Kluczbork, dnia 09.05.2024 r.

 

Nr sprawy ZD.2613.2.2024.MW

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU II PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO

na zbycie zbędnych składników mienia ruchomego

 

I. NAZWA I SIEDZIBA ORGANIZATORA PRZETARGU

POWIAT KLUCZBORSKI, UL. KATOWICKA 1, 46-200 KLUCZBORK

NIP: 751-165-78-74, REGON 5341412504

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl

Adres e-mail do korespondencji: mwalencka@powiatkluczborski.pl

 

Powiat Kluczborski informuje, iż do wyznaczonego terminu składania ofert na zakup zbywanego składnika mienia ruchomego - nie wpłynęła żadna oferta, jn.:

 

RODZAJ, SKŁADNIKÓW MIENIA, CENY WYWOŁAWCZE I NABYCIA, LICZBA OFERENTÓW, NABYWCA

Lp.

Nazwa przedmiotu przetargu/

rodzaj / typ / rok produkcji/ stan techn.

 

Nr inwentarzowy

Cena wywoławcza/
wartość jednostkowa

z II przetargu

w zł brutto

 

Liczba oferentów

Cena uzyskana
w przetargu

w zł brutto

 

Oferent/ Nabywca składnika mienia

1

KOSIARKA BIJAKOWA

TYLNO-BOCZNA

JANSEN AGF–180 SZER. ROB. 180CM

rok produkcji 2021

sprawna technicznie

(II postępowanie przetargowe)

SP/V/000011

13 000,00 zł

0

-

-

 

       

 

 

       STAROSTA KLUCZBORSKI

      /-/ Mirosław  Birecki             

 

 

W załączeniu - pismo zawiadamiające z dnia 09.05.2024 r. o wyniku II przetargu nr ZD.2613.2.2024.MW