Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Wywłaszczanie nieruchomości
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8117371
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Zarząd Powiatu » Kadencja 2006-2010 » Protokoły z posiedzeń » Protokoły 2009 Wersja do druku

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 lipca 2009r.

Protokół Nr 111/2009

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku

w dniu 8 lipca 2009r.

 

 

            Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski – Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu oraz Sekretarz i Skarbnik Powiatu.

 

Kolejno członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie następujący porządek obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Sprawy finansowe:

a/projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,

b/projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie  wydatków,

c/porozumienie Powiatu Kluczborskiego z Gminą Wołczyn w sprawie przekazania gminie dotacji celowej na wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul.Byczyńska i Poznańska w Wołczynie,

d/umowa Powiatu Kluczborskiego z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kuniowie w sprawie udzielenia jednostce dotacji celowej na zakup sprzętu specjalistycznego,   

e/wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki na wyposażenie budynku w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu,

f/wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki na pomoc zdrowotną dla pracownika,

g/pismo Burmistrza Paczkowa w sprawie wsparcia finansowego dla powodzian z Gminy Paczków. 

3.Sprawy oświaty:

a/projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku na rok szkolny 2009/2010,

b/projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku,

c/projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

d/projekty uchwał Zarządu Powiatu w sprawie powołania składów Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na wnioski nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1.dla Pani Jolanty Michalewskiej – nauczyciela w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku,

2.dla Pani  Joanny Sarny – nauczyciela w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, 

3.dla Pana Lucjana Danielewicza – nauczyciela w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, 

4.dla Pani Anny Gzyl – nauczyciela w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,

5.dla Pani Aldony Górki - nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku,
6.dla Pani Beaty Zieniewicz-Jarosz – nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku,

7.dla Pani Agnieszki Szymczyny – nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku,

8.dla Pana Rafała Siekierki – nauczyciela w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,

9.dla Pani Małgorzaty Żórawskiej – nauczyciela w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,

e/umowa Powiatu Kluczborskiego ze spółką z o.o. VULCAN z Wrocławia w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kluczborskiego przy użyciu Systemu Nabór-Optivum,

f/aneks do porozumienia Powiatu Kluczborskiego z Powiatem Lublinieckim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych,

g/informacja Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu o planowaniu roku szkolnego 2009/2010 w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego,

h/wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu i obrabiarek znajdujących się w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych oraz w sprawie dofinansowania na wykonanie nowych pracowni.    

4.Sprawy różne:

a/projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie darowizny mienia stanowiącego własność Powiatu Kluczborskiego,

b/umowa darowizny pomiędzy Powiatem Kluczborskim, a Komendą Wojewódzką Policji w Opolu dotycząca samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, 

c/umowa użyczenia pomiędzy Powiatem Kluczborskim, a Ludowym Zespołem Sportowym Proślice dotycząca nieruchomości gruntowej w Polanowicach,

d/wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie utworzenia Wydziału Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,

e/pismo Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczące zawarcia umów użyczenia z użytkownikami nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego,

f/pismo Kierownika Gabinetu Rehabilitacji w Kluczborku w sprawie udzielenia informacji o możliwości zakupu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego,

g/pismo właściciela Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Kępnie - Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych w Rychtalu w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy obwodnicy miasta Kluczborka,

h/pismo radnego Rady Miejskiej w Wołczynie i Sołtysa Sołectwa Gierałcice w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie sołectwa.

5.Ustalenie sposobu realizacji uchwał Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2009r.  

6.Wolne wnioski.

7.Zamknięcie posiedzenia.

 

            Następnie przystąpiono do zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu, które odbyły się w dniach 22-23.06.2009r. i 30.06.2009r. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów Nr 109/2009 oraz Nr 110/2009 i w drodze głosowania jednogłośnie je przyjęli.

 

 

 

Do punktu 2 porządku

 

Starosta przedstawił sprawy dotyczące finansów:

a/Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

Starosta wyjaśnił, że projekt niniejszej uchwały dotyczy zwiększenia budżetu powiatu o kwotę 24.645,-zł. Kwota powyższa jako dotacja celowa została przekazana powiatowi mocą decyzji Wojewody Opolskiego na wniosek Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Kwota 24.645,-zł. zostanie wykorzystana na sfinansowanie  zwiększonego o 1 etat  limitu członków korpusu służby cywilnej w jednostce. W związku z powyższym zwiększone o w/w kwotę zostaną dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej.      

