Kluczbork, dnia 13.03.2024 r.

Nr sprawy ZD.2613.1.2024.MW

 

OGŁOSZENIE O I PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MIENIA RUCHOMEGO

STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU

 

I. NAZWA I SIEDZIBA ORGANIZATORA PRZETARGU

POWIAT KLUCZBORSKI, UL. KATOWICKA 1, 46-200 KLUCZBORK

NIP: 751-165-78-74, REGON 5341412504

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl

Adres e-mail do korespondencji: mwalencka@powiatkluczborski.pl

 

II. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

1.       Przeprowadzenie przetargu – publiczne otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, dnia 03.04.2024 r., o godz. 0900; w pokoju nr 210

     

III. MIEJSCE I TERMIN OGLĘDZIN ZBYWANYCH SKŁADNIKÓW MIENIA RUCHOMEGO

1.       Wszelkie informacje dotyczące szczegółów technicznych, stanu faktycznego i prawnego zbywanych sprzętów uzyskać można w Wydziale Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3,
pod nr tel. 77-418-52-18, od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1500.

2.       Oględziny sprzedawanych składników, możliwe będą na placu przy ul. Byczyńskiej 120 w Kluczborku (baza PKS Sp. z o. o.) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Z-cą Naczelnika WZD pod nr tel. 604-079-481 

 

IV. RODZAJ, TYP, ILOŚĆ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MIENIA ORAZ CENY WYWOŁAWCZE I WADIUM

 

Lp.

Nazwa przedmiotu przetargu/

 rodzaj / typ / rok produkcji/

stan techniczny

Nr inwentarzowy

Kwota wadium

5% wysokości

ceny wywoławczej

Cena wywoławcza/
wartość jednostkowa

 w zł brutto

 

 

1.

KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-BOCZNA

JANSEN AGF - 180

O SZEROKOŚCI ROBOCZEJ 180 CM

rok produkcji 2021

sprawna technicznie

(I postępowanie przetargowe)

SP/V/000011

800,00 zł

16 000,00 zł

 

 

2.

 

FREZARKA ZACIĄGOWA DO PNI

FP-01T, Nr fabryczny 0160

rok produkcji 2009

sprawna technicznie

(obniżona cena - IV postępowanie przetargowe)

SP/V/000007

250,00 zł

5 000,00 zł

 

V. WARUNEK DOPUSZCZENIA DO PRZETARGU - WADIUM (WYSOKOŚĆ, FORMA I TERMIN WNIESIENIA)

1.       Warunkiem udziału w postępowaniu jest terminowa wpłata wymaganego wadium w formie pieniężnej,
w wysokości 5% ceny wywoławczej, odpowiednio dla każdego przedmiotu przetargu osobno, na rachunek
bankowy Starostwa Powiatowego w Kluczborku - Bank Spółdzielczy w Wołczynie, Oddział Kluczbork
nr 07 88760009 0036 4161 2000 0004 - (tytułem) na jaki przedmiot przetargu zostało wpłacone.

2.       Wadium musi wpłynąć na wskazane konto Starostwa do dnia 03.04.2024 r. - przed otwarciem ofert.
W przypadku braku wymaganego wadium na koncie Starostwa - oferta zostanie odrzucona.

3.       Wadium złożone przez wygranego oferenta-nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia danego składnika mienia – przedmiotu przetargu.

4.       Wadium złożone przez uczestnika przetargu, którego oferta nie została wybrana lub została odrzucona, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, przelewem na konto bankowe wskazane w ofercie.

5.       Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się                          od zawarcia umowy.

 

VI. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA W PROWADZONYM PRZETARGU

1.       Ofertę złożyć należy do wyznaczonego terminu, w formie pisemnej, wg wzoru stanowiącego załącznik
do niniejszego ogłoszenia na jeden lub dwa składniki mienia.

