Zarząd Powiatu w Kluczborku

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kluczborskim w 2022 roku.

 

I.    Rodzaj zadania

 

 1.   Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowanego w budynkuPowiatowego Ośrodka Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork, od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00.

 2.    Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku, w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowanego w budynku Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.

 3.    Celem zadania określonego w pkt. 1 i 2 jest stworzenie w Powiecie Kluczborskim w 2022 roku sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 4.    Na każdy rodzaj zadania określonego w pkt. 1 i 2 musi być złożona oddzielna oferta wraz z załącznikami.

 5.    Realizacja każdego rodzaju zadania określonego w pkt. 1 i 2 musi obejmować także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej zgodnie z art. 3b Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zwanej dalej „ustawą”.

 6.    W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w pkt 2, albo żadna ze złożonych ofert dotyczących realizacji zadania określonego w pkt. 2 nie spełni wymogów konkursu, prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierza się organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie, spełniającej wymogi do realizacji zadania określonego w pkt 1.

 7.    W przypadku, gdy organizacja, o której mowa w ust. 6 nie będzie w stanie podjąć się prowadzenia wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie punktu powierza się organizacji pozarządowej, która złożyła ofertę na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, spełniła wszystkie wymogi konkursu i zdobyła kolejno największą ilość punktów.

 8.    Nieodpłatna mediacja będzie prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, wynikającego ze zgłaszanych potrzeb osób uprawnionych. Czas trwania jednego spotkania z mediatorem poświęcony nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy (tj. w zakresie przeprowadzenia mediacji), podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

 1.    Na Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowanego w budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork, od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00 planuje się przeznaczyć w 2022 roku kwotę: 63 030,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści złotych zero groszy). W tym 60 060,00 zł (5 005,00 zł miesięcznie) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz 2 970,00 zł na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej. 

 2.    Na Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku, w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowanego w budynku Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00 planuje się przeznaczyć w 2022 roku kwotę: 63 030,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści złotych zero groszy). W tym 60 060,00 zł (5 005,00 zł miesięcznie) na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji oraz 2 970,00 zł na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej.

 

III.    Zasady przyznawania dotacji

 

 1.  Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają następujące przepisy:

1)   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.);

2)   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305, z późn. zm.);

3)   Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 t.j.);

4)   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1487).  

 2.  O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy prowadzoną przez Wojewodę Opolskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 3.  Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy z Powiatem Kluczborskim o wykonanie zadania publicznego i w terminach w niej określonych.

 4.  Umowa będzie sporządzona zgodnie z ramowym wzorem, który określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 5.  W umowie zostaną ujęte szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, w tym przeznaczenie dotacji.

 6.  Po ogłoszeniu wyniku otwartego konkursu ofert zostanie podpisana z wyłonioną organizacją umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania  

 

 1.  Każdy rodzaj zadania musi być realizowany we wskazanym miejscu, w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie (z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 t.j.) i zgodnie z złożonym harmonogramem określonym dla poszczególnego rodzaju zadania.

 2.  W przypadku określonym w art. 8 ust. 6 ustawy, dyżur może być, na żądanie Starosty Kluczborskiego, wydłużony do co najmniej 5 godzin dziennie, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.

 3.  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 t.j.), ma być zapewniona możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (art. 8 ust. 8 ustawy). Ww. pomoc poza punktem nie powoduje zwiększenia dla organizacji środków przeznaczonych na realizację zadania.

 4.  W umowie o realizacji zadania, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy. Zadanie to musi zostać opisane i ujęte w kalkulacji kosztów złożonej oferty, w ramach przewidzianych na ten cel środków.  

 5.  Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji należy zapewnić profesjonalne i rzetelne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, przestrzeganie zasad etyki przy świadczeniu ww. pomocy w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z  udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji i ich dokumentowania.

 6.  Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie z art. 5 oraz art. 11 ust. 3 lub art. 11 ust. 3a lub/i art. 4a ust. 6 ustawy.

 7.  Powiat Kluczborski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492, z późn. zm.)zapewnia wyposażenie lokalu, uwzględniając także wymogi sanitarne oraz właściwe jego oznakowanie na zewnątrz i wewnątrz budynku.

 8.  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji odbywać się będzie zgodnie z art. 4, 5, 7, 8 i 11 ustawy i w zakresie wynikającym z art. 3, art. 3a oraz art. 4a ustawy.

 9.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokumentowania porad nieodpłatnej pomocy prawnej,  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z zapisami ustawy, Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz ustaleniami wynikającymi z zawartej z Powiatem Kluczborskim umowy uwzględniającymi m.in. obsługę systemu teleinformatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (adm-np.ms.gov.pl) i dokumentowanie kart pomocy w ww. systemie.

