Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Kolorowy pasek

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15.06.2020r.

Protokół Nr 70/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku

w dniu 15 czerwca 2020 r.

 

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski – Mirosław Birecki.
W posiedzeniu uczestniczyli także: członek Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz naczelnicy wydziałów według potrzeb.

 

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Projekty uchwał Zarządu Powiatu:

-w sprawie w sprawie: przyjęcia w celu przedstawienia Radzie Powiatu w Kluczborku ,,Raportu o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2019 roku”,

-w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

-w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

-w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

3.Pismo Dyrektora SOSW w Kluczborku dotyczące wyrażenia zgody na wystąpienie
do Urzędu Miejskiego w Kluczborku o wycięcie 2 szt.drzew gatunku modrzew, 1szt.klonu oraz 1 szt.brzozy rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego
w trwałym Zarządzie SOSW w Kluczborku.

4.Pismo Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczące informacji Siemens Sp. z o.o w sprawie uszkodzonych liczników w ZS Nr 2 CKU w Kluczborku.

5.Pismo z PCZ S.A w Kluczborku dotyczące zakupu używanej karetki zastępczej na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego (około 40.000,00,-zł).

6.Pismo Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczące wystąpienia do właścicieli (osoby fizyczne) o zgodę na dokonanie podziału geodezyjnego dla działek położonych w obrębie wsi Chocianowice (7 działek)pod drogę powiatową nr 1328 O Lasowice Małe–Bąków.

7.Umowa pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Powiatem Oleskim dotycząca przekazania dotacji celowej w 2020 r. na zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

8.Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Powiatu w Kluczborku.

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok,

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Kluczborskim, jako Organizatorem a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o jako Operatorem o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

9.Porozumienie:

-pomiędzy Gminą Byczyna a Powiatem Kluczborskim dotyczące przekazania Powiatowi Kluczborskiemu dotacji celowej w kwocie 3.600,00 zł przeznaczonej dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku na częściowe pokrycie kosztów dystrybutora wody pitnej dla dzieci.

-pomiędzy Gminą Byczyna a Powiatem Kluczborskim dotyczące przekazania Powiatowi Kluczborskiemu dotacji celowej w kwocie 6000,00 zł przeznaczonej dla PCPR w Kluczborku z przeznaczeniem na pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

-pomiędzy Gminą Byczyna a Powiatem Kluczborskim dotyczące przekazania Powiatowi Kluczborskiemu dotacji celowej w kwocie 8.400,00 zł przeznaczonej  na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie Gminy Byczyna.

-pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczące części subwencji ogólnej w 2020 r.

10.Umowa pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Kluczborskim na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (4 szt-komputerów-zestaw, 4 szt.drukarek, 4 szt.oprogramowań, do zakładania i aktualizacji operatu ewidencji gruntów. 

11.Umowa pomiędzy Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A w Warszawie a Powiatem Kluczborskim na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  oraz personalizacja i dostarczenie.

12.Wolne wnioski.

13.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

            Następnie przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 08.06.2020 r. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu
Nr 69/2020 i w drodze głosowania jednogłośnie go przyjęli.

 

Do punktu 2 porządku

 

Zarząd przystąpił do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie: przyjęcia w celu przedstawienia Radzie Powiatu w Kluczborku ,,Raportu o stanie Powiatu Kluczborskiego
w 2019 roku”.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu przedstawia do 31 maja Radzie Powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w 2019 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii termin przedstawienia raportu Radzie Powiatu uległ wydłużeniu o 60 dni.

W związku z powyższym zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art.15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu w Kluczborku raport o stanie powiatu w 2019 roku.

Raport będzie rozpatrywany na sesji, na której podejmowana będzie uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu w Kluczborku przed procedurą absolutoryjną w pierwszej kolejności. Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.

Do projektu nie wniesiono zapytań w związku z czym Zarząd postanowił o przystąpieniu do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 70/262/2020.

Następnie przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w  sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków.

Dokonuje się następujących przeniesień środków w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: zmniejszenie wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwota 10.000,00,-zł.

Zwiększenie wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zmiany objęte niniejszym projektem uchwały wprowadza się na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku w celu zabezpieczenia wydatków bieżących na wynagrodzenia.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 70/263/2020.

Zarząd przystąpił do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków.

Dokonuje się następujących przeniesień środków w budżecie po stronie wydatków między paragrafami: w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna z: § 4170 kwotę 24.024,00 zł na: § 4300 kwotę 24.024,00 zł

Zmiany objęte niniejszym projektem uchwały wprowadza się na wniosek Naczelnika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu gdyż na etapie planowania nie można było określić jakie typy umów zostaną zawarte z wyznaczonymi prawnikami i jakie zmiany mogą nastąpić w środku roku.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 70/264/2020.

Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków.

Dokonuje się następujących przeniesień środków w budżecie po stronie wydatków między paragrafami: w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z: § 4280 kwotę 9.000,00 zł, § 4300 kwotę     4.156,00 zł na: § 4010 kwotę 10.226,00 zł, § 4110 kwotę 1.430,00 zł, § 4170 kwotę 1.500,00 zł.

Zmiany objęte niniejszą uchwałą wprowadza się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w celu zabezpieczenia wydatków bieżących na wynagrodzenia.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 70/265/2020.

  

Do punktu 3 porządku

 

Zarząd przystąpił do zapoznania się z pismem Dyrektora SOSW w Kluczborku dotyczącym wyrażenia zgody na wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Kluczborku o wycięcie 2 szt.drzew gatunku modrzew, 1szt.klonu oraz 1 szt.brzozy rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego w trwałym Zarządzie SOSW w Kluczborku.

