Kluczbork, dnia 30.10.2006r.

 

 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Powiatu Kluczborskiego

za III kwartał 2006 roku

sporządzona według stanu na dzień 30.09.2006 roku.

 

 

Zgodnie z treścią art. 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), Zarząd Powiatu w Kluczborku podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za III kwartał 2006 roku.

 

 

Wykonanie budżetu Powiatu Kluczborskiego

za III kwartał 2006 roku.

W złotych.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1

Dochody

45.626.779

32.694.820

71,66

2

Przychody

4.265.981

4.265.981

100

3

Wydatki, w tym:

46.855.780

32.857.824

70,13

 

- wydatki bieżące

46.035.490

32.790.112

71,23

 

- wydatki majątkowe

820.290

67.712

8,26

4

Rozchody

3.036.980

2.477.735

81,59

 

Na dzień 30.09.2006 roku kwota deficytu za III kwartał 2006 roku wyniosła -163.004 zł.

 

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej – www.bip.powiatkluczborski.pl.

Zarząd Powiatu:

 

  1. Przewodniczący...............................................

Stanisław Rakoczy

 

 

  1. Członek ...........................................................

Mieczysław Czapliński

 

 

  1. Członek ...........................................................

Otylia Skoczylas

 

 

  1. Członek ...........................................................

Stanisław Stenzel