Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do współpracy w celu realizacji projektu partnerskiego pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki przy Zespole Szkół Nr 2- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku”

Zarząd Powiatu w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200  Kluczbork

 

Powiat Kluczborski - jako organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół Nr 2- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, działając zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 roku poz.1079), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki przy Zespole Szkół Nr 2- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku”, zwanego dalej Projektem.

Powiat Kluczborski będzie ubiegał się o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu, pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” – II nabór, finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):

-          Komponent: A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”,

-          Cel szczegółowy Komponentu: A3. „Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji”,

-          Reforma: A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii
w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją,

-          Inwestycja: A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

I.                   Cel partnerstwa i zasady współpracy

Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia na rzecz gospodarki i edukacji społeczeństwa polegającego na utworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki przy Zespole Szkół Nr 2- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku,
w ramach którego zostanie utworzone zaplecze infrastrukturalne Centrum oraz wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroenergetycznej
(w zawodach elektryk i technik elektryk) poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej
i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego, tym samym rozwijając i wykorzystując wiedzę oraz umiejętności zawodowe (branżowe).

Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w obowiązkowym Partnerstwie zgodnie z przyjętymi zasadami regulaminu konkursu - organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (Lider) oraz podmiot branżowy, o którym mowa w pkt. II ogłoszenia.

Współpraca Partnera z Liderem na etapie składania wniosku o dofinansowanie polegać będzie na przygotowaniu wniosku projektowego, w szczególności w zakresie opisów merytorycznych, budżetu projektu, dostarczeniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz danych dotyczących Partnera niezbędnych na potrzeby uzupełnienia  dokumentacji/wniosku.

Dalsza współpraca, po otrzymaniu dotacji, polegać będzie na uczestniczeniu w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym na wspieraniu zarządzania projektem oraz przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych wskazanych przez instytucje finansującą oraz wszystkie działania niezbędne do osiągnięcia i należytego wykonania projektu. Szczegółowy  zakres przedsięwzięcia będzie zgodny z regulaminem konkursu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”– II nabór, zamieszczonym na stronie: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie-drugi-nabor.

II.                Kto może zostać Partnerem i liczba Partnerów

Do naboru może przystąpić podmiot spoza sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), który wspólnie z przedstawicielami podmiotu ogłaszającego nabór będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz – w celu wspólnej realizacji projektu – wniesie zasoby ludzkie lub organizacyjne lub techniczne.

Partnerem może zostać podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu, działający na terenie całego kraju (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 15 sierpnia 2022 r.), właściwy dla danej dziedziny, której dotyczy konkurs:

-        organizacja lub stowarzyszenie pracodawców albo

-        samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza albo

-        stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne albo

-        samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne, który działa na podstawie odpowiednio:

-     ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.),

-     ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 579, z późn. zm.),

-     ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2022 r. poz. 97, z późn. zm.),

-     ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.),

-     ustaw regulujących funkcjonowanie samorządów zawodowych.

Za właściwy dla danej dziedziny podmiot branżowy rozumie się podmiot:

-        który ma ogólnopolski zasięg działania określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.),

-        którego zakres działalności określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.) obejmuje daną dziedzinę oraz który prowadzi działalność statutową w tej dziedzinie. Za spełniające to kryterium nie uznaje się podmiotów, których działalność jest przekrojowa dla wszystkich dziedzin, np. organizacje działające w obszarze BHP są właściwe wyłącznie dla dziedziny „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Ostateczny odbiorca wsparcia do wniosku o objęcie wsparciem dołączy dokument (statut) potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego właściwości w danej dziedzinie,

-        który działa na podstawie ww. ustaw.

Powiat Kluczborski jako organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół Nr 2- Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, jako Lider, wyłoni jednego obowiązkowego Partnera branżowego w ramach niniejszego naboru. Lider
w przedsięwzięciu przewiduje możliwość pozyskania dodatkowych dobrowolnych Partnerów właściwych dla danej dziedziny energetyki, której dotyczy konkurs, np.: zakład pracy, uczelnię wyższą.

III.             Opis działań i zakres tematyczny projektu

Utworzenie i wsparcie BCU w dziedzinie energetyki odbędzie się poprzez realizację następujących zadań:

a) działań inwestycyjnych, takie jak:

-        rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub

-        przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub

-        remont (adaptacja) istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU

wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz wraz
z zagospodarowaniem otoczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowo, o których mowa w dokumentacji dostępnej na stronie DNSH - zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku do no significant harm) - Krajowy Plan Odbudowy - Portal Gov.pl (https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2), zwanej zasadą DNSH

oraz

b) zakupu wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrum,

c) utworzenia struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU,

d) zatrudnienia pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum,

e) wsparcia funkcjonowania BCU, które będzie obejmowało realizację działań
w czterech obszarach:

- działalności edukacyjno-szkoleniowej,

- działalności integrująco-wspierającej,

- działalności innowacyjno-rozwojowej,

- działalności doradczo-promocyjnej.

IV.             Kryteria wyboru partnera

Ogólne wymagania wobec Partnera:

a)             zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa;

b)             deklaracja wkładu potencjalnego Partnera w realizację projektu i przedsięwzięcia, poprzez wniesienie zasobów ludzkich lub organizacyjnych lub technicznych;

c)             współpraca w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie;

d)             wybór Partnera ograniczony jest wyłącznie do podmiotów branżowych zgodnie
z regulaminem konkursu;

e)             zgodność oferowanego wkładu potencjalnego Partnera z realizacją celu partnerstwa;

f)              uczestnictwo w realizacji projektu na każdym etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym uczestnictwo Partnera może być ograniczone do realizacji części zadań;

g)             wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu podmiotu branżowego na Partnera.

V.                Dokumenty stanowiące ofertę

1.  Od Partnera przystępującego do naboru wymagane jest złożenie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 wraz z dokumentami, oświadczeniami i deklaracjami:

1)             deklaracją gotowości współpracy z Liderem na etapie składania wniosku, a także
w trakcie projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki przy Zespole Szkół Nr 2- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku”;

2)             deklaracją gotowości podpisania listu intencyjnego lub zawarcia umowy partnerskiej, zawierającej w szczególności uregulowania, o których mowa w art. 39 ust. 9 ustawy
z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;

3)             oświadczeniem, o zapoznaniu się ze szczegółowym opisem konkursu, w tym
w szczególności regulaminem konkursu, wzorem listu intencyjnego dotyczącego partnerstwa, podstawowymi zasadami współpracy stron znajdującymi się pod adresem: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie-drugi-nabor;

4)             oświadczeniem Partnera o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie przepisów art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);

5)             oświadczeniem o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze na Partnera;

6)             statutem, którego zakres działalności określony w statucie według stanu na 15 sierpnia 2022 r., obejmuje dziedzinę energetyki oraz który prowadzi działalność statutową w tej dziedzinie;

Ponadto w formularzu ofertowym od Partnera wymagane jest wykazanie:

7)             zakresu wkładu w realizację celów partnerstwa, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich lub zasobów organizacyjnych lub technicznych;

8)             doświadczenia przy realizacji projektów o podobnym charakterze lub charakterze szkoleniowym, edukacyjnym;

9)             zgodności działania Partnera z celami projektu i partnerstwa;

10)         wiedzy i doświadczenia w dziedzinie energetyki (elektryk, technik elektryk);

2.        Wymagania określone w pkt. 1 ppkt. 1-6 stanowią kryteria formalne. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium formalnego powoduje odrzucenie oferty.

3.        Wymagania określone w pkt.1 ppkt. 7-10 stanowią kryteria merytoryczne, których wartość punktowa została określona w formularzu oferty na Partnera.

4.        Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera ma obowiązek poinformować osoby, których dane osobowe podaje w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą, o udostępnieniu ich danych Liderowi w celu realizacji procesu wyboru Partnera. Partner zobowiązuje się w imieniu Lidera do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił na potrzeby naboru Partnerów, informacji o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5.        Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o wybór na Partnera.

6.        Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym osobę do reprezentowania go w naborze, a także w realizacji projektu, w tym
w szczególności do podpisania listu intencyjnego i zawarcia umowy;

7.        Z Podmiotem, który uzyska największą liczbę punktów zostanie podpisany list intencyjny (załącznik nr 2) potwierdzający chęć przystąpienia do przedsięwzięcia;

8.        Umowa partnerska w sprawie wspólnej realizacji projektu, określająca zadania Lidera
i Partnera, koszty realizacji zadań, zasady zarządzania projektem oraz współpracy, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu, zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

 

1.                  Termin składania ofert

Oferty, w formie pisemnej, należy składać w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze, tj. do dnia 30 marca 2023 r. pocztą lub osobiście na adres:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

w zamkniętych kopertach z dopisanym tytułem:

„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki przy Zespole Szkół Nr 2- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku”.

2.        Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji.

3.        Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem.

4.        Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. W przypadku ofert składanych pocztą

decydować będzie data wpływu.

5.        Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną odrzucone.

6.        Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane podmiotom ubiegającym się o wybór na Partnera.

7.        Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert będzie się odbywać w oparciu o punktację przyznaną według kryteriów wskazanych w formularzu oferty.

8.        Na podstawie liczby punktów przyznanych dla poszczególnych ofert sporządzona zostanie lista rankingowa ocenionych ofert. Oferta z największą liczbą punktów będzie decydować
o wyłonieniu Partnera.

9.        W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Partnerów takiej samej liczby punktów, przeprowadzone zostaną indywidualne spotkania kwalifikacyjne z każdym z nich. Podczas spotkania zostanie dokonana weryfikacja przyznanej punktacji i ostateczny wybór Partnera. Jeśli po weryfikacji ocena nie ulegnie zmianie i kandydaci nadal będę mieli jednakową liczbę punktów, decydować będzie staż i doświadczenie wymagane do celów projektu
i przedsięwzięcia.

10.    W przypadku uzyskania dofinansowania projektu, z podmiotem, który zostanie wyłoniony w toku naboru Partnera, zostanie zawarta Umowa o Partnerstwie.

11.    Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej https://bip.powiatkluczborski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.

VI.             Informacje dodatkowe

1.        Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

-        Planowany termin realizacji projektu: nie później niż 30 czerwca 2026 r.

2.        Partnerska realizacja projektu nie jest gwarantowana i będzie ona uzależniona od uzyskania środków dofinansowania jego realizacji.

3.        Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny oraz do zmiany niniejszego ogłoszenia.

4.        Osoba uprawniona do kontaktu: Marta Zamorowska,

e-mail:mzamorowska@powiatkluczborski.pl, tel. 774185218 wew. 169, 608 621 964.

 

Wicestarosta

Lesław Czernik

 

 

 

VII.          Załączniki

1.        Formularz ofertowy;

2.        Wzór listu intencyjnego.