Protokół Nr  23/2020

 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny oraz Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
w Kluczborku w dniu 22 czerwca 2020 r.

 

Przewodniczył radny Lesław Czernik - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie materiałów na XVIII Sesję Rady Powiatu w Kluczborku
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

  1. Mirosław Birecki – Starosta Kluczborski
  2. Magdalena Żmuda – Lewald  - Skarbnik Powiatu
  3. Anna Szczygieł - Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek        Organizacyjnych Powiatu.

 

Ad.1

Wspólne Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny- Lesław Czernik, który przedstawił proponowany porządek obrad. We wspólnym posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych. Radni nie wnieśli uwag do porządku.

 

Ad.2

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Panu Staroście, który przedstawił prezentację z realizacji budżetu Powiatu Kluczborskiego w roku 2019 ( prezentacja stanowi załącznik do protokołu). Pan Starosta poinformował radnych o tym, że do Starostwa wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów z informacją, że oprocentowanie pożyczki z budżetu Państwa zostało obniżone do 1,5 %. Jeśli taki procent utrzyma się do końca spłaty pożyczki to będzie możliwość zaoszczędzenia wielu milionów. Następnie Powiat w tym roku w odróżnieniu do lat wcześniejszych nie posiada kredytu w rachunku bieżącym, a obecnie posiada płynność finansową i nie zalega ze spłatą zobowiązań. Dotychczas na początku roku w poprzednich latach brany był kredyt w rachunku bieżącym. Rok 2019 był pierwszym rokiem realizacji programu naprawczego. Pan Starosta powiedział, że płynność finansowa polega na tym, że Powiat jest w stanie reagować na różne wydarzenia, m.in. takie jak zalanie pomieszczeń pracowni ćwiczeń praktycznych w ZS nr 2 CKU w Kluczborku. Dach był remontowany 6 lat temu, mimo to cieknie. W zalanych pomieszczeniach za parę dni mają odbyć się egzaminy. Trzeba go szybko wyremontować, koszt przekroczy 100 tys. zł, dlatego też w odniesieniu do tego remontu Pan Starosta powiedział, że na Sesji Rady Powiatu zostanie zgłoszona autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Następnie do szpitala zostanie przekazane dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł, jako wsparcie do zakupu karetki zapasowej. Pan Starosta zaznaczył również, że dopiero po czasie będą widoczne skutki ekonomiczne panującej epidemii. Kolejno głos zabrała radna Celina Zając, która zapytała czy obniżenie oprocentowania pożyczki z budżetu Państwa było na wniosek Starostwa? Pan Starosta powiedział, że Starostwo nie składało takiego wniosku. Obecnie jest tendencja spadkowa stóp procentowych, które obniżyła Rada Polityki Pieniężnej. Kolejno w związku z brakiem innym pytań Przewodniczący przeszedł do omówienia pierwszego projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kluczborku wotum zaufania. Została podjęta decyzja, że każda komisja będzie miała odrębne głosowanie nad opiniowaniem projektu. Radni nie wnieśli zapytań do powyższego projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowali. W Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska 6 radnych było za pozytywnym zaopiniowaniem, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny 5 radnych było za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Kolejno Przewodniczący przeszedł do omówienia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Kluczborskiego za 2019 rok. Radni nie wnieśli zapytań do powyższego projektu. W głosowaniu w Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Środowiska 6 radnych było za pozytywnym zaopiniowaniem, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W Komisji Oświaty 5 radnych  było za, 3 wstrzymało się od głosu.
Następny projekt dotyczył udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kluczborku z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Radni nie wnieśli zapytań do powyższego projektu. W Komisji Zdrowia, 5 radnych było za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W Komisji Oświaty 4 radnych było za pozytywnym zaopiniowaniem, a 4 wstrzymało się od głosu. Kolejno przedstawiony został projekt w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Powiatu Kluczborskiego za 2019 rok. Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził głosowanie. W Komisji Zdrowia 7 radnych było za pozytywnym zaopiniowaniem, 1 osoba wstrzymała się od głosu. W Komisji Oświaty 6 radnych było za, 2 wstrzymało się od głosu. Kolejny projekt dotyczył zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020. W Komisji Zdrowia 5 radnych było za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu, 3 osoby wstrzymały się od głosu. W Komisji Oświaty 4 radnych było za, a 4 wstrzymało się od głosu. Kolejno przedstawiony został projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W Komisji Zdrowia 5 radnych pozytywnie zaopiniowało przedmiotowy projekt, a 3 radnych wstrzymało się od głosu. W Komisji Oświaty 4 radnych było za, a 4 radnych wstrzymało się od głosu. Następnie ostatni projekt uchwały dotyczył wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Kluczborskim jako Organizatorem a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. jako Operatorem o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Radnie nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu. W Komisji Zdrowia 7 radnych było za pozytywnym zaopiniowaniem, 1 osoba wstrzymała się od głosu. W Komisji Oświaty 6 radnych było za, a 2 radnych wstrzymało się od głosu. Kolejno Radni nie wnieśli zapytań do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu za okres od   17.03.2020 r. do 05.05.2020 r. wobec czego Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu z porządku obrad.

 

Ad.3

W wolnych wnioskach głos zabrała radna Celina Zając, która zapytała, czy wiadomo już ilu uczniów ze Wschodu zacznie naukę w naszym powiecie od nowego roku szkolnego?
Pan Starosta powiedział, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo, na razie są zbierane deklaracje, jest ich kilkanaście. Następnie Pani Celina Zając w imieniu Rodziców uczniów ze Wschodu podziękowała Panu Staroście za sprawne przeprowadzenie akcji związanej z odbiorem i transportem uczniów z granicy oraz za zapewnienie dobrych warunków w okresie ich kwarantanny. Następnie głos zabrała radna Teresa Wróbel, która zapytała czy w Kluczborku są karetki pogotowia, jeśli tak to ile ich jest? Pan Starosta odpowiedział, że karetki są 3. Pani Teresa Wróbel odpowiedziała, że w ostatnim czasie była potrzeba wezwania karetki, jednak przez telefon usłyszano, że w Kluczborku nie ma żadnej karetki pogotowia. Pan Starosta wyjaśnił, że nasz szpital nie wysyła karetek. Dzwoniąc na numer alarmowy, dzwonimy do Opola, tam jest dyspozytor, który decyduje, która karetka jest wolna i może przyjechać. Karetki w Powiecie są, być może akurat w momencie wykonania telefonu wszystkie karetki były zajęte.

Ad.4

Przewodniczący obrad w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknął wspólne posiedzenie komisji  Rady Powiatu 
w Kluczborku.

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

                                                                             Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny

                                                                                                   Lesław Czernik

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
Wojciech Smolnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała :

Małgorzata Gulanowska