Kluczbork, dnia 02-02-2023 r.

Nr sprawy ZD.2613.2.2023.MW

II PRZETARG

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM OFERT W I PRZETARGU NR ZD.2613.1.2022.MW

OGŁOSZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM NR ZD.2613.2.2023.MW

NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MIENIA RUCHOMEGO

STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU

 

I. NAZWA I SIEDZIBA ORGANIZATORA PRZETARGU

POWIAT KLUCZBORSKI, UL. KATOWICKA 1, 46-200 KLUCZBORK

NIP: 751-165-78-74, REGON 5341412504

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl

Adres e-mail do korespondencji: mwalencka@powiatkluczborski.pl

II. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

1.       Przeprowadzenie II przetargu - otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, dnia 20.02.2023 r., o godz. 1100; w sali nr 213

      III. MIEJSCE I TERMIN OGLĘDZIN SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW MIENIA RUCHOMEGO

1.       Wszelkie informacje dotyczące szczegółów technicznych, stanu faktycznego i prawnego zbywanych sprzętów uzyskać
można w Wydziale Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3,
pod nr tel. 77-418-52-18, od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1500.

2.       Oględziny sprzedawanych sprzętów, możliwe będą na placu przy ul. Byczyńskiej 120 w Kluczborku (baza PKS Sp. z o. o.) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z panem Andrzejem Dunajem pod nr tel. 604-079-481 

IV. RODZAJ, TYP, ILOŚĆ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MIENIA ORAZ CENY WYWOŁAWCZE I WADIUM

Lp.

Nazwa przedmiotu II przetargu/

 rodzaj / typ / rok produkcji/ stan techniczny

Nr inwentarzowy

Kwota wadium

5% wysokości
ceny wywoławczej

CENA WYWOŁAWCZA/
wartość jednostkowa

 w zł brutto

1.

FREZARKA ZACIĄGOWA DO PNI

FP-01T Nr fabr. 0160

rok produkcji 2009

sprawna technicznie

SP/V/000007

600,00 zł

12 000,00 zł

2.

ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI "EKOMA"

Nr fabr. PL091/08/02D
rok produkcji 2002
sprawny technicznie, zarejestrowany

SP/V/000001

1000,00 zł

20 000,00 zł

V. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMA I TERMIN WNIESIENIA

1.       Warunkiem udziału w postępowaniu jest terminowa wpłata wymaganego wadium w formie pieniężnej,
w wysokości 5% ceny wywoławczej, odpowiednio dla każdego przedmiotu przetargu osobno, na rachunek
bankowy Starostwa Powiatowego w Kluczborku - Bank Spółdzielczy w Wołczynie, Oddział Kluczbork
nr 07 88760009 0036 4161 2000 0004 - z informacją (tytułem) na jaki przedmiot przetargu zostało wpłacone.

2.       Wadium musi wpłynąć do dnia 20.02.2023 r. - przed otwarciem ofert.

3.       Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia danego składnika mienia.

4.       Wadium złożone przez nabywcę, którego oferta nie została wybrana lub została odrzucona, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, przelewem na konto bankowe wskazane w ofercie.

5.       Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy.

VI. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA W PROWADZONYM II PRZETARGU

1.       Ofertę złożyć należy w formie pisemnej, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia na jeden
lub dwa składniki mienia.

2.       Oferta musi zawierać:

1)       imię i nazwisko, dokładny adres lub nazwę (firmę) i adres/ siedzibę Oferenta, telefon kontaktowy, e-mail;

2)       nazwę i nr inwentarzowy danego przedmiotu przetargu, który Oferent zamierza nabyć oraz oferowaną cenę,
zaoferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza za dany przedmiot przetargu;

3)       oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży oraz ze stanem technicznym przedmiotu przetargu;

4)       dowód wniesienia wymaganego wadium w wysokości odpowiednio dla sprzętu;

5)       nr konta bankowego w przypadku zwrotu wpłaconego wadium;

6)       czytelny podpis Oferenta

4. FORMULARZ OFERTOWY-wzór [do pobrania ze strony: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl
w zakładce Nasz Powiat-Ogłoszenia i Informacje (jako załącznik do Ogłoszenia)] lub bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku ul. Katowicka 1, w Biurze Obsługi Klienta (BOK).

VII. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM OFERTA JEST WIĄŻĄCA

1.       Oferty w formie pisemnej należy dostarczyć do dnia 20.02.2023 r. do godz. 1050 do siedziby Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork (BOK), w zaklejonej i opisanej kopercie, jn.:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
Oferta przetargowa na zakup ....................................................................

                                                                 (nazwa przedmiotu/ów sprzedaży)

nie otwierać przed dniem 20.02.2023 r., przed godz. 1100

W przypadku złożenia oferty na kilka przedmiotów, proszę wpisać ich nazwy na kopercie

 

VIII. INNE INFORMACJE          

1.     Przetarg prowadzony jest na podstawie Regulaminu określającego zasady gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego, uchwalonego Uchwałą nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15.10.2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego z późn. zmianami.

2.       Cena sprzedaży danego przedmiotu przetargu nie może być niższa od ceny wywoławczej. Nabywcą danego sprzętu-przedmiotu przetargu zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

3.       Komisja odrzuca ofertę jeśli nie jest ona zgodna z treścią Ogłoszenia oraz z postawionymi warunkami przetargu, nie została podpisana, została złożona po wyznaczonym terminie, nie zostało wniesione wadium w odpowiedniej wysokości
i w terminie, uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

4.       W przypadku złożenia dwóch ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik mienia, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, Komisja przetargowa przeprowadzi aukcję, której ceną wywoławczą
za dany przedmiot przetargu będzie cena zaproponowana w ofercie. Oferenci zostaną powiadomieni mailowo
lub telefonicznie o terminie i miejscu otwarcia aukcji.

5.       Do przeprowadzenia przetargu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty.

6.       Informacja o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty, zostanie udostępniona na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kluczborku, jn.:

http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl w zakładce Nasz Powiat - Ogłoszenia i Informacje.

7.       Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty składania ofert.

8.       Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu/ów sprzedaży w całości ponosi Nabywca.

9.       Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zmiany terminu składania ofert lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

IX. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY           

1.       Zawarcie umowy sprzedaży na dany składnik nastąpi po wyborze przez komisję przetargową oferty Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

2.       Wydanie przedmiotu/ów sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Oferenta należności za dany przedmiot sprzedaży na podstawie wystawionej faktury (wadium wniesione na dany przedmiot zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia odpowiednio dla danego przedmiotu), przelewem na konto bankowe organizatora przetargu nr:

46 8876 0009 0036 4161 2000 0078 Bank Spółdzielczy w Wołczynie.

3.       UWAGA! Zgodnie z Regulaminem - termin zapłaty za nabyty przedmiot na, nie może być dłuższy niż 7 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu
. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy sprzedającego.

4.       Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Oferenta zawiadomienia
o przyjęciu jego Oferty (informacja zostanie przesłana mailowo na adres podany w ofercie).

 

 

 

 

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o II przetargu na zbycie nr ZD.2613.2.2023.MW - skan dokumentu

2. Formularz ofertowy - wersja edytowalna