Zarząd po zapoznaniu się z pismem oraz opinią Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu postanowił wyrazić zgodę na wystąpienie do Burmistrza Miasta Kluczborka z wnioskiem o wycięcie 2 szt.drzew gatunku modrzew, 1szt.klonu oraz 1 szt.brzozy rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego
w trwałym Zarządzie SOSW w Kluczborku.

 

Do punktu 4 porządku

 

Następnie Zarząd przystąpił do zapoznania się z pismem Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczącym informacji Siemens Sp. z o.o w sprawie uszkodzonych liczników w ZS Nr 2 CKU w Kluczborku i ewentualnej ich wymiany.

Zarząd po zapoznaniu się z pismem postanowił zrezygnować z ich wymiany. Jednocześnie Zarząd postanowił zobowiązać Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu
i Promocji Powiatu do wystąpienia z pismem do Siemens Sp. z o.o o przedłożenie raportu z rocznych efektów energetycznych za rok 2019 w ramach realizacji umowy ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Kluczborskiego’’.

 

Do punktu 5 porządku

 

Kolejno przystąpiono do zapoznania się z pismem z PCZ S.A w Kluczborku dotyczącym zakupu używanej karetki zastępczej na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego (około 40.000,00,-zł).

Zarząd po zapoznaniu się z pismem PCZ S.A w Kluczborku postanowił o zabezpieczeniu środków w budżecie Powiatu Kluczborskiego na zakup karetki zastępczej na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w kwocie 40.000,00,-zł.

 

Do punktu 6 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczącym wystąpienia do właścicieli (osoby fizyczne) o zgodę na dokonanie podziału geodezyjnego dla działek położonych w obrębie wsi Chocianowice (7 działek)pod drogę powiatową nr 1328 O Lasowice Małe –Bąków.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem postanowił o określenie wstępnych kosztów podziału działek 474/189, 521/88, 520/88, 506/88, 508/89, 514/123, 511/89 k.m.3 pod drogą powiatową nr 1328 O-Lasowice Małe-Bąków oraz o wystąpienie do Gminy Lasowice Wielkie o poniesienie kosztów podziału działek, wykupu, notarialnych i ewentualnych kosztów odszkodowania. Warunkiem przystąpienia do regulacji stanu prawnego ww.działek jest poniesienie kosztów przez Gminę Lasowice Wielkie.

 

Do punktu 7 porządku

 

Kolejno Zarząd przystąpił do zapoznania się z treścią Umowy pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Powiatem Oleskim dotyczącej przekazania dotacji celowej w 2020 r. na zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Do treści Umowy Zarząd nie wniósł uwag w związku z czym postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu do jej podpisania.

 

Do punktu 8 porządku

 

Zarząd następnie przystąpił do zatwierdzenia materiałów na sesję Rady Powiatu w Kluczborku:

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok,

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Kluczborskim, jako Organizatorem a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o jako Operatorem o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zarząd po zapoznaniu z przedłożonymi projektami postanowił o ich zatwierdzeniu
i przedłożeniu pod obrady Rady Powiatu.

  

Do punktu 9 porządku

 

Postanowiono o podpisaniu Porozumień:

-pomiędzy Gminą Byczyna a Powiatem Kluczborskim dotyczące przekazania Powiatowi Kluczborskiemu dotacji celowej w kwocie 360,00 zł przeznaczonej dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku na częściowe pokrycie kosztów dystrybutora wody pitnej dla dzieci.

-pomiędzy Gminą Byczyna a Powiatem Kluczborskim dotyczące przekazania Powiatowi Kluczborskiemu dotacji celowej w kwocie 6000,00 zł przeznaczonej dla PCPR w Kluczborku z przeznaczeniem na pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

-pomiędzy Gminą Byczyna a Powiatem Kluczborskim dotyczące przekazania Powiatowi Kluczborskiemu dotacji celowej w kwocie 8.400,00 zł przeznaczonej  na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie Gminy Byczyna.

Do podpisania Porozumień Zarząd upoważnił dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu.

Kolejno Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczącą kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na 2020 r. w podziale na poszczególne szkoły zgodnie z zestawieniem dla Powiatu Kluczborskiego przekazanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmując ją do wiadomości.

 

Do punktu 10 porządku

 

Zarząd przystąpił do zapoznania się z treścią Umowy pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Kluczborskim na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (4 szt-komputerów-zestaw, 4 szt.drukarek, 4 szt.oprogramowań), do zakładania i aktualizacji operatu ewidencji gruntów. 

Do treści Umowy nie wniesiono uwag w związku z czym Zarząd upoważnił dwóch członków Zarządu w osobach Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu do jej podpisania.

 

Do punktu 11 porządku

 

Kolejno Zarząd zapoznał się z treścią Umowy pomiędzy Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A w Warszawie a Powiatem Kluczborskim na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  oraz personalizację i dostarczenie. Do treści Umowy nie wniesiono uwag w związku
z czym postanowiono upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu.

 

Do punktu 12 porządku

 

Innych spraw nie poruszano.

 

Do punktu 13 porządku

 

W związku z wyczerpaniem porządku Starosta podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 70 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

 

                                                                                  Zarząd Powiatu:

 

 

                                                           1.Mirosław Birecki……………………………

 

 

                                                           2.Rafał Neugebauer……………………………

 

 

                                                           3.Artur Nowak   ………………………………

 

 

 

  Protokołowała:

 

Joanna Strzelczyk

Załączniki

PROTOKÓŁ 70 (235.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Strzelczyk Joanna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Strzelczyk Joanna
Data wprowadzenia:2020-06-29 10:18:36
Opublikował:Radom Adam
Data publikacji:2020-06-29 10:58:52
Ostatnia zmiana:2020-06-29 10:59:04
Ilość wyświetleń:19
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij