Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Kolorowy pasek

Protokół Nr 22/2020 ze zdalnego wspólnego posiedzenia Wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 27 kwietnia 2020 r.

   Protokół Nr   22  /2020

 

 

Wspólne posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny Rady Powiatu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa w Kluczborku
w dniu 27 kwietnia 2020 r.

 

 

Przewodniczył radny Lesław Czernik- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny.

 

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Analiza materiałów na XVII Sesję Rady Powiatu w Kluczborku.

3.Wolne wnioski.

4.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mirosław Birecki – Starosta Kluczborski
2. Magdalena Żmuda - Lewald - Skarbnik Powiatu

3. Anna Szczygieł – Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powiatu,

4. Rozalia Słoniowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu

5. Marta Zamorowska – Kierownik Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu.

6. Mieczysław Zaleciński – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia.

 

 

Ad.1

Wspólne posiedzenie wszystkich komisji w trybie zdalnym otworzył Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny Pan Lesław Czernik, który przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu i następnie przedstawił radnym proponowany porządek obrad. We wspólnym posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych. Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku posiedzenia i go przyjęli. Następnie Przewodniczący przekazał radnym kluczowe informacje dotyczące posiedzenia prowadzonego w trybie zdalnym, zasady i instrukcję w przypadku chęci zabrania głosu przez radnego oraz warunki głosowania.

 

Ad.2

Kolejno Przewodniczący przeszedł do omawiania materiałów na XVII Sesję Rady Powiatu w Kluczborku. Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi jakieś uwagi do protokołu z XVI Sesji. Radni nie wnieśli zapytań do protokołu. Kolejno przedstawiony został  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020. O głos poprosił radny Jakub Goliński, który zapytał o zwiększoną subwencję oświatową, a mianowicie na co to zwiększenie zostanie przeznaczone? Pani Skarbnik odpowiedziała, że subwencja oświatowa na ten rok została zwiększona o ponad 3,6 mln zł. Jest to część subwencji oświatowej ogólnej. Kwota ta zostanie przeznaczona na ewentualne braki na wynagrodzeniach. Na chwilę obecną w szkołach plan jest zabezpieczony, jednak nie ma tam uwzględnionych podwyżek dla nauczycieli. Te pieniądze na razie zostają nie rozdysponowane. W razie potrzeby zostaną uruchomione. Kolejno radny Jakub Goliński zapytał, czy całe te 3,6 mln zł pójdzie na wynagrodzenia. Pani Skarbnik powiedziała, że jak widać w opisie do uchwały nie cała kwota subwencji przeszła na szkoły. Część pieniędzy została przeznaczona na wkład własny na remont dachu w ZS nr 2. Ogólnie środki te czekają na moment, kiedy dokładnie zostaną wyliczone ewentualne braki. Kolejno radny Jakub Goliński stwierdził, że na ten moment nie wiadomo do jakich szkół te środki zostaną przekazane i czy ok. 3 mln zł zostanie przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli. Pewne kwoty są przypisane do CKZ, czy na razie jest to tylko tak o wpisane?  Pani Skarbnik powiedziała, że środki są w rozdziale ZSO i CKZ. One są na chwilę obecną pozostawione w starostwie. Budżety tych obu szkół na chwilę obecną nie są zwiększone. Radny Jakub Goliński powiedział, że wynika z tego, że kwota ta póki co jest w starostwie a w momencie, gdy środki będą potrzebne to zostaną przesunięte do planów poszczególnych jednostek. Kolejno głos zabrał radny Piotr Pośpiech, który powiedział, że wydaje się dziwne tworzenie tych samych rozdziałów przy starostwie i nie rozdysponować w żaden sposób tych pieniędzy. W przepisach są ściśle określone rodzaje dysponowania środkami publicznymi, mogą być jakieś rezerwy celowe tworzone, ale nie może być to tzw. pusty plan wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Na sesji pod koniec kwietnia będzie uchwalany kolejny budżet, później będzie robione sprawozdanie. Co wtedy będzie robione, trzeba będzie wymyślać sztuczne paragrafy dodatkowe, tylko po to, żeby dopisać je do sprawozdania. Radny powiedział, że jest to niezrozumiałe. Kolejno radny stwierdził, że przy tak dużym wzroście subwencji oświatowej jest doskonała okazja, aby zwiększyć plan w MDK w Kluczborku o brakujące ok. 100 tys. zł. oraz zabezpieczyć jego funkcjonowanie do końca bieżącego roku. Przewodniczący komisji powiedział, że Pani skarbnik już wytłumaczyła, że środki będą przesuwane w ramach zapotrzebowania. Kolejno radny Piotr Pośpiech uzupełniając wcześniejszą wypowiedź powiedział, że nie można uchwalać pustego planu, w który robimy sobie bliżej nieokreślone w przepisach zakładki na dość pokaźne pieniądze. Środki subwencji przeznaczone do rozdziałów wydatkowych powinny być przypisane do konkretnych jednostek, do danych wydatków. Następnie głos zabrał Pan Starosta Mirosław Birecki, który powiedział, że na dzień dzisiejszy jednostki mają plan zabezpieczony. W związku z epidemią należy być przygotowanym, że gdyby nagle zabrakło pieniędzy to musimy mieć możliwość dysponowania środkami. Jeśli zabraknie pieniędzy w oświacie, a na pewno tak będzie, to plan będzie sukcesywnie uzupełniany. W tamtym roku do oświaty dołożono 4,5 mln zł.  Środkami należy dysponować rozważnie. Pan Starosta nawiązał również do uchwały dot. MDK przedstawionej przez Klub Radnych „Stąd jesteśmy”. Pan Starosta powiedział, że podejmowanie proponowanej uchwały jest bezprzedmiotowe. Zostało złożone zażalenie i teraz czekamy na jego rozpatrzenie. Nawet jeśli zażalenie zostanie odrzucone to nie trzeba uchylać wcześniejszej uchwały o zamiarze likwidacji MDK w Kluczborku. Następnie głos zabrał radny Piotr Pośpiech, który powiedział, że jeżeli wolą Rady będzie, aby stworzyć rezerwy finansowe na ewentualne przyszłe potrzeby oświaty bądź innych zadań Powiatu, to radny ma prośbę, aby utworzyć rezerwy ogólne albo celowe. W obecnym brzmieniu uchwała jest niezrozumiała, co najlepiej opisuje dzisiejsza dyskusja. Radny powiedział, że są zapytania o wydatki np. w liceach Ogólnokształcących i de facto można się dowiedzieć, że takich wydatków nie ma. W ten sposób budżetu się nie konstruuje. Następnie Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania związanego z zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały. Radni pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt, 10 głosów za, 1 osoba przeciw, 8 osób wstrzymało się od głosu. Kolejno omówiony został projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Radni nie wnieśli zapytań do projektu i pozytywnie go zaopiniowali, 10 głosów za, 1 osoba przeciw, 8 radnych wstrzymało się od głosu. Następnie przedstawiony został projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Radni jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. Następnie Przewodniczący przedstawił radnym projekt w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kluczborku na 2020 rok. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały. Następnie omówiony został projekt w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok. Radni nie wnieśli uwag do projektu i pozytywnie go zaopiniowali, jednogłośnie. Kolejny projekt dotyczył wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kluczborskiego. Głos zabrał radny Marcin Michalski, który zwrócił się do Pana Starosty o omówienie tego projektu uchwały jak i kolejnego, który również dotyczy zawarcia umowy dzierżawy. Pan Starosta powiedział, że jedna z uchwał dotyczy zgodnie z uzasadnieniem kontenera telekomunikacyjnego a druga garaży. Jeśli chodzi o kwotę dzierżawy garaży, jest to ok. 120-140 zł. Radny Michalski powiedział, że chciałby, aby radni zorientowali się w kwotach, żeby ocenić czy dla Powiatu jest to opłacalne. Radny Marcin Michalski poprosił, by na Sesji podać informację o dokładnych kwotach dzierżawy. Więcej radnych nie zgłosiło uwag do projektu, wobec czego poprzez głosowanie radni pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt, jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Kluczborskiego. Wobec braku zapytań Przewodniczący zarządził głosowanie. Radni pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowali powyższy projekt. Następny projekt w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz Gminy Kluczbork radni również pozytywnie zaopiniowali, 18 głosów za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Następny projekt dotyczył nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Radni nie wnieśli zapytań do projektu i pozytywnie go zaopiniowali, jednogłośnie. Kolejno Przewodniczący przeszedł do omówienia punktu projektu uchwały związanego z przyjęciem sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pieczy zastępczej oraz sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Radni nie wnieśli zapytań i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem. Następnie Przewodniczący przedstawił radnym projekt w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr XVI/125/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku, z siedzibą przy ul. Damrota 4 w Kluczborku. Do zabrania głosu zgłosił się radny Piotr Pośpiech, który powiedział, że projekt, który został do radnych skierowany ma dwa cele. Uzasadnienie odnosi się do wszystkich wątków związanych z zamiarem likwidacji MDK w Kluczborku. W ostatnim czasie zmieniło się bardzo dużo w tym temacie. Opolski Kurator Oświaty wydał w tej sprawie opinię negatywną. Radny powiedział, że Pan Starosta złożył zażalenie do MEN, a w dzisiejszej sytuacji związanej z epidemią możemy dłużej poczekać na odpowiedź. Obecnie jest czas opracowywania arkusza organizacyjnego pracy dla wszystkich placówek oświatowych. Radny Piotr Pośpiech zaapelował, by zamknąć temat likwidacji. Trzeba mieć w sobie na tyle przyzwoitości, aby uchylić podjętą uchwałę, zamknąć temat i pozwolić pracownikom pracować. Radny Piotr Pośpiech powiedział, że nie chce wywoływać dyskusji. To co miało być powiedziane, zostało już powiedziane. Opinia Kuratora w tym temacie jest jasna. Cały wątek związany z zamykaniem MDK powinien się zamknąć. Następnie głos zabrał Pan Starosta, który powiedział, że przedstawiona uchwała jest bezprzedmiotowa. Likwidacja MDK miała być tylko z nazwy. Chodziło o przekształcenie w wyniku, którego miał powstać nowy Dom Kultury. Należy zwrócić uwagę na sytuację Powiatu. W  tym roku Powiat zabezpieczy środki na funkcjonowanie MDK, jednak w przyszłym roku może brakować pieniędzy na spłatę kredytu. Wszystko zostało spowodowane sytuacją w jakiej Powiat się znalazł, a jak do tego doszło wcześniej już było już powiedziane.  Obecnie złożone jest zażalenie do MEN. Jeśli zostanie podtrzymana opinia Kuratora to temat MDK zostanie zamknięty. Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Radni zaopiniowali negatywnie powyższy projekt, 4 głosy za, przeciw 10, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Kolejno w związku z wyczerpaniem projektów uchwał, Przewodniczący Komisji przedstawił radnym sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Radni pozytywnie zaopiniowali powyższe sprawozdanie. Kolejne sprawozdanie dotyczyło oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kluczborskiego za 2019 rok. Radni pozytywnie zaopiniowali przedmiotowe sprawozdanie. Następne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku za 2019 rok radni również pozytywnie zaopiniowali, jednogłośnie. Następnie Przewodniczący przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa Powiatu Kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok. Radni pozytywnie zaopiniowali powyższe sprawozdanie. Kolejny dokument dotyczy sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. Następnie przedstawiona została ocena zasobów pomocy społecznej powiatu kluczborskiego za rok 2019 również została pozytywnie zaopiniowana. Kolejno zaprezentowane zostały sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu w Kluczborku za 2019 rok.  Sprawozdania z prac Komisji Budżetu i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny, Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok zostały pozytywnie przez radnych zaopiniowane. Następnie Przewodniczący przedstawił radnym sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 14.01.2020 r. do 10.03.2020 r. W tym temacie głos zabrała radna Celina Zając, która odniosła się do jednego z posiedzeń Zarządu Powiatu, na którym omawiana była sprzedaż części nieruchomości w Wołczynie. Radna zapytała o jaką działkę chodzi, czy jest jakiś kupiec. Pan Starosta odpowiedział, że została wyrażona wstępna zgoda na sprzedaż części nieruchomości, zainteresowanie działką jest. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu zostało przyjęte pozytywnie, 11 głosami za.

 

Ad.3.

Głos zabrał radny Piotr Pośpiech, który wyraził podziękowanie dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie wspólnej komisji w trybie zdalnym. Radny Piotr Pośpiech zasugerował, by w przyszłości zastanowić się przