Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/

nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego, petycja jest składana

Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii 

 i przewidywany termin załatwienia

Sposób załatwienia petycji

4.03.2022 r.

Mieszkańcy Miasta Byczyna, Jaśkowic, Goli, Gołkowic oraz Gminy Bolesławiec

- do petycji dołączono 64 kartki formatu A4 z podpisami osób popierajacych petycję w sprawie przebudowy drogi 1311O Byczyna - Gola (do wglądu w siedzibie podmiotu rozpatrującego petycję tj. w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ulica Katowicka 1)

Petycję przekazano do Wydziału Zarządzania Drogami

27.05.2022 r. udzielono odpowiedzi