Kluczbork, dnia 24-08-2022 r.

ZD.2613.2022.MW

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MIENIA RUCHOMEGO

STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU

 

 

I. NAZWA I SIEDZIBA ORGANIZATORA PRZETARGU

POWIAT KLUCZBORSKI, UL. KATOWICKA 1, 46-200 KLUCZBORK

NIP: 751-165-78-74, REGON 5341412504

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl

Adres e-mail do korespondencji: mwalencka@powiatkluczborski.pl

II. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

1.       Przeprowadzenie przetargu przez komisję przetargową - otwarcie ofert, nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, dnia 08.09.2022 r., o godz. 1000; w sali nr 213

      III. MIEJSCE I TERMIN OGLĘDZIN SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW MIENIA RUCHOMEGO

1.       Wszelkie informacje dotyczące szczegółów technicznych oraz stanu faktycznego i prawnego zbywanych sprzętów uzyskać można w Wydziale Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3,pod nr tel. 77-418-52-18, od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1500.

2.       Oględziny sprzedawanych sprzętów, możliwe będą na placu przy ul. Byczyńskiej 120 w Kluczborku (baza PKS Sp. z o. o.) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z panem Radosławem Dziopą pod nr tel. 604-079-482. 

IV. RODZAJ, TYP, ILOŚĆ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MIENIA ORAZ CENY WYWOŁAWCZE I WADIUM

Lp.

 

Nazwa przedmiotu przetargu/

 rodzaj / typ / rok produkcji/ stan techniczny

 

Nr inwentarzowy

 

Cena wywoławcza/
wartość jednostkowa

 w zł brutto

Kwota wadium

5% wys. ceny wywoławczej
w zł

1.

FREZARKA DO PNI ZACIĄGOWA

FP-01T Nr fabr. 0160,

rok produkcji 2009

sprawna technicznie

SP/V/000007

15 000,00 zł

750,00 zł

2.

ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI "EKOMA"

Nr fabr. PL091/08/02D,
rok produkcji 2002,
Sprawny technicznie, zarejestrowany

SP/V/000001

25 000,00 zł

1250,00 zł

V. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMA I TERMIN WNIESIENIA

1.       Warunkiem udziału w postępowaniu jest terminowa wpłata wymaganego wadium w formie pieniężnej, w wysokości 5% ceny wywoławczej, odpowiednio dla każdego przedmiotu przetargu osobno, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kluczborku-Bank Spółdzielczy w Wołczynie, Oddział Kluczbork nr  0788760009 0036 4161 2000 0004 z dopiskiem-wadium i z informacją na jaki przedmiot zostało wpłacone.

2.       Wadium musi wpłynąć do dnia 08.09.2022 r. - przed otwarciem ofert!

3.       Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia danego składnika mienia.

4.       Wadium złożone przez nabywcę, którego oferta nie została wybrana lub została odrzucona, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, przelewem na konto bankowe wskazane w ofercie.

5.       Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy.

VI. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA W PROWADZONYM PRZETARGU

1.       Ofertę złożyć należy w formie pisemnej, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia na jeden lub dwa składniki mienia.

2.       Oferta musi zawierać:

1)      imię i nazwisko, dokładny adres lub nazwę (firmę) i adres/ siedzibę Oferenta, telefon kontaktowy, e-mail;

2)      nazwę i nr inwentarzowy danego przedmiotu przetargu, który Oferent zamierza nabyć oraz oferowaną cenę, zaoferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza za dany przedmiot przetargu;

3)      oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży oraz ze stanem technicznym przedmiotu przetargu;

4)      dowód terminowego wniesienia wymaganego wadium w wysokości odpowiednio dla sprzętu;

5)      nr konta bankowego w przypadku zwrotu wpłaconego wadium;

6)      czytelny podpis Oferenta

4. FORMULARZ OFERTOWY-wzór (do pobrania ze strony: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl w zakładce Nasz Powiat - Ogłoszenia i Informacje oraz bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku ul. Katowicka 1, w Biurze Obsługi Klienta (BOK).

VII. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM OFERTA JEST WIĄŻĄCA

1.       Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 08.09.2022 r. do godz. 950 w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork , w zaklejonej i opisanej kopercie, jn.:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
Oferta przetargowa na zakup ....................................................................

                                                                 (nazwa/y przedmiotu/ów sprzedaży)

nie otwierać przed dniem 08.09.2022 r., przed godz. 1000

W przypadku złożenia oferty na kilka przedmiotów, proszę wpisać ich nazwy na kopercie.

VIII. INNE INFORMACJE          

1.   Przetarg prowadzony jest na podstawie Regulaminu określającego zasady gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego, uchwalonego Uchwałą nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15.10.2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego z późn. zmianami.

2.       Cena sprzedaży danego przedmiotu przetargu nie może być niższa od ceny wywoławczej.

3.       Nabywcą danego sprzętu-przedmiotu przetargu zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

4.       Komisja odrzuca ofertę jeśli nie jest ona zgodna z treścią Ogłoszenia oraz z postawionymi warunkami przetargu, nie została podpisana, została złożona po wyznaczonym terminie, nie zostało wniesione wadium w odpowiedniej wysokości i w terminie, uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

5.       W przypadku złożenia dwóch ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik mienia, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, Komisja przetargowa przeprowadzi aukcję, której ceną wywoławczą za dany przedmiot przetargu będzie cena zaproponowana w ofercie. Oferenci zostaną powiadomieni mailowo o terminie i miejscu otwarcia aukcji.

6.       Do przeprowadzenia przetargu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty.

7.       Informacja o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty, zostanie udostępniona na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kluczborku, jn.:

http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl w zakładce Nasz Powiat - Ogłoszenia i Informacje.

8.       Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty składania ofert.

9.       Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu/ów sprzedaży w całości ponosi Nabywca.

10.   Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zmiany terminu składania ofert lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

IX. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY        

1.       Zawarcie umowy sprzedaży na dany składnik nastąpi po wyborze przez komisję przetargową oferty Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

2.       Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego Oferty (informacja zostanie przesłana mailowo na adres e-mail podany w ofercie).

3.       Wydanie przedmiotu/ów sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Oferenta należności za dany przedmiot sprzedaży (wadium wniesione na dany przedmiot zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia odpowiednio dla danego przedmiotu) przelewem, na konto bankowe organizatora przetargu jn.:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie nr 46 8876 0009 0036 4161 2000 0078

4.       UWAGA! Zgodnie z Regulaminem - termin zapłaty za nabyty przedmiot nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu i otrzymania faktury. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy sprzedającego.

 

 

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy

2. Ogłoszenie o przetargu - skan