Wyniki konsultacji projektu

„Rocznego programu współpracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”

 

Informuję, że na podstawie Uchwały Nr XLVII/275/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 116, poz. 1244) i zgodnie z Uchwałą Nr 119/454/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących „Rocznego programu współpracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”, został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) projekt „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.

 

Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Kluczborskiego - www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

 

W przyjętym terminie od 12.07.2021 roku do 20.08.2021 roku organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których dotyczył poddawany konsultacjom projekt, nie wniosły żadnych uwag, ani nie przekazały żadnych opinii dotyczących „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.

 

Zgodnie z § 2. ust. 6 Uchwały Nr XLVII/275/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27  września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne.

 

Powyższą informację zamieszczono:

 - Na stronie internetowej powiatu kluczborskiego www.powiatkluczborski.pl (link do BIP);

- W Biuletynie Informacji Publicznej;

- Na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

 

 

Artur Nowak

Członek Zarządu

------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu