Kluczbork, dnia 29.03.2023 r.

Nr sprawy ZD.2613.3.2023.MW

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ROKOWAŃ NR ZD.2613.3.2023.MW

na zbycie zbędnych składników mienia ruchomego

 

I. NAZWA I SIEDZIBA ORGANIZATORA ROKOWAŃ

POWIAT KLUCZBORSKI, UL. KATOWICKA 1, 46-200 KLUCZBORK

NIP: 751-165-78-74, REGON 5341412504

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl

I. Starostwo Powiatowe w Kluczborku na podstawie Regulaminu określającego zasady gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego, uchwalonego Uchwałą nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15.10.2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym będącym
w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego z późn. zmianami - zawiadamia o rozstrzygnięciu rokowań na zbycie majątku ruchomego (ogłoszonych w dniu w dniu 13.03.2023 r.), których przedmiotami były:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu ii przetargu/

 rodzaj / typ / rok produkcji/ stan techniczny

Nr inwentarzowy

Cena wywoławcza/
wartość jednostkowa

 w zł brutto

1.

FREZARKA ZACIĄGOWA DO PNI

FP-01T Nr fabr. 0160

rok produkcji 2009

sprawna technicznie

SP/V/000007

7 500,00 zł

2.

ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI "EKOMA"

Nr fabr. PL091/08/02D
rok produkcji 2002
sprawny technicznie, zarejestrowany

SP/V/000001

12 500,00 zł

 

II. Wynik przeprowadzonych rokowań: otwarcie Zgłoszeń do rokowań miało miejsce w dniu 28-03-2023 r.
o godz. 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1.

1. Na zakup ROZDRABNIACZA DO GAŁĘZI "EKOMA" - wpłynęły 2 zgłoszenia.

Jako najkorzystniejszą cenowo wybrano ofertę nr 1:

TOMASZ MIGOŃ "TOM-BUD USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE"

MARKOTÓW MAŁY 9A, 46-250 WOŁCZYN

ZAOFEROWANA CENA WYNOSI: 14 500,00 zł brutto

 

2. Na zakup FREZARKI ZACIĄGOWEJ DO PNI - nie było zgłoszeń.

 

 

 

W załączeniu - skan pisma zawiadamiającego o wyniku rokowań z dnia 29-03-2023 r.