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag i jednogłośnie podjęli w powyższej sprawie uchwałę Nr 111/318/2009.

b/Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie  wydatków.

Starosta wyjaśnił, że proponowane w tym projekcie zmiany w budżecie powiatu polegają na przeniesieniu kwoty 2.000,-zł. pomiędzy paragrafami w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego. O wprowadzenie takiej zmiany wnioskował Kierownik Biura Funduszu Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kluczborku w celu prawidłowego wydatkowania i rozliczenia środków budżetowych w roku bieżącym.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag i jednogłośnie podjęli w powyższej sprawie uchwałę Nr 111/319/2009.

c/Porozumienie Powiatu Kluczborskiego z Gminą Wołczyn w sprawie przekazania gminie dotacji celowej na wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul.Byczyńska i Poznańska w Wołczynie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że porozumienie niniejsze dotyczy przekazania przez Powiat Kluczborski dotacji celowej Gminie Wołczyn w kwocie 40.000,-zł. na wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul.Byczyńska i ul.Poznańska w Wołczynie. Zawarcie niniejszego porozumienia jest konsekwencją uchwały Nr XXXIV/195/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.06.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wołczyn na wykonanie w/w zadania.  

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag i jednogłośnie wyrazili zgodę na zawarcie proponowanego porozumienia, do jego podpisania upoważnili Przewodniczącego Zarządu i Wicestarostę. 

d/Umowa Powiatu Kluczborskiego z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kuniowie w sprawie udzielenia jednostce dotacji celowej na zakup sprzętu specjalistycznego.

Proponowana umowa dotyczy udzielenia przez Powiat Kluczborki dotacji celowej w kwocie 10.000,-zł. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego w postaci namiotu ratunkowego. Umowa powyższa jest także konsekwencją jednej z uchwał tj. Nr XXXIV/194/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.06.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie na zakup w/w sprzętu.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag i jednogłośnie wyrazili zgodę na zawarcie proponowanej umowy, do jej podpisania upoważnili Przewodniczącego Zarządu i Wicestarostę. 

 

e/Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki na wyposażenie budynku w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu.

Starosta wyjaśnił zebranym, że wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku dotyczy zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę 7.850,-zł. na  wyposażenie budynku w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu, zgodnie z zaleceniami służb pożarniczych.   

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył powyższy wniosek i postanowił, że w związku z dużym zaangażowaniem środków finansowych w remonty i inwestycje jednostek oświatowych powiatu, nie ma w chwili obecnej możliwości dofinansowania szkoły. Zarząd zobowiązał Dyrektora do przeprowadzenia analizy budżetu swojej jednostki i wyasygnowania środków finansowych na sporządzenie niezbędnej ekspertyzy technicznej. Jednocześnie Zarząd postanowił, że jeżeli pojawią się możliwości dofinansowania jednostki przedmiotowy wniosek ponownie będzie rozpatrywany.

f/Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki na pomoc zdrowotną dla pracownika.

Starosta wyjaśnił, że wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku dotyczy zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę 5.000,-zł. na pomoc zdrowotną dla pracownika.

Zarząd Powiatu po analizie wniosku i opinii Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu postanowił o przyznaniu dofinansowania w kwocie 1.500,-zł. z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela wnioskującej jednostki. W tym celu Zarząd postanowił uruchomić w/w kwotę z rezerwy ogólnej powiatu i jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę Nr 111/320/2009 o przeniesieniu kwoty 1.500,-zł. z działu 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe do działu 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora szkoły do udzielenia w/w nauczycielowi maksymalnie możliwej pomocy finansowej z funduszu socjalnego jednostki. 

Członkowie Zarządu zaproponowali, aby wprowadzić w budżecie powiatu środki na powyższy cel, które będą określone na podstawie planowanych wynagrodzeń.    

g/Pismo Burmistrza Paczkowa w sprawie wsparcia finansowego dla powodzian z Gminy Paczków. 

Zarząd Powiatu postanowił, że w ramach pomocy dla powodzian z Gminy Paczków Powiat Kluczborski włączy się do organizacji kolonii letnich dla dzieci z terenów objętych powodzią, które przygotowywane są przez Gminę Byczyna. 

 

Do punktu 3 porządku

 

Kolejnym punktem posiedzenia były następujące sprawy oświaty:

a/Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku na rok szkolny 2009/2010.

Sekretarz wyjaśnił, że projekt niniejszy został przygotowany jak co roku na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w I kwartale roku i dotyczy wysokości opłat rodziców i opiekunów za wyżywienie wychowanków w Ośrodku w nowym roku szkolnym 2009/2010. Proponowane w projekcie stawki są minimalnie większe niż w roku szkolnym 2008/2009.     

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag i jednogłośnie podjęli w powyższej sprawie uchwałę Nr 111/321/2009.

 

b/Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

Starosta wyjaśnił, że projekt uchwały przygotowano zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Powiatu z dnia 21.05.2009r. i po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty. Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 111/322/2009 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku - Panu Wiesławowi Solarewiczowi, na okres 5 lat szkolnych tj. od 01.09.2009r. do 31.08.2014r.

c/Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

Projekt powyższy również przygotowano zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Powiatu z dnia 21.05.2009r. i po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty. Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 111/323/2009 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku - Panu Mariuszowi Kaczmarskiemu, na okres 5 lat szkolnych tj. od 01.09.2009r. do 31.08.2014r.

d/Projekty uchwał Zarządu Powiatu w sprawie powołania składów Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na wnioski nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1.dla Pani Jolanty Michalewskiej – nauczyciela w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku,

2.dla Pani  Joanny Sarny – nauczyciela w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, 

3.dla Pana Lucjana Danielewicza – nauczyciela w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, 

4.dla Pani Anny Gzyl – nauczyciela w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,

5.dla Pani Aldony Górki - nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku,
6.dla Pani Beaty Zieniewicz-Jarosz – nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku,

7.dla Pani Agnieszki Szymczyny – nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku,

8.dla Ks. Rafała Siekierki – nauczyciela w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,

9.dla Pani Małgorzaty Żórawskiej – nauczyciela w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedłożonych projektów i w drodze kolejnych głosowań jednogłośnie podjęli uchwały od Nr 111/324/2009 do Nr 111/332/2009 powołując składy Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla w/w nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczycieli mianowanych.  

Jednocześnie Starosta poprosił, aby Zarząd upoważnił dwóch członków do podpisania umów-zleceń, które zostaną zawarte przez Powiat Kluczborski z nauczycielami- ekspertami, powołanymi do składów Komisji Egzaminacyjnych na mocy w/w uchwał. Starosta dodał, że przygotowane zostaną umowy-zlecenia dla 12 ekspertów.

Członkowie Zarządu upoważnili do podpisania w/w umów Starostę i Wicestarostę.     

e/Umowa Powiatu Kluczborskiego ze spółką z o.o. VULCAN z Wrocławia w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kluczborskiego przy użyciu Systemu Nabór-Optivum.

Starosta wyjaśnił, że umowa powyższa została przygotowana zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Powiatu z dnia 30.01.2009r. i dotyczy ona przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kluczborskiego przy użyciu Systemu Nabór-Optivum. Umowa obejmuje proces naboru, który prowadzony będzie na lata szkolne 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag i wyrazili zgodę na zawarcie w powyższej sprawie umowy ze spółką z o.o. VULCAN z Wrocławia, do jej podpisania upoważniony został Starosta Kluczborski i Wicestarosta.  

f/Aneks do porozumienia Powiatu Kluczborskiego z Powiatem Lublinieckim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych.

Starosta wyjaśnił, że Aneks nr 2 do porozumienia w powyższej sprawie został przygotowany w związku z koniecznością podwyższenia kwoty odpłatności za naukę 1 ucznia na kursach teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku z kwoty 280,-zł. na 300,-zł.      

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na podpisanie Aneksu nr 2 do porozumienia zawartego z  Powiatem Lublinieckim w dniu 10.11.2006r., do czego upoważnili Starostę Kluczborskiego i Wicestarostę. 

g/Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu o planowaniu roku szkolnego 2009/2010 w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego.

Opracowanie przedłożone Zarządowi przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu zawiera informację nt. liczby uczniów, oddziałów, nauczycieli oraz liczby godzin realizowanych w jednostkach oświatowych powiatu. Z informacji tej wynika między innymi, że na 26 zaplanowanych oddziałów (22 oddziały klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych i 4 oddziały klas pierwszych Gimnazjum w ZSO) w wyniku I naboru utworzono 24 oddziały klas pierwszych w 4 zespołach szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowy nabór odbędzie się w dniach 24-27 sierpnia 2009r. i po nim dopiero ostatecznie ustalona zostanie liczba uczniów i oddziałów w naszych szkołach w roku szkolnym 2009/2010. W nowym roku szkolnym planowane jest zatrudnienie 279 nauczycieli w pełnym wymiarze i 63 w niepełnym wymiarze, co daje ogólnie liczbę 342 nauczycieli na 305,65 etatach. 208 z nich to nauczyciele dyplomowani, 67 mianowani, 61 kontraktowi i 6 stażystów. Liczba pracowników niepedagogicznych nie zmieniła się w ciągu ostatnich lat.         

Zarząd Powiatu po dokonaniu szczegółowej analizy przyjął do wiadomości przedłożoną informację o planowaniu roku szkolnego 2009/2010 w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu do przedłożenia powyższej informacji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny Rady Powiatu w Kluczborku. 

h/Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu i obrabiarek znajdujących się w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych oraz w sprawie dofinansowania na wykonanie nowych pracowni.    

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, wyraził zgodę na sprzedaż obrabiarek (7 szt.) i złomu, o których mowa w piśmie i postanowił, że koszty ich wyceny i zbycia powinny zostać pokryte ze środków własnych jednostki. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie uzyskanych ze sprzedaży środków na zakup wyposażenia nowych pracowni. Zarząd postanowił również, że w chwili obecnej nie ma możliwości przyznania szkole dodatkowych środków w kwocie około 24.000,-zł. na powyższy cel, ponieważ zaangażowano już w roku bieżącym znaczne środki z budżetu powiatu na inwestycje w naszych jednostkach oświatowych    

 

 

 

Do punktu 4 porządku

 

Następnym punktem obrad były pozostałe sprawy, skierowane do Zarządu: 

a/Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie darowizny mienia stanowiącego własność Powiatu Kluczborskiego.

Starosta wyjaśnił zebranym, że projekt powyższy dotyczy wyrażenia przez Zarząd zgody na przekazanie w formie darowizny samochodu osobowego marki KIA CEE‘D z 2008r. o wartości 60.000,-zł. stanowiącego własność powiatu na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag i jednogłośnie podjęli w powyższej sprawie uchwałę Nr 111/333/2009.

b/Umowa darowizny pomiędzy Powiatem Kluczborskim, a Komendą Wojewódzką Policji w Opolu dotycząca samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Umowa powyższa jest konsekwencją uchwały Zarządu w powyższej sprawie (pkt.4a). Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag i jednogłośnie wyrazili zgodę na zawarcie proponowanej umowy darowizny, a do jej podpisania upoważnili Przewodniczącego Zarządu i Wicestarostę. 

c/Umowa użyczenia pomiędzy Powiatem Kluczborskim, a Ludowym Zespołem Sportowym Proślice dotycząca nieruchomości gruntowej w Polanowicach.

Starosta wyjaśnił zebranym, że umowa powyższa dotyczy użyczenia działki nr 581/92 k.m. 3 w Polanowicach, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Licealno-Zawodowym w Polanowicach. Na działce tej znajduje się boisko piłkarskie używane przez Ludowy Zespół Sportowy Proślice, który wystąpił o użyczenie w/w nieruchomości gruntowej na cele sportowe.  

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag i jednogłośnie wyrazili zgodę na zawarcie proponowanej umowy użyczenia, a do jej podpisania upoważnili Przewodniczącego Zarządu i Wicestarostę. 

d/Wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie utworzenia Wydziału Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny i negatywnie go rozpatrzył, ponieważ nie planuje się w chwili obecnej wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Kluczborku z uwagi na to, że nie ma takiej potrzeby. Zdaniem Zarządu pozytywnie oceniona przez Komisję Oświaty praca Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury, funkcjonującego w strukturze Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu, potwierdza słuszność podjętych w roku 2007 decyzji dotyczących obecnej struktury organizacyjnej Starostwa.         

e/Pismo Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczące zawarcia umów użyczenia z użytkownikami nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego.

Starosta wyjaśnił, że pismo powyższe dotyczy lokalu użytkowego znajdującego się na parterze w budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Kluczborku o powierzchni 158 m2 . Lokal ten jest obecnie bezumownie użytkowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zarządza nim wspólnota mieszkaniowa, a koszty związane z jego utrzymaniem ponosi Starostwo Powiatowe. Kierownik Biura zaproponował w swoim piśmie, aby ze względu na znaczny wzrost kosztów utrzymania tej nieruchomości zawrzeć umowy użyczenia z jej użytkownikami tj. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zarząd Powiatu po analizie pisma nie wyraził zgody na zawarcie proponowanych umów użyczenia z użytkownikami w/w nieruchomości lokalowej. Zarząd postanowił o ponownym zainstalowaniu podzielnika ciepła w jednym z pomieszczeń lokalu, gdzie poprzednio zamontowany ukradziono i jednocześnie zobowiązał Dyrektorów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do nadzoru nad wykorzystaniem mediów w tej nieruchomości.    

f/Pismo Kierownika Gabinetu Rehabilitacji w Kluczborku w sprawie udzielenia informacji o możliwości zakupu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego.

Starosta wyjaśnił, że pismo Kierownika Gabinetu Rehabilitacji przy ul. Pułaskiego w Kluczborku dotyczy możliwości zakupu części niewykończonej nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem Kierownika Gabinetu Rehabilitacji postanowił, że niewykończona obecnie nieruchomość przy ul. Sienkiewicza będąca własnością powiatu  nie będzie przeznaczona do sprzedaży. Zarząd ustalił, że po zakończeniu całej inwestycji planowane jest przeznaczenie części nieruchomości na działalność rehabilitacyjną na zasadach najmu lokali i umów z podmiotami zewnętrznymi.  

g/Pismo właściciela Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Kępnie - Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych w Rychtalu w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy obwodnicy miasta Kluczborka.

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedłożoną dokumentację projektową budowy obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do ulicy Fabrycznej w Kluczborku, nie wnosząc uwag.

h/Pismo radnego Rady Miejskiej w Wołczynie i Sołtysa Sołectwa Gierałcice w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie sołectwa.                                   

Starosta wyjaśnił, że pismo radnego zostało przedłożone w imieniu mieszkańców Sołectwa Gierałcice Gmina Wołczyn i dotyczy niewłaściwego ich zdaniem utrzymania dróg powiatowych na terenie sołectwa.

Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym pismem i zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku do przygotowania odpowiedzi dla wnioskodawcy oraz przedłożenia jej Staroście Kluczborskiemu i Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kluczborku. 

 

Do punktu 5 porządku

 

Kolejno przystąpiono do ustalenia sposobu realizacji uchwał Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2009r. Postanowiono:

1.uchwałę Nr XXXIV/194/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie na zakup sprzętu specjalistycznego w postaci namiotu ratunkowego - przekazać Skarbnikowi Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia,

2.uchwałę Nr XXXIV/195/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wołczyn na wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul. Byczyńska i Poznańska w Wołczynie – przekazać Skarbnikowi Powiatu,

3.uchwałę Nr XXXIV/196/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok – przekazać Skarbnikowi Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu,

4.uchwałę Nr XXXIV/197/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/254/2006 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 9 lutego 20064. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2010 – przekazać Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

 

Do punktu 6 porządku

 

Kolejno Starosta przedstawił zebranym pismo Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu w sprawie wniosku dzierżawcy garażu będącego własnością powiatu o obniżenie opłaty za dzierżawę.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższym pismem postanowił, że garaże położone na działce nr 198/4 będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, zostaną  wyremontowane (dach i elewacja zewnętrzna) w październiku bieżącego roku. Jednocześnie Zarząd nie wyraził zgody na obniżenie opłaty za dzierżawę tych garaży i postanowił o utrzymaniu w mocy zapisów uchwały Nr 83/267/08 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 09.12.2008r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego.

Następnie członkowie Zarządu zapoznali się z przedłożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku porozumieniem Powiatu Kluczborskiego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie dotyczącym przyznania powiatowi dotacji celowej w kwocie 20.900,-zł. na realizację projektu pn. „Szukam Rodziny”. Projekt powyższy będzie realizowany przez Powiat Kluczborski jako promocja rodzinnej opieki zastępczej w powiecie w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 roku.

Członkowie Zarządu nie wnieśli zapytań i wyrazili zgodę na zawarcie proponowanego porozumienia. Do jego podpisania upoważnili Przewodniczącego Zarządu i Wicestarostę.     

Innych spraw nie poruszano.

 

Do punktu 7 porządku

 

W związku z wyczerpaniem porządku Starosta podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 111 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

                                                                                  Zarząd Powiatu:

 

 

                                                           1.Piotr Pośpiech               ………………………………

 

 

                                                           2.Mieczysław Czapliński ………………………………

 

 

                                                           3.Otylia Skoczylas            ………………………………

 

 

                                                           4.Maciej Tomaszczyk       ……………………………….

 

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

Załączone dokumenty
  Protokół 111 (84kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Stanisławska Katarzyna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Stanisławska Katarzyna, Data wprowadzenia: 2009-07-23 14:52:06, Zatwierdził do publikacji: Radom Adam, Data publikacji 2009-07-30 09:32:18, Ostatnia zmiana: 2009-07-30 09:32:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 611