2.       Oferta musi zawierać:

1)      imię i nazwisko, dokładny adres lub nazwę (firmę) i adres/ siedzibę Oferenta, telefon kontaktowy, e-mail;

2)      nazwę i nr inwentarzowy danego przedmiotu przetargu, który Oferent zamierza nabyć oraz oferowaną cenę,
zaoferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza za dany przedmiot przetargu;

3)      oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży oraz ze stanem technicznym przedmiotu przetargu;

4)      dowód wniesienia wymaganego wadium, w wysokości ustalonej dla danego przedmiotu przetargu;

5)      nr konta bankowego w przypadku konieczności zwrotu wpłaconego wadium;

6)      oferowaną cenę zakupu (nie niższą niż cena wywoławcza)

7)      data i czytelny podpis Oferenta.

3.       FORMULARZ OFERTOWY - wzór [do pobrania ze strony: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl
w zakładce Nasz Powiat-Ogłoszenia i Informacje (jako załącznik do Ogłoszenia)] lub bezpośrednio w wersji papierowej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku ul. Katowicka 1, w Biurze Obsługi Klienta (BOK) lub w siedzibie Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3.

 

VII. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM OFERTA JEST WIĄŻĄCA

1.       Oferty w formie pisemnej należy przesłać/złożyć do dnia 03.04.2024 r. do godz. 0850 do siedziby Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, w zaklejonej i opisanej kopercie, jn.:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
Oferta przetargowa na zakup ....................................................................

                                                              (nazwa przedmiotu/ów sprzedaży)

nie otwierać przed dniem 03.04.2024 r., do godz. 0900

W przypadku złożenia oferty na kilka przedmiotów, proszę wpisać ich nazwy na kopercie

 

VIII. INNE INFORMACJE          

1.   Przetarg prowadzony jest na podstawie Regulaminu określającego zasady gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego, uchwalonego Uchwałą nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu w Kluczborku
z dnia 15.10.2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego
z późn. zm..

2.       Celem zaproszenia do publicznego przetargu jest sprzedaż zbędnych składników mienia ruchomego
po możliwie najwyższych cenach, nie niższych, niż ceny wywoławcze
. Nabywcą danego składnika majątku ruchomego-przedmiotu przetargu zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

3.       Komisja odrzuca ofertę jeśli nie jest ona zgodna z treścią Ogłoszenia i postawionymi warunkami przetargu, nie została podpisana, została złożona po wyznaczonym terminie, nie zostało wniesione wadium w odpowiedniej wysokości i w terminie, uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

4.       W przypadku złożenia dwóch ofert o tej samej, najwyższej cenie na dany składnik mienia, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, Komisja przetargowa przeprowadzi aukcję, której ceną wywoławczą
za dany przedmiot przetargu będzie cena zaproponowana w równoważnych ofertach. Oferenci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu otwarcia aukcji.

5.       Do przeprowadzenia przetargu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty.

6.       Informacja o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty, zostanie udostępniona                    na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kluczborku, jn.:

http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl w zakładce Nasz Powiat - Ogłoszenia i Informacje.

7.       Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty składania-otwarcia ofert.

8.       Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu/ów sprzedaży w całości ponosi Nabywca.

9.       Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zmiany terminu składania ofert lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

IX. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY        

1.       Zawarcie umowy sprzedaży na dany składnik, nastąpi po wyborze przez komisję przetargową oferty uczestnika przetargu, który zaoferował najwyższą cenę.

2.       Wydanie przedmiotu/ów sprzedaży nastąpi niezwłocznie, po uiszczeniu przez Oferenta należności za dany przedmiot sprzedaży (wadium wniesione na dany przedmiot zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia odpowiednio dla danego przedmiotu), przelewem na konto bankowe organizatora przetargu nr:

46     8876 0009 0036 4161 2000 0078 Bank Spółdzielczy w Wołczynie.

3.       UWAGA! Zgodnie z Regulaminem - termin zapłaty za nabyty przedmiot, nie może być dłuższy niż 7 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu
. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy sprzedającego.

4.       Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Oferenta zawiadomienia
o przyjęciu jego Oferty jako najkorzystniejszej (informacja zostanie przesłana mailowo na adres podany
w ofercie).

 

 

 

 

                                                                                                WICESTAROSTA KLUCZBORSKI

           /-/ Lesław Czernik

 

 

 

 

 

W załączeniu:

  OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU NA ZBYCIE z dn. 13.03.2024 r. (pdf)

   zał. nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)