W związku z zakończeniem naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2021 roku, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że w wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych kandydatów.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2f Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), § 2. Uchwały Nr XXII/180/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" oraz § 13. Załącznika do ww. Uchwały, zostanie powołana przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, do każdego ogłoszonego przez Zarząd konkursu, komisja konkursowa do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2021 roku, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłaszane konkurs/y mogą dotyczyć m.in. obszarów: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Mirosław Birecki
Starosta Kluczborski

------------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. (77) 418 52 18
fax (77) 418 65 20
http://www.powiatkluczborski.pl
e-mail:
starostwo@powiatkluczborski.pl