STAROSTA KLUCZBORSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza, że w dniu  27 czerwca 2024r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 1,  w  pokoju  nr 213, odbędą   się  pierwsze przetargi  ustne  nieograniczone, na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych nieruchomości  wchodzących w skład  Zasobu Skarbu  Państwa

 

1. o godz. 9,00 – działka nr 28/3 o pow. 0,1940ha ,Przysiółek Jędrzejowice 59, obręb Bruny gm. Wołczyn ,   księga wieczysta nr OP1U/00021521/1, opis użytków  -  tereny mieszkaniowe. Na działce posadowione są dwa budynki: budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony o pow. zabudowy 120m2 i pow. użytkowej 96 m2 Dach drewniany dwuspadowy pokryty dachówką cementową. Budynek z zewnątrz otynkowany i nieocieplony. Okna plastikowe. Budynek posiada instalację elektryczną 380V oraz instalację wodnokanalizacyjną.  Składa się z części mieszkalnej i części gospodarczej. Wybudowany przed II Wojną Światową. Oraz  dwukondygnacyjny budynek gospodarczy o pow. zabudowy 57 m2 , w którym znajdują się pomieszczenia pełniące funkcje: garażowe, gospodarcze z kominem oraz magazynowe. Działka jest położona przy drodze o nawierzchni bitumicznej. Teren lokalizacji działki nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołczyn oznaczona jest symbolem MN opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej o przeważającej jednorodzinnej i zagrodowej.

Cena wywoławcza – 125000,00 zł   Wadium 12500,00 

 

2. o godz.10,00 - dz. nr 84/2 o pow.0,0820 ha obręb Lasowice Wielkie gm. Lasowice  Wielkie , księga wieczysta nr OP1U/00022754/0,  opis użytków Br-RIIIb grunty rolne zabudowane. Nieruchomość  położona jest w centrum wsi Lasowice Wielkie gmina Lasowice Wielkie. Zabudowana jest budynkiem magazynu zbożowego o pow. zabudowy 471 m2 . Stopień zużycia budynku 82%. Obiekt stanowił przed II Wojną Światową część majątku ziemskiego. Działka stanowiła fragment nieruchomości użytkowanej w przeszłości przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”. Dostęp do nieruchomości przez działkę nr 84/17 stanowiącą drogę wewnętrzną. Teren uzbrojony w sieć energetyczną i wodociągową. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie oznaczony jest symbolem PU opisanym jako tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług. Cena wywoławcza – 15800,00 zł   Wadium 1580,00zł 

 

3. o godz. 11,00 - dz. nr 16/1 o pow.0,0462ha, księga wieczysta nr OP1U/00022464/0;  dz.nr 16/2  o pow. 0,0068ha  i  dz.nr 16/3  o pow. 0,0050 ha, księga wieczysta nr OP1U/00078768/8, obręb Lasowice Małe gm. Lasowice Wielkie, opis użytków  B tereny mieszkaniowe. Działka nr 16/1 stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem produkcyjno-usługowym dawnej rzeźni o pow. zabudowy 139 m2  Bezpośrednio do budynku przylega budynek gospodarczy o pow. 32,25m2. Stopień zużycia budynku 51%.  Działka posiada dostęp do drogi i jest uzbrojona w sieć energetyczną i wodociągową. Działki 16/2 i 16/3 stanowią niezabudowany teren  o powierzchniach odpowiednio 0,0068 ha i 0,0050 ha, które przylegają do siebie i tworzą zwarty obszar gruntu razem z działką 16/1. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie obszar ten  opisany jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza – 70000,00 zł   Wadium 7000,00 

 

 4. o godz. 12,00 - dz. nr 12/7 o pow.0,7474ha obręb Lasowice Małe gm. Lasowice  Wielkie , księga wieczysta nr OP1U/00023245/6,  opis użytków: łąki trwałe ŁIII o pow. 0,0911 ha, łąki trwałe ŁIV o pow. 0,2200 ha,  tereny mieszkaniowe B o pow. 0,4363 ha. Nieruchomość położona w centrum wsi Lasowice Małe, od wielu lat nieużytkowana. Nie posiada  bezpośredniego  dostępu do drogi publicznej - jest ustanowiona  służebność przejazdu  i przechodu przez działkę sąsiednią nr 277. Na działce zlokalizowane są budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy 311m2 wybudowane przed II Wojną Światową. W budynkach brak  jakichkolwiek sprawnych instalacji. Stopień zużycia budynków  wynosi od 60% do 90%. Bezpośrednie  sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna   i zagrodowa,  cmentarz, dalsze – użytki rolne. Teren lokalizacji działki nie jest objęty obowiązującym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Cena wywoławcza – 89500,00 zł   Wadium 8950,00 

 

5.o godz. 13,00 - dz. nr 278 o pow.0,1732ha obręb Lasowice Małe gm. Lasowice  Wielkie , księga wieczysta nr OP1U/00023245/6 opis użytków: nieużytki N o pow.0,1230ha oraz grunty orne RV o pow.0,0502ha. Nieruchomość niezabudowana, od wielu lat nieużytkowana, położona w centrum wsi Lasowice Małe gm. Lasowice Wielkie. Nie posiada  bezpośredniego  dostępu do drogi publicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo działki to tereny przeznczone pod zabudowę mieszkaniową , cmentarz , kościół oraz użytki rolne. Teren lokalizacji działki nie jest objęty obowiązującym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza – 11000,00 zł   Wadium 1100,00 

 

6.o godz. 14,00 - dz. nr 12/4 o pow.0,0215ha  obręb Lasowice Małe gm. Lasowice  Wielkie , księga wieczysta nr OP1U/00023245/6 opis użytków: tereny mieszkaniowe B o pow. 0,0215 ha. Nieruchomość położona jest w centrum wsi Lasowice Małe, od wielu lat jest nieużytkowana. Nie posiada  bezpośredniego  dostępu do drogi publicznej. Na działce zlokalizowany jest  budynek gospodarczy  o powierzchni zabudowy 98m2 wybudowany przed II Wojną Światową. Jest to budynek parterowy z poddaszem  możliwym do wykorzystania na cele magazynowe. W budynku instalacja elektryczna. Stopień zużycia budynku wynosi 55%. Teren działki uzbrojony  w sieć energetyczną i wodociągową. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie działka Lasowice Małe  w całości opisana jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza – 30800,00 zł   Wadium 3080,00 

 

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku w Banku Spółdzielczym w Wołczynie nr 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 w terminie do dnia 21 czerwca   2024r. z dopiskiem   „ przetarg “.

W przetargu mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 18 sierpnia 2014r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.z 2017r. poz.2097). Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej     w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy  do dnia 21 czerwca  2024r. w Starostwie Powiatowym w Kluczborku pok.012 na parterze budynku.

Nabywca pokrywa koszty notarialne. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje udzielane są w Starostwie Powiatowym w Kluczborku ul. Katowicka 1 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój nr 010-012 lub telefonicznie – pod numerami telefonu  77 4110140  i  77 4110141.