Kluczbork, dnia 13.03.2023 r.

Nr sprawy ZD.2613.3.2023.MW

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM ZAPROSZENIU DO ROKOWAŃ

Powiat Kluczborski

zaprasza do rokowań

na zbycie zbędnych składników mienia ruchomego

I. NAZWA I SIEDZIBA ORGANIZATORA ROKOWAŃ

POWIAT KLUCZBORSKI, UL. KATOWICKA 1, 46-200 KLUCZBORK

NIP: 751-165-78-74, REGON 5341412504

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl

Adres e-mail do korespondencji: mwalencka@powiatkluczborski.pl

II. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ROKOWAŃ

      siedziba Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, sala 213,

      dnia 28.03.2023 r., godz. 10:30.

       III. MIEJSCE I TERMIN OGLĘDZIN SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW MIENIA RUCHOMEGO

1.       Wszelkie informacje dotyczące szczegółów technicznych, stanu faktycznego i prawnego zbywanych sprzętów uzyskać można w Wydziale Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3,
pod nr tel. 77-418-52-18, od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1500.

2.       Oględziny sprzedawanych sprzętów, możliwe będą na placu przy ul. Byczyńskiej 120 w Kluczborku (baza PKS Sp. z o. o.) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z panem Andrzejem Dunajem pod nr tel. 604-079-481 

IV. PRZEDMIOTY ROKOWAŃ, WYSOKOŚĆ CEN WYWOŁAWCZYCH I ZALICZEK

Lp.

Nazwa przedmiotu ii przetargu/

 rodzaj / typ / rok produkcji/ stan techniczny

Nr inwentarzowy

Cena wywoławcza/
wartość jednostkowa

 w zł brutto

Kwota zaliczki

5% wys. ceny wywoławczej w zł

1.

FREZARKA ZACIĄGOWA DO PNI

FP-01T Nr fabr. 0160

rok produkcji 2009

sprawna technicznie

SP/V/000007

 

7 500,00 zł

 

375,00 zł

2.

ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI "EKOMA"

Nr fabr. PL091/08/02D
rok produkcji 2002
sprawny technicznie, zarejestrowany

SP/V/000001

 

12 500,00 zł

 

625,00 zł

Dla prowadzonego postępowania sprzedający ustalił ceny minimalne poniżej cen wywoławczych

V. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH

1.       Złożenie do wyznaczonego terminu pisemnego zgłoszenia do rokowań.

2.       Wpłata zaliczki, w wysokości 5% ceny wywoławczej, odpowiednio dla każdego przedmiotu, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kluczborku - Bank Spółdzielczy w Wołczynie, Oddział Kluczbork
nr 07 88760009 0036 4161 2000 0004 - z informacją (tytułem) na jaki przedmiot rokowań zostało wpłacone.

3.       Zaliczka musi wpłynąć do dnia 28.03.2023 r. - przed otwarciem rokowań ustnych, tj. do godz. 10:00.

Zaliczka wpłacona przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia danego składnika mienia.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, którego propozycja cenowa nie została wybrana lub została odrzucona, zostanie zwrócona niezwłocznie po dokonaniu wyboru nabywcy, przelewem na konto bankowe wskazane w ofercie. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wybrany uczestnik rokowań uchyla się od zawarcia umowy.

VI. WYMAGANIA JAKIM POWINNO ODPOWIADAĆ ZGŁOSZENIE DO ROKOWAŃ

1.       Zgłoszenie do rokowań złożyć należy w formie pisemnej, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia, na jeden lub dwa składniki ruchomego mienia zbędnego do dnia 28.03.2023 r., godz. 10:00.

2.       Zgłoszenie do rokowań musi zawierać:

1)      imię i nazwisko, dokładny adres lub nazwę (firmę) i adres/ siedzibę Uczestnika rokowań, telefon kontaktowy, e-mail;

2)      nazwę i nr inwentarzowy danego przedmiotu przetargu, który Uczestnik rokowań zamierza nabyć oraz proponowaną cenę podlegającą ewentualnym negocjacjom ustnym;

3)      oświadczenie Uczestnika, że zapoznał się z warunkami rokowań oraz ze stanem technicznym przedmiotu/ów rokowań;

4)      dowód wniesienia wymaganej zaliczki w wysokości odpowiednio dla sprzętu;

5)      nr konta bankowego, w przypadku zwrotu wpłaconej zaliczki;

6)      proponowaną cenę zakupu

7)      datę sporządzenia Zgłoszenia oraz czytelny podpis Uczestnika rokowań

4. FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH-wzór [do pobrania ze strony: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl w zakładce Nasz Powiat-Ogłoszenia i Informacje (jako załącznik
do Ogłoszenia)] lub bezpośrednio (papierowo) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku ul. Katowicka 1,
w Biurze Obsługi Klienta (BOK).

