Jest lekko pofałdowanych, położony nad poziomem morza na wysokości od 60 do 200m. W lasach przeważają drzewa iglaste. Główną rzeką przepływającą przez ten teren jest Stobrawa.

Powiat kluczborski liczy 69716 mieszkańców. Powierzchnia całkowita powiatu wynosi 852 km2, w tym ponad 12 km2 zajmuje obszar miasta Kluczbork.

Udział poszczególnych gmin w całkowitej powierzchni jest następujący:

- miasto i gmina Kluczbork                  - 217 km2

- miasto i gmina Wołczyn                     - 241 km2

- miasto i gmina Byczyna                     - 183 km2

            - gmina Lasowice Wielkie                    - 211 km2

 

 

1.2.            Zagospodarowanie przestrzenne.

 

Na łączną liczbę 69716 mieszkańców powiatu kluczborskiego największa liczba przypada na miasto i gminę Kluczbork – 38221 mieszkańców, następnie miasto i gmina Wołczyn – 14400 mieszkańców, miasto i gmina Byczyna – 9856 mieszkańców i gmina Lasowice Wielkie – 7239 mieszkańców.              

      Większość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych to małe jednostki handlowe lub handlowo-usługowe.

        Obszarami o największej koncentracji przemysłu w powiecie są miasta Kluczbork oraz Wołczyn, gdzie znajdują się dwa najbardziej znaczące zakłady przemysłowe:

 

1/ FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ „FAMAK” S.A. W KLUCZBORKU

 

2/ LESAFFRE POLSKA S.A.  Wołczyn  ul. Dworcowa 36

 

 

Sieć handlowa i usługowa na terenie powiatu jest dość dobrze rozwinięta i zaspakaja potrzeby mieszkańców. Zdecydowana większość sklepów spożywczych i specjalistycznych oraz zakładów usługowych zlokalizowana jest na terenach miejskich. Na terenach wiejskich zdecydowanie dominują sklepy spożywczo-przemysłowe, bary, stolarnie.

Wśród pięciu Nadleśnictw znajdujących się na terenie powiatu kluczborskiego największy kompleks leśny należy do Nadleśnictwa Kluczbork obręb Zameczek, zajmujący powierzchnię 5630,57 ha oraz obręb Lasowice o powierzchni 6397,82 ha.

 

 

 

 

1.3.            Infrastruktura techniczna.

 

Sieć dróg publicznych przebiegająca przez teren powiatu obejmuje:

a)      drogi krajowe:

-         z zachodu  - z Wrocławia, Oleśnicy, Namysłowa do Kluczborka droga nr 451,

-         z północy - z Poznania, Kępna na południe do Gliwic droga nr 11,

-         z południa – z Opola do Łodzi droga nr 45

Wszystkie te trasy krzyżują się w Kluczborku.

b)      drogi podrzędne: łączące miejscowości i przysiółki ze sobą i drogami głównymi

 

Kluczbork jest znaczącym węzłem kolejowym, przez który przebiegają następujące linie główne:

·        Wrocław – Kluczbork,

·        Katowice – Kluczbork – Poznań,

·        Opole – Kluczbork,

·        Fosowskie – Kluczbork.

Przez teren powiatu przepływa szereg rzek i strumieni, z których do największych należą:

-         Stobrawa – gmina Kluczbork i Wołczyn

-         Potok Wołczyński – gmina Wołczyn

-         Budkowiczanka – gmina Lasowice Wielkie

-         Prosna – gmina Byczyna

-         Pratwa – gmina Byczyna.

 

Większość z 9 stawów zlokalizowana jest w pobliżu lasów:

- Kostów                     - poj. 850m3 (gospodarstwo rybackie)

- Komorzno                 - poj. 2 x 250m3 (staw rybacki

- Szymonków              - poj. 100m3 (staw)

- Bąków                      - poj. 300m3 (staw)

- Lasowice Małe          - poj. 2 x 300m3 (staw rybacki)

- Chudoba                   - poj. 200m3 (staw rybacki)

- Szumirad                   - poj. 1200m3 (staw)

- Święciny                   - poj. 200m3 (staw rybacki)

- Byczyna                    - poj. 250m3 (staw rybacki).

 

            Teren działania rejonu i pogotowia gazowego w Kluczborku obejmuje swym zasięgiem teren całego powiatu kluczborskiego, na którym występują instalacje przesyłowe gazu. Przez teren ten przebiega rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia z kierunku północnego przez Kluczbork na Śląsk przez teren gminy Byczyna, Kluczbork, Lasowice.

 

            Punkt gazowniczy mieści się w obiekcie rozdzielni w Kluczborku przy ul. Gazowej 1.

Na terenie powiatu kluczborskiego znajdują się następujące stacje redukcyjno – pomiarowe:

 

I stopnia                      - Bąków

II stopnia                     - Byczyna

I i II stopnia                 - Kluczbork ul. Byczyńska

I i II stopnia                 - Kluczbork ul. Ossowskiego

I i II stopnia                 - Kluczbork ul Jana Pawła II

I i II stopnia                 - Kluczbork ul. Jagiellońska

II stopnia                     - Gortatów.

            Obszarem działania EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji w Kluczborku jest miasto i gmina Kluczbork, miasto i gmina Byczyna, gmina Lasowice Wielkie.

            Obszar ten podzielony jest dodatkowo na rejony działania trzech posterunków energetycznych:

·        Kluczbork ul. Gazowa

·        Byczyna

·        Lasowice Wielkie.

