Kluczbork, dnia 27-03-2023 r.

Nr sprawy ZD.2613.3.2023.MW

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Zaproszenia do rokowań
nr ZD.2613.3.2023.MW z dnia 13.03.2023 r.
na zbycie składników mienia ruchomego
Starostwa Powiatowego w Kluczborku

Lp.

Nazwa przedmiotu

 rodzaj / typ / rok produkcji/ stan techniczny

Nr inwentarzowy

1.

FREZARKA ZACIĄGOWA DO PNI

FP-01T Nr fabr. 0160

rok produkcji 2009

sprawna technicznie

SP/V/000007

2.

ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI "EKOMA"

Nr fabr. PL091/08/02D
rok produkcji 2002
sprawny technicznie, zarejestrowany

SP/V/000001

 

 

 

Punkt  V. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH ust. 3 Zaproszenia do rokowań nr ZD.2613.3.2023.MW otrzymuje następujące brzmienie:

 

" 3. Zaliczka musi wpłynąć do dnia 28.03.2023 r. - przed otwarciem zgłoszeń
do rokowań, tj. do godz. 10:00.

Komisja wybierze Nabywcę, który zaoferuje najwyższą cenę na dany składnik mienia objęty przedmiotem rokowań, a w przypadku złożenia dwóch lub więcej Zgłoszeń do rokowań o tej samej najwyższej cenie na dany składnik, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostaną przeprowadzone rokowania ustne. Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w Zgłoszeniach do rokowań. Komisja ustali termin rokowań ustnych, o czym poinformuje oferentów. Podczas rokowań zostanie wyłoniony Nabywca."

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - skan dokumentu