VII. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA ZGOSZENIA DO ROKOWAŃ ORAZ OKRES

1.       Zgłoszenia w formie pisemnej należy przesłać/złożyć do dnia 28.03.2023 r. do godz. 10:00 do siedziby Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, w zaklejonej i opisanej kopercie, jn.:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
Zgłoszenie do rokowań na zakup ....................................................................

                                                                 (nazwa przedmiotu/ów sprzedaży)

nie otwierać przed dniem 28.03.2023 r., przed godz. 10:30

W przypadku złożenia Zgłoszenia do rokowań na kilka przedmiotów, proszę wpisać ich nazwy na kopercie

 

VIII. INNE INFORMACJE          

1.   Rokowania prowadzone są na podstawie Regulaminu określającego zasady gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego, uchwalonego Uchwałą nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu w Kluczborku
z dnia 15.10.2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego
z późn. zmianami.

2.       Celem publicznego Zaproszenia do rokowań jest uzyskanie w drodze negocjacji z oferentami możliwie najwyższej ceny, niższej, bądź równej cenie wyjściowej (wywoławczej), równej bądź wyższej cenie minimalnej.

3.       Komisja odrzuca ofertę jeśli nie jest ona zgodna z treścią Ogłoszenia oraz z postawionymi warunkami, nie została podpisana, została złożona po wyznaczonym terminie, nie została wniesiona zaliczka w odpowiedniej wysokości i w terminie.

4.       Do przeprowadzenia rokowań wystarcza złożenie jednego ważnego Zgłoszenia.

5.       Informacja o wyniku rokowań lub o ich zamknięciu bez dokonania wyboru nabywcy, zostanie udostępniona na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kluczborku, jn.:

http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl w zakładce Nasz Powiat - Ogłoszenia i Informacje.

6.       Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu/ów sprzedaży w całości ponosi Nabywca.

7.       Organizator rokowań zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań, zmiany terminu składania zgłoszeń lub zamknięcia rokowań bez podania przyczyny.

8.       Na sprzedaż przedmiotowych składników mienia ruchomego ogłoszono dwa publiczne przetargi nieograniczone:

- I przetarg otwarto w dniu 08.09.2022 r.- zakończony wynikiem negatywnym - brak ofert

- II przetarg otwarto w dniu 20.02.2023 r. - zakończony wynikiem negatywnym - brak ofert

IX. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY        

1.       Zawarcie umowy sprzedaży na dany składnik nastąpi po wyborze przez komisję przetargową Nabywcy, który zaoferował najwyższą cenę.

2.       Wydanie przedmiotu/ów sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Nabywcę należności za dany przedmiot sprzedaży (zaliczka wniesiona na dany przedmiot zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia odpowiednio dla danego przedmiotu), przelewem na konto bankowe organizatora rokowań o nr:

46 8876 0009 0036 4161 2000 0078 Bank Spółdzielczy w Wołczynie.

3.       UWAGA! Zgodnie z Regulaminem - termin zapłaty za nabyty przedmiot, nie może być dłuższy niż 7 dni
od dnia rozstrzygnięcia rokowań
. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy sprzedającego.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO", informujemy, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Kluczborski, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, adres e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl, tel.: 774185218

2)       Został wyznaczony inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

- poprzez email: starostwo@powiatkluczborski.pl

Telefonicznie: nr 77 418 52 18.

        Zamawiający informuje, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) w celu zbycia zbędnych składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Kluczborku-postępowanie nr ZD.2613.3.2023.MW prowadzone w trybie publicznego przetargu pisemnego.

3)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

4)       Posiada Pani/Pan:

-          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1);

-          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2);

-          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

5)       Nie przysługuje Pani/Panu:

-          w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-          prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-          na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

7) Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne. Niepodanie danych-imienia, nazwiska, adresu, skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu w celu realizacji zamówienia nr ZD.2613.3.2023.MW

1) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.

2) Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

Załączniki:

1. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH (formularz)

2. OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM ZAPROSZENIU DO ROKOWAŃ z dn. 13-03-2023 r. (skan dokumentu)