   10.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

  11.Zadanie publiczne, którego dotyczy ogłoszenie konkursowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

  12.W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem, w którym znajduje się punkt z zachowaniem spełnienia warunków możliwości udzielania takiej pomocy lub porady.

  13. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z Ustawy dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).

 

V.   Termin składania ofert

 

 1.  Termin składania ofert upływa 5 listopada 2021 roku o godz. 15.00. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 2.  Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.

 3.  Oferty należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej wypełnionej komputerowo, pod rygorem nieważności, z uzupełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.

 4.  Oferty powinny być sporządzone na wzorze, zgodnym z załącznikiem nr 1, określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 5.  Nie dopuszcza się składania przez organizacje pozarządowe ofert wspólnych.

 6.  Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem, innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji.

 7.  Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

 8.  W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego nie dopuszcza się wyceny wkładu rzeczowego.

 9.  Nie dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w „Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” złożonej oferty.

  10.  Do oferty należy dołączyć:

 

 

Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

-       odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym prawnym

Decyzję Wojewody Opolskiego o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Opolskiego, o której mowa w art. 11d ustawy ze wskazaniem zakresu udzielanej pomocy, to znaczy czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację.

-       oryginał lub kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) 

Kopię statutu lub innego dokumentu zawierającego informacje o zakresie działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji.

-       aktualny dokument

Umowy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, osobami, o których mowa w art. 11. ust. 3 pkt 2 lub art. 11 ust. 3a oraz mediatorami, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy.

-       oryginały lub kserokopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) umów, potwierdzających świadczenie nieodpłatnego poradnictwa – prawnego/obywatelskiego/mediacji w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

-   wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia

Wywiązanie się z obowiązku opracowania i stosowania standardów obsługi i wewnętrznego system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub

Wywiązanie się z obowiązku opracowania i stosowania standardów obsługi i wewnętrznego system kontroli jakości udzielanego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

-  dokument standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

 

 

Zaświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy

- dotyczy organizacji pozarządowej ubiegającej się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

-   kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) zaświadczenia o ukończeniu kursu dla każdej osoby mającej świadczyć poradnictwo obywatelskie

Fakultatywnie (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru).

-   Dokument     potwierdzający     upoważnienie do     działania w imieniu     Oferenta.

Fakultatywnie porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych, o których mowa w art. 11 ust. 6b ustawy.

-  Porozumienie/a      wolontariackie.

 

 11.  Dołączone do oferty załączniki muszą być oryginałem lub kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

 

VI. Tryb i kryteria wyboru oferty i termin dokonania wyboru ofert

 

 1.  Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane są przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Kluczborku.

 2.  Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o kryteria opracowane na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3.  Kryteria i skala ocen stosowana przy merytorycznej ocenie poszczególnych ofert:

1)   możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta - realność wykonania, doświadczenie i skuteczność realizacji zadań (0-6 pkt);

2)   jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne - wartość merytoryczna oferty, spójność projektu, syntetyczny opis realizacji zadania, rzetelny i realny harmonogram realizacji zadania, opis zakładanych rezultatów, szczegółowość opisu realizacji zadania (0-10 pkt);

3)   poprawność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - prawidłowość obliczeń, zasadność, przejrzystość i rzetelność określania kosztów (0-7 pkt);

4)   wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-5 pkt);

5)   dotychczasowa współpraca oferenta z Powiatem Kluczborskim - analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-2 pkt).

 

 4.  Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Kluczborku po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

 5.  Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie podlega trybowi odwoławczemu.

 6.  Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub po terminie, niekompletne, przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 7.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 8.  Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 30 listopada 2021 roku.

 9.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatu Kluczborskiego – www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

  10.  O wyborze oferty i przyznaniu dotacji oferent zostanie powiadomiony pisemnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

  11.  Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.

  12.  Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczane wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania określonego w umowie, zgodnie ze złożoną ofertą.

 

 

VII. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 1.  W 2020 roku na realizację tego typu zadań została przeznaczona dotacja w kwocie 126 060,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych zero groszy).

 2.  W 2021 roku na realizację tego typu zadań została przeznaczona dotacja w kwocie 126 060,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych zero groszy).

 

VIII.  Dodatkowe informacje

 

  1.   Informacji o konkursie udziela Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kluczborku, pokój 307, tel. 77 418 52 18 wew. 155.

  2.  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Kluczborski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kluczborskim w 2022 roku.

 

IX.   Załączniki do ogłoszenia

 

załącznik nr 1 do ogłoszenia (wzór) „Oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

 

 

Uchwała Nr 133/494/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 11 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kluczborskim w 2022 roku