Uchwała Nr XLV/287/2022 z dnia 22 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia  regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, szczegołowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagrody dla nauczyciela za jego osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 27 września 2022 r. poz. 2531.