Teren miasta i gminy Wołczyn należy do Rejonu Energetycznego w Namysłowie i posiada na terenie w/w gminy posterunek energetyczny.

 

Za sieci wodociągowe i kanalizacyjne w poszczególnych gminach odpowiadają:

·        Gmina Kluczbork – Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.,

·        Gmina Byczyna – Wydział Wodociągów i Kanalizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie,

·        Gmina Wołczyn – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie,

·        Gmina Lasowice – Komunalny Związek Wodno-Ściekowy Ligota Dolna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Katalog zagrożeń powiatu.

 

2.1. Rodzaj zabudowy

 

Założenie, że zagrożeniem pożarowym jest objęte całe miasto jest nierealne ze względu na naturalne oddzielenia ppoż. (rzeki, drogi, zieleńce, place itp.). Realne zagrożenie powstanie pożaru o dużych rozmiarach dla miast stwarza natomiast charakterystyczna zwarta i stara zabudowa.

 

Poza tym zagrożenie pożarowe w miejscowościach ogranicza się do pojedynczych obiektów lub wydzielonych ich części. Są to przede wszystkim obiekty:

 

·        zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I (przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami) - kościoły, hale sportowe i sportowo - widowiskowe, lokale gastronomiczne,  supermarkety,

·        ZL II ( przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się) - szpitale, przedszkola, żłobki, domy dziecka i opieki społecznej

·        oraz ZL III (budynki użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do powyższych kategorii) – obiekty administracyjno – biurowe, szkoły.

 

W przypadku gospodarstw rolnych zagrożenie pożarowe dotyczy dużych gospodarstw rolnych powstałych w bazach byłych PGR-ów (w tym gorzelni, w których występuje zagrożenie wybuchem) oraz kompleksów zabudowań mieszkalno – inwentarsko – magazynowych jednego właściciela. Większość takich obiektów posiada konstrukcję palną, co umożliwia szubki rozwój pożaru. W niektórych miejscowościach zagrożeniem może objęte być kilka sąsiadujących ze sobą takich kompleksów. Ma to miejsce zwłaszcza w zabudowaniach starych folwarków ziemskich.

 

 

2.2. Zakłady przemysłowe

 

Zagrożenie dla powiatu stanowią istniejące zakłady przemysłowe. Mogą to być zagrożenia pożarowe, zagrożenia wybuchowe, skażenie środowiska. Na terenie powiatu nie występują zakłady mogące powodować powstanie poważnej awarii przemysłowej.

 

Do zakładów przemysłowych stwarzających największe zagrożenie możemy zaliczyć:

 

a) Fabryka Maszyn i Urządzeń "FAMAK" S.A. w Kluczborku

 

Na terenie zakładu  występuje zagrożenie wybuchem, ograniczone do następujących pomieszczeń:

       mieszalni farb i lakierów,

       magazynu farb i lakierów,

       rozprężalni gazu propan-butan,

       instalacji zasilania acetylenem,

       malarni zlokalizowanych na wydziałach produkcyjnych,

       urządzeń do obróbki strumieniowej,

       linii wstępnego oczyszczania materiałów.

Zakład zatrudnia około 800 osób w systemie trzyzmianowym, wielkość produkcji wynosi ok 6000 ton rocznie.

 

b) Lesaffre Polska S.A. z siedzibą w Wołczynie

 

Forma własności – Spółka Akcyjna.

Podstawowy rodzaj produkcji:  produkcja drożdży piekarskich, działalność handlowa hurtowa i detaliczna, produkcja rolnicza z areału 600ha.

Wielkość produkcji: drożdże ok. 40000t/rok.

Zakład zatrudnia w systemie czterozmianowym około 200 osób.

 

Na terenie zakładu znajdują się następujące materiały niebezpieczne:

 

  • w procesie produkcyjnym:

a) ług sodowy 2% w zbiorniku 50m3

b) kwas azotowy 1-2% w zbiorniku 20m3

c) kwas azotowy 55% dwa zbiorniki po 1m3 każdy

 

  • w magazynie surowców płynnych:

a)kwas siarkowy 95% - 66 Mg

b) kwas fosforowy 75% - 99 Mg

c) woda amoniakalna 25-30% - 97 Mg

d) ług sodowy techniczny 50% - 55 Mg

e) ług sodowy techniczny 25% - 55 Mg

 

  • w magazynie opakowań ( w postaci stałej)

a) siarczan magnezu 16% - 6,0 Mg

b) siarczan cynku siedmiowodny – 0,8 Mg

c) siarczan miedziowy techniczny – 0,025 Mg

 

Niebezpieczeństwo za strony używanych w zakładzie substancji niebezpieczniejszych jest ograniczone do minimum poprzez zastosowanie szeregu zabezpieczeń. Magazyn surowców płynnych zlokalizowany jest na terenie otwartym, wyposażony został w misy awaryjne zapewniające zatrzymanie substancji w razie wycieku. Ewentualne opary substancji niebezpiecznych nie będą występowały w stężeniach śmiertelnych, ponieważ zlokalizowanie zbiorników na wolnym powietrzu zapewnia stały przewiew terenu magazynu.

 

W stosunku do substancji występujących w procesie technologicznym zastosowano zabezpieczenia zapewniające w przypadku wycieku natychmiastowe zamknięcie dopływu substancji oraz jej wtłoczenie do zbiornika wyjściowego. Dzięki temu ewentualny wyciek zostanie ograniczony do niewielkich rozmiarów, nie powodujących stężeń śmiertelnych. W  wyjątkowych przypadkach wyciek taki może spowodować zagrożenie dla zdrowia pracowników przebywających w danym pomieszczeniu, które może zostać łatwo usunięte poprzez usunięcie pracowników z zagrożonej strefy oraz przewietrzenie pomieszczenia.

 

 

c) Polskie Młyny S.A. Zakład w Kluczborku ul. Młyńska 8

 

W procesie produkcyjnym i magazynowym występuje zagrożenie pożarowe i wybuchowe.

d) ZPUH Marek Pietrek – Tartak w Chudobie

           

W procesie produkcyjnym występuje głównie zagrożenie pożarowe.

           

Sieć handlowa i usługowa na terenie powiatu jest dość dobrze rozwinięta i zaspakaja potrzeby mieszkańców. Zdecydowana większość sklepów spożywczych i specjalistycznych oraz zakładów usługowych zlokalizowana jest na terenach miejskich. Na terenach wiejskich  dominują sklepy spożywczo-przemysłowe.

 

 

2.3. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa

 

Sieć dróg publicznych przebiegająca przez teren powiatu obejmuje:

 

·        drogi krajowe:

z zachodu  - z Wrocławia, Oleśnicy, Namysłowa do Kluczborka droga nr 451,

z północy - z Poznania, Kępna na południe do Gliwic droga nr 11,

z południa – z Opola do Łodzi droga nr 45

Wszystkie te trasy krzyżują się w Kluczborku.

 

·        drogi podrzędne: łączące miejscowości i przysiółki ze sobą i drogami głównymi

 

Kluczbork jest znaczącym węzłem kolejowym, przez który przebiegają następujące linie główne:

·                                Wrocław – Kluczbork,

·                                Katowice – Kluczbork – Poznań,

·                                Opole – Kluczbork,

·                                Fosowskie – Kluczbork.

 

Zagrożenie występujące w transporcie dotyczy głównie przewozu materiałów niebezpiecznych. Wg dostępnych informacji transportowany jest głównie: amoniak, chlor, alkohol etylowy oraz paliwa, w tym benzyny i gaz propan - butan.

Ze względu na przebieg tras przewozowych najbardziej zagrożone są miejscowości Kluczbork, Wołczyn, Byczyna oraz wsie wzdłuż tras drogowych i kolejowych, którymi przewozi się substancje niebezpieczne i szczególnie niebezpieczne.

 

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych :

 

  • z Opola w kierunku Poznania przebiega przez miejsowości :

 

Trzebiszyn, Lasowice Wlk, Jasienie, Kuniów, Kluczbork (ul. Opolska, M..C.Skłodowskiej, Pl. Niepodległości, Katowicka, Jagielońska, Byczyńska), Ligota Zamecka, Ligota Górna, Gotartów, Krzywizna, Sarnów, Biskupice, Byczyna (ul. Kluczborska, Poznańska, Dworcowa, Słowackiego, Klonowa, Basztowa), Kostów;

 

·        z Gliwic w kierunku Wrocławia przebiega przez miejscowości :

 

Ciarka, Bąków, Ligota Górna, Ligota Zamecka, Kluczbork (ul. Byczyńska, Wołczyńska), Ligota Dolna, Czaple Wolnw, Markotów, Wołczyn (ul. Kluczborska, Rynek, Namysłowska), Ligota Wołczyńska, Wierzbica  Górna, Duczów).

Transport kolejowy materiałów niebezpiecznych :

 

·        miasto Kluczbork (ul. Gen. Bora Komorowskiego, Gen. Grota Roweckiego, Gen. Okulickiego, Gen. Maczka, Gen. Andersa, Gen. Hallera, Gen Sikorskiego, Dzierżona, Lompy, Jagiełły, Łokietka, Zygmunta Starego, Dworcowa, Młyńska, Towarowa, Miarki, Robotnicza),

·        miasto Byczyna (ul. Klonowa, Pl. Dworcowy, Moniuszki Kościuszki).

 

 

Możliwości powstania zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych związane z przewozem materiałów niebezpiecznych transportem kolejowym (trasy przewozu):

 

·        miasto Kluczbork (ul. Gen. Bora Komorowskiego, Gen. Grota Roweckiego, Gen. Okulickiego, Gen. Maczka, Gen. Andersa, Gen. Hallera, Gen Sikorskiego, Dzierżona, Lompy, Jagiełły, Łokietka, Zygmunta Starego, Dworcowa, Młyńska, Towarowa, Miarki, Robotnicz),

 

·        miasto Byczyna (ul. Klonowa, Pl. Dworcowy, Moniuszki Kościuszki). 

 

 

Możliwości powstania zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych związane z przewozem materiałów niebezpiecznych transportem drogowym (trasy przewozu):

 

  • z Opola w kierunku Poznania (droga Nr 45 i 11) przebiega przez miejscowości :

 

Trzebiszyn, Lasowice Wlk, Jasienie, Kuniów, Kluczbork (ul. Opolska, M..C.Skłodowskiej, Pl. Niepodległości, Katowicka, Jagielońska, Byczyńska), Ligota Zamecka, Ligota Górna, Gotartów, Krzywizna, Sarnów, Biskupice, Byczyna (ul. Kluczborska, Poznańska, Dworcowa, Słowackiego, Klonowa, Basztowa), Kostów;

 

·        z Gliwic w kierunku Wrocławia (droga Nr 11 i 451) przebiega przez miejscowości :

Ciarka, Bąków, Ligota Górna, Ligota Zamecka, Kluczbork (ul. Byczyńska, Wołczyńska), Ligota Dolna, Czaple Wolnw, Markotów, Wołczyn (ul. Kluczborska, Rynek, Namysłowska), Ligota Wołczyńska, Wierzbica  Górna, Duczów.

 

Ilość i rodzaj przewożonych materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym i kolejowym mogących spowodować zagrożenie dla dużej liczby osób w skali roku (na podstawie zgłoszeń do PSK Kluczbork o transporcie materiałów niebezpiecznych):

 

L.P.Materiał

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

 

 

 

 

1. Chlor

-

200T

30T

2. Amoniak

1100T

980T

219T

3. Materiał wybuchowy

69T

80T

38T

4. Chlorek winylu

-

-

-

5. Dwutlenek węgla

-

-

-

6. Tlenek etylenu

300T

-

-

7. Podtlenek etylenu

-

-

-

8. Czteroetylek ołowiu

-

-

-

9. Hexogen

-

-

-

10. Oleum

-

-

-

11. Akrylonitryl

1500T

840T

210T

12. Fluorowodór

-

-

-

13. Dehyqart AU46

-

-

-

14. Butadien stabilizowany

-

-

-

15. Ditlenek siarki

-

40T

-

16. Kwas siarkowy

-

-

1800T

 

Teren działania rejonu i pogotowia gazowego w Kluczborku obejmuje swym zasięgiem teren całego powiatu kluczborskiego, na którym występują instalacje przesyłowe gazu.

Przez teren ten przebiega rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia z kierunku północnego przez Kluczbork na Śląsk przez teren gminy Byczyna, Kluczbork, Lasowice.

 

Punkt gazowniczy mieści się w obiekcie rozdzielni w Kluczborku przy ul. Gazowej 1.

Na terenie powiatu kluczborskiego znajdują się następujące stacje redukcyjno – pomiarowe:

I stopnia                      - Bąków

II stopnia                     - Byczyna

I i II stopnia                 - Kluczbork ul. Byczyńska

I i II stopnia                 - Kluczbork ul. Ossowskiego

I i II stopnia                 - Kluczbork ul Jana Pawła II

I i II stopnia                 - Kluczbork ul. Jagiellońska

II stopnia                     - Gortatów.

 

Obszarem działania EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji w Kluczborku jest miasto i gmina Kluczbork, miasto i gmina Byczyna, gmina Lasowice Wielkie. Obszar ten podzielony jest dodatkowo na rejony działania trzech posterunków energetycznych:

·        Kluczbork ul. Gazowa

·        Byczyna

·        Lasowice Wielkie

 

Teren miasta i gminy Wołczyn należy do Rejonu Energetycznego w Namysłowie i posiada na terenie w/w gminy posterunek energetyczny.

 

Za sieci wodociągowe i kanalizacyjne w poszczególnych gminach odpowiadają:

·        Gmina Kluczbork – Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.,

·        Gmina Byczyna – Wydział Wodociągów i Kanalizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie,

·        Gmina Wołczyn – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie,

·        Gmina Lasowice – Komunalny Związek Wodno-Ściekowy Ligota Dolna.

 

2.4. Zagrożenie powodziowe

 

Przez teren powiatu przepływa szereg rzek i strumieni, z których do największych należą:

 

·        Stobrawa – gmina Kluczbork i Wołczyn

·        Potok Wołczyński – gmina Wołczyn

·        Budkowiczanka – gmina Lasowice Wielkie

·        Prosna – gmina Byczyna

·        Pratwa – gmina Byczyna.

Większość z 9 stawów zlokalizowana jest w pobliżu lasów:

 

- Kostów                     - poj. 850m3 (gospodarstwo rybackie)

- Komorzno                 - poj. 2 x 250m3 (staw rybacki

- Szymonków              - poj. 100m3 (staw)

- Bąków                      - poj. 300m3 (staw)

- Lasowice Małe          - poj. 2 x 300m3 (staw rybacki)

- Chudoba                   - poj. 200m3 (staw rybacki)

- Szumirad                   - poj. 1200m3 (staw)

- Święciny                   - poj. 200m3 (staw rybacki)

- Byczyna                    - poj. 250m3 (staw rybacki).

 

Parametry głównych zbiorników retencyjnych

Lp.

Zbiornik

Max. spiętrzenie (poziom)

Max. pojemność

Pojemność powodziowa

Powierzchnia

1

2

3

4

5

6

1.

Zbiornik Brzózki

na rzece Pratwie

179,0

535

tys m3

 

42 ha

 

Zagrożenie powodziowe miejscowości

Lp.

Rzeka, zbiornik

Powierzchnia zalewowa

Zagrożone miejscowości

Ilość osób do ewakuacji

1

2

3

4

5

1

Stobrawa – jaz Ciarka 69+420 km

132 ha

Łąki w okolicy Ciarki

-

2

Stobrawa – jaz Bąków

80 ha

Łąki w okolicy Bąkowa i Chocianowic

-

3

Stobrawa – jaz Grabarnia, rozrząd wodny. Część wody kierowana jest na starą Stobrawę, część na kanał miejski

 

Ligota Górna, Ligota Zamecka, Kluczbork – tereny Szpitala oraz ul. Poniatowskiego

-

4

Kluczborska Struga – jaz Cygany 34+250 km. Poprzez zamknięcie dwóch jazów woda kierowana jest na Szyrowanacką Wodę i zalewany jest teren

332 ha

Łąki wsi Markotów, Wierzchy, Szum i  Wąsice

-

5

Rzeka Stobrawa na wysokości wsi Szum

 

Podtopienie 4 budynków jednorodzinnych w miejscowości Szum

-

6

Wołczynka od 0+00 do 5+600

 

Przy dużej wodzie zalane ogródki działkowe przy ul. Kościuszki w Wołczynie

-

7

Baryczka – na całej swojej długości tj. 16460m

420 ha

Dolina rzeki - łąki

-

8

Potok Kujawicki o długości 12170m

 

Podtopione użytki zielone i 5 posesji położonych bezpośrednio przy rzece

-

9

Rzeka Pratwa - 30360m

240 ha

Użytki zielone wsi Sarnów, Paruszowice, Gosław i Nasale

-

10

Pratwa – zbiornik Brzózki, pojemność zbiornika 535000m3, rezerwa zbiornika 237000m3

100 ha

Użytki zielone

-

 

 

2.5. Obszary leśne

 

Na terenie powiatu Kluczbork zlokalizowane są obszary leśne pięciu Nadleśnictw:

Kluczbork, Namysłów, Turawa, Siemianice i Olesno, które zostały zaliczone do I, II i III kategorii zagrożenia pożarowego.

 

Największy kompleks leśny należy do Nadleśnictwa Kluczbork obręb Zameczek i zajmuje powierzchnię 5630,57 ha oraz obręb Lasowice o powierzchni 6397,82 ha.

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, której udział w strukturze gatunkowej wynosi ok. 86%, pozostałe to dąb – 3%, brzoza – 3%, olsza – 2%, świerk – ok. 2%. Inne gatunki występują w udziale mniejszym niż 1%.

 

Ponieważ drzewostany sosnowe młodszych klas wieku stanowią duże skupiska jednowiekowych powierzchni, a sosna ze względu na swoje właściwości jest doskonałym materiałem palnym, istnieje zagrożenia powstania gwałtownie rozwijającego się, wielkopowierzchniowego pożaru.

Duże zagrożenie pożarowe stwarzają zbieracze runa leśnego oraz przebiegające przez tereny leśne szlaki komunikacyjne – szczególnie drogowe.

 

 

2.6. Inne zagrożenia

 

Nie występują inne zagrożenia specyficzne dla obszaru powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

3.  Analiza porównawcza wyników kontroli przestrzegania przepisów ppoż.

 

W roku 2009 przeprowadzono ogółem 68 czynności kontrolno - rozpoznawczych, w wyniku których stwierdzono 152 nieprawidłowości:

 

Czynności

kontrolno - rozpoznawcze

Akty administracyjne

Suma czynności kontr-rozpozn.

Suma aktów administr

Ilość skontrol. obiektów

 % decyzji do kontroli

Kontrola na osobę

Ilość pracowników

kontrole

odbiory

decyzje

postanowienia

50

18

41

18

68

59

98

0,8

68

1

 

Ilość przeprowadzonych w 2009r. kontroli z wyszczególnieniem grup obiektów przedstawiona jest w poniższej tabeli:

 

Grupa obiektów

Ilość przeprowadzonych

kontroli

Ilość skontrolowanych obiektów

Ilość stwierdzonych

nieprawidłowości

Użyteczności publicznej

 

24

 

41

 

81

Zamieszkania zbiorowego

 

4

 

7

 

16

Mieszkalne

4

18

16

Produkcyjne i magazynowe

 

3

 

27

 

16

Gospodarstwa rolne

1

5

23

Lasy

0

0

0

 

Ilość przeprowadzonych w 2008r. kontroli z wyszczególnieniem grup obiektów przedstawiona jest w poniższej tabeli:

 

Grupa obiektów

Ilość przeprowadzonych

kontroli

Ilość skontrolowanych obiektów

Ilość stwierdzonych

nieprawidłowości

Użyteczności publicznej

 

28

 

35

 

82

Zamieszkania zbiorowego

 

5

 

6

 

16

Mieszkalne

2

2

0

Produkcyjne i magazynowe

 

23

 

77

 

148

Gospodarstwa rolne

3

8

14

Lasy

0

0

0

 

Z powyższych danych wynika, że w 2009r. na jedną kontrolę przypadło 3,04 nieprawidłowości, natomiast w stosunku do skontrolowanych obiektów ilość nieprawidłowości wyniosła 1,7.

Dla porównania w 2008r. podczas przeprowadzonych 61 kontroli (128 obiektów) stwierdzono 260 nieprawidłowości, co daje wynik 4,3 nieprawidłowości/kontrolę oraz 2,0 nieprawidłowości/obiekt.

Można więc stwierdzić, że ilość nieprawidłowości stwierdzona podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych w 2009 roku zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku.

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości, podobnie jak w ubiegłym roku, dotyczą:

 

-         braku opracowania lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

-         zaznajomienia pracowników z przepisami ppoż.,

-         warunków eksploatacji instalacji użytkowych,

-         instalacji wodociągowych przeciwpożarowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Analiza porównawcza pożarów powstałych na terenie pow. kluczborskiego.

 

 

                        W roku 2009 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku odnotowała 315 pożarów, co wskazuje na spadek ilości pożarów o 12% w stosunku do roku poprzedniego. Zdecydowana większość powstałych pożarów to pożary małe - 305, co stanowi 97% wszystkich pożarów.

 

                        Szczegółowa analiza powstałych pożarów w 2009 roku na terenie operacyjnym KP PSP w Kluczborku w stosunku do roku 2008 z uwzględnieniem zmiany procentowej, została przedstawiona w formie tabelarycznej poniżej.

 

 

Pożary na terenie operacyjnym

KP PSP w Kluczborku

Rok 2008

Rok 2009

Zmiana %

Powiat Kluczbork

358

315

spadek o 12%

Gmina Byczyna

38

37

spadek o 3%

Gmina Kluczbork

216

165

spadek o 24%

Gmina Lasowice Wielkie

19

9

spadek o 53%

Gmina Wołczyn

85

104

wzrost o 22%

 

 

Pożary ze względu na wielkość

Rok 2008

Rok 2009

Zmiana %

Mały

325

305

spadek o 6%

Średni

24

9

spadek o 62%

Duży

8

1

spadek o 87%

Bardzo duży

1

0

spadek o 100%

RAZEM

358

315

spadek o 12%

 

 

Miejsce powstania pożaru

Rok 2008

 Rok 2009

Zmiana %

Obiekty użyteczności publicznej

2

6

wzrost o 200%

Obiekty mieszkalne

49

47

spadek o 4%

Obiekty produkcyjne i magazynowe

21

23

wzrost o 10%

Środki transportu

8

10

wzrost o 25%

Lasy

2

10

wzrost o 400%

Rolnictwo, uprawy

107

65

spadek o 39%

Inne

169

154

spadek o 9%

 

 

Przyczyna  powstania pożaru

Rok 2008

Rok 2009

Zmiana %

Nieostrożność osób dorosłych

17

21

wzrost o 24%

Nieostrożność osób nieletnich

2

1

spadek o 50%

Wady i niewłaściwa ekspl. urządzeń i inst. elektrycznych. ogrzewczych lub mechanicznych

46

33

spadek o 28%

Wady i nieprawidłowa ekspl. środków transportu

5

7

wzrost o 40%

Samozapalenie

0

1

 

Wady konstrukcji budowlanych

1

2

wzrost o 100%

Podpalenia

82

61

spadek o 26%

Wyładowania atmosferyczne

1

0

spadek o 100%

Pożary jako następstwa innych MZ

0

2

 

Inne przyczyny

9

8

spadek o 11%

Nieustalone

195

179

spadek o 8%

           

            Z przedstawionych danych wynika, że rozkład pożarów w stosunku do grup obiektów oraz przyczyn ich powstawania jest podobny do lat ubiegłych. Nadal głównymi przyczynami powstania pożaru są: przyczyny nieustalone, podpalenia umyślne i nieumyślne, nieostrożność osób dorosłych oraz wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, ogrzewczych lub mechanicznych.

            W 2009 roku na terenie pow. kluczborskiego odnotowano jeden pożar duży. Pożar powstał w miejscowości Łowkowice i swoim obszarem obejmował stertę słomy o wymiarach 40mx20mx6m. Podczas trwającej 23 godziny i 40 minut akcji gaśniczej, udział brało 37 ratowników z PSP i OSP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Działania operacyjno – szkoleniowe KP PSP                w Kluczborku na terenie powiatu.

 

 

 

            Działania KP PSP w Kluczborku w zakresie realizacji zadań rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”:

 

  1. Akcje dotyczące letniego/zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży- 5 kontroli.
  2. Akcja „Otwarte strażnice” - przyjęto 15 grup młodzieży szkół podstawowych                     i gimnazjalnych w ilości około 420 uczniów.
  3. Przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji                      w następujących instytucjach:

·        Dom Opieki Społecznej w Gierałcicach ( czerwiec 2009r.),

·        Publiczne Gimnazjum Nr3 w Kluczborku ( październik 2009r.),

·        Szkoła Podstawowa z Zespołem Przedszkolnym w Kuniowie ( listopad 2009r,),

·        Urząd Pocztowy w Kluczborku ( listopad 2009r.).

  1. Przeprowadzono szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej dla młodzieży szkół podstawowych – 5 grup/ 180 uczniów.
  2. Przeprowadzono ćwiczenia taktyczne pod kryptonimem „ KOLEJ 2009” z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku w dniu 30.09.2009r.. Tematem ćwiczeń było bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej oraz współpraca ze służbami: Policji , Pogotowia Ratunkowego,  Służby Ochrony Kolei oraz innymi służbami powiatu kluczborskiego.

 

Ponadto w roku 2009 KP PSP w Kluczborku przeprowadziła ćwiczenia na poziomie interwencyjnym w formie ćwiczeń na obiektach w niżej wymienionych instytucjach:

 

- PROTEA Kluczbork,

- Zakład Karny w Kluczborku,

- Kościół w Lasowicach Wielkich,

- Akwen „Żwirownia” w Kluczborku,

- Biblioteka Publiczna w Kluczborku,

- Filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Kluczborku,

- CARGO PKP w Kluczborku,

- OCYNKOWNIA ŚLĄSK w Kluczborku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zabezpieczenie operacyjne powiatu.

 

            Na terenie powiatu kluczborskiego wiodącą rolę w realizacji wszystkich podstawowych zadań KSRG pełni Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej             w Kluczborku. Podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, dodatkowe wsparcie operacyjne stanowi 36 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 6 włączonych         do KSRG.

 

         W roku 2009 Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku przekazała samochód pożarniczy IVECO GCBA 4/32 na stan OSP w Bogacicy. W miejsce ww pojazdu, komenda otrzymała nowy samochód MAN GBA 2,5/25, co w znacznym stopniu wpłynęło na podwyższenie stanu gotowości bojowej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Kluczborku.

 

Wykaz środków oraz danych radiowych jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu kluczborskiego.

 

SIŁY I DANE RADIOWE JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POW .  KLUCZBORK

l.p

Gmina

Miejscowość

Typ jednostki

Rodzaj pojazdu

Marka pojazdu

Numer operac.

Kryptonim radiowy

Rodzaj radiostacji

KOMENDA POWIATOWA PSP i JRG  w KLUCZBORKU

1

Kluczbork

Kluczbork

KP PSP

SLOp

Nubira

430o81

OF 430-81

M

2

Kluczbork

Kluczbork

KP PSP

SLOp

Octavia

430o82

OF 430-82

R

3

Kluczbork

Kluczbork

KP PSP

SLKw

Lublin

430o83

OF 430-83

M

4

Kluczbork

Kluczbork

KP PSP

SLKw

Opel Astra

430o84

OF 430-84

M

5

Kluczbork

Kluczbork

KP PSP

SLRR

Landrover

431o90

OF 431-91

M

6

Kluczbork

Kluczbork

JRG

GCBA5/32

Renault

431o20

OF 431-20

M

7

Kluczbork

Kluczbork

JRG

GBA 2,5/22

Star Mann

341o21

OF 341-21

R

8

Kluczbork

Kluczbork

JRG

GBA 2,5/25

MAN TGM.

431o22

OF 431-22

M

9

Kluczbork

Kluczbork

JRG

GCBM18/8

Jelcz 417K

431o39

OF 431-39

R

10

Kluczbork

Kluczbork

JRG

SH-21

Volvo

431o53

OF 431-53

M

11

Kluczbork

Kluczbork

JRG

SLRchem

Iveco-Fiat

431o60

OF 431o60

M

12

Kluczbork

Kluczbork

JRG

Łódź mot.

QS-500

431Ł1

OF 431-66

M

GMINA KLUCZBORK

1

Kluczbork

Kuniów

OSP-KRSG

GCBA5/32

Jelcz 315

439o71

OF 439-71

M 300

2

Kluczbork

Kuniów

OSP-KRSG

GBA2,5/16

Star 244

439o72

OF 439-72

M 360

3

Kluczbork

Kuniów

OSP-KRSG

SD-30

Mercedes

439o75

OF 439-75

M 300

4

Kluczbork

Kuniów

OSP -KRSG

SRtech

Magirus

439o76

OF 439-76

M 360

5

Kluczbork

Kuniów

OSP -KRSG

SLKw-op

VW Trans

439o77

OF 439-77

M 360

6

Kluczbork

Biadacz

OSP

GBA2,5/16

Star 244

437o73

OF 437-73

M 360

7

Kluczbork

Biadacz

OSP

GLM 8

Żuk

437o80

OF 437-80

 

8

Kluczbork

Bogacica

OSP

GBA2,5/16

Star 244

437o74

OF 437-74

M 360

9

Kluczbork

Bogacica

OSP

GCBA 4/32

IVECO M.

437o70

OF 437-70

M 360

10

Kluczbork

Bąków

OSP

Żuk

GLM

437o75

OF 437-75

M 360

11

Kluczbork

Bażany

OSP

Żuk

GLM

437o76

OF 437-76

M 360

12

Kluczbork

Borkowice

OSP

Żuk

GLM

437o77

OF 437-77

M 360

13

Kluczbork

Kujakowice G

OSP

Żuk

GLM

437o79

OF 437-79

M-360

14

Kluczbork

Kujakowice D

OSP

Żuk

GLM

437o71

OF 437-71

M 360

15

Kluczbork

Łowkowice

OSP

Żuk

GLM

437o78

OF 437-78

M 360

l.p

Gmina

Miejscowość

Typ jednostki

Rodzaj pojazdu

Marka pojazdu

Numer operacyjny

Kryptonim radiowy

Rodzaj radiostacji

    GMINA WOŁCZYN – OSP Wołczyn radiotelefon bazowy OF 439-60

1

Wołczyn

Wołczyn

OSP-KRSG

GCBA8/32

Tatra

439o61

OF 439-61

M

2

Wołczyn

Wołczyn

OSP-KRSG

GLBA

Ford

439o62

OF 439-62

M

3

Wołczyn

Wołczyn

OSP-KRSG

GBA 1,6/16

Magirus

439o63

OF 439-63

M

4

Wołczyn

Wołczyn

OSP-KRSG

SD-30

Magirus

439o64

OF 439-64

M

5

Wołczyn

Wołczyn

OSP-KRSG

SLRR

Trooper

439o66

OF 439-66

M

5

Wołczyn

Gierałcice

OSP-KRSG

GCBA6/32

Jelcz 315

439o65

OF-439-65

M

6

Wołczyn

Gierałcice

OSP-KRSG

GBA2,5/16

STAR 244

439o68

OF439o68

M

7

Wołczyn

Komorzno

OSP

GBA 2,5/16

Star 244

437o61

OF 437-61

M

8

Wołczyn

Szum

OSP

GBAM 2/8+8

Magirus

437o62

OF 437-62

M

9

Wołczyn

Szymonków

OSP

GCBA6/32

Jelcz 315

437o63

OF 437-63

M

10

Wołczyn

Wierzchy

OSP

GBAM1,6/8+8

Magirus

437o64

OF 437-64

M

11

Wołczyn

Skałągi

OSP

GBAM2/8+8

Magirus

437o65

OF 437-65

M

12

 Wołczyn

Wąsice

OSP

GBM 2,5/8

Star 244

437o66

OF 437-66

M

13

 Wołczyn

Wierzbica G

OSP

GBA 2,5/16

Star 244

437o68

OF 437-68

M

14

Wołczyn

Wierzbica D.

OSP

GCBA 6/32

Jelcz 315

437o69

OF 437-69

M

GMINA BYCZYNA

1

Byczyna

Byczyna

OSP-KRSG

GBA1,5/16

Magirus

439o81

OF 439-81

M

2

Byczyna

Byczyna

OSP-KRSG

GBA 2,5/16

Star 244

439o82

OF439-82

M

3

Byczyna

Byczyna

OSP -KRSG

GLBA

Ford

439o83

OF 439-83

M

4

Byczyna

Byczyna

OSP-KRSG

SD-30

Magirus

439o84

OF439-84

M

5

Byczyna

Byczyna

OSP-KRSG

SLKw

VW

439o85

OF439-85

M

5

Byczyna

Roszkowice

OSP

GCBA8/32

STAYER

437o84

OF 437-84

M

6

Byczyna

Roszkowice

OSP

GLM 8/8

ŻUK

437o83

OF 437-85

 

7

Byczyna

Kostów

OSP

GBA 2,5/16

Star 244

437o85

OF 437-83

M

8

Byczyna

Nasale

OSP

GLM

Żuk

437o81

OF 437-81

 

9

Byczyna

Wojsławice

OSP

GLM

Żuk

437o82

OF 437-82

 

10

Byczyna

Janówka

OSP

GLM

Żuk

437o86

OF 437-86

 

11

Byczyna

Proslice

OSP

GLM

Ford

437o87

OF 437-87

 

12

Byczyna

Jakubowice

OSP

GLM 8

Mercedes

437o88

OF 437-88

 

13

Byczyna

Paruszowice

OSP

GLM

Żuk

437o89

OF 437-89

 

                                                               

   GMINA LASOWICE WIELKIE

1

Lasowice

Jasienie

OSP - KRSG

GBA2,5/16

Star 244

439o91

OF 439-91

M

2

Lasowice

Chudoba

OSP - KSRG

GBA2,5/16

Star 244

437o92

OF 437-92

M

3

Lasowice

Chudoba

OSP - KSRG

GBA2,5/16

Mercedes

437o98

OF 437-98

M

4

Lasowice

Gronowice

OSP

GLBA

Ford

437o91

OF 437-91

M

5

Lasowice

Ciarka

OSP

GBA2,5/16

Star 244

437o93

OF 437-93

M

6

Lasowice

Chocianowice

OSP

GLM

Żuk

437o94

OF 437-94

M

7

Lasowice

Lasowice Małe

OSP

GLM

Ford

437o95

OF 437-95

M

8

Lasowice

Laskowice

OSP

GBM1,5/8

MAGIRUS

437o96

OF 437-96

M

9

Lasowice

Lasowice Wlk.

OSP

GBA 2,8/16

Mercedes

437o97

OF 437-97

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Wnioski.

 

            Z przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2009 r wynika, że rozkład zagrożeń pożarowych na terenie powiatu nie uległ zmianie w stosunku do lat poprzednich.

            Zagrożenia występujące w wiodących zakładach przemysłowych podlegają stałemu nadzorowi ze strony służby kontrolno – rozpoznawczej.  Ponadto są one uwzględniane w planach zabezpieczenia operacyjnego, w związku z czym zabezpieczone są siły i środki niezbędne do usunięcia przewidywanych zagrożeń.

            Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych stwierdzono, że stosunkowo duża ilość nieprawidłowości powodujących zagrożenie życia ludzi w obiektach użyteczności publicznej, zwłaszcza w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu, systematycznie maleje. W stosunku do pozostałych obiektów, w których wykonanie zaleceń pokontrolnych w tym zakresie przekraczało ubiegłoroczne możliwości budżetowe, jako zadanie priorytetowe w bieżącym roku określono wyegzekwowanie właściwego stanu bezpieczeństwa.

            Rozmieszczenie jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w stosunku do obiektów stwarzających największe zagrożenie pożarowe w powiecie zapewnia przeprowadzenie sprawnej i skutecznej akcji ratowniczo – gaśniczej. Obecnie w systemie KSRG w powiecie kluczborskim włączonych jest 6 jednostek OSP, w bieżącym roku planowane jest poszerzenie KSRG o jednostkę OSP w Bogacicy


 

Załączone dokumenty
  pkt 6 -Sprawozdanie KPPSP w Kluczborku ze stanu bez_ Powiatu z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej za rok 2009 (148.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Strzelczyk Joanna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Strzelczyk Joanna, Data wprowadzenia: 2010-05-07 08:01:12, Zatwierdził do publikacji: Radom Adam, Data publikacji 2010-05-12 11:58:25, Ostatnia zmiana: 2010-05-12 11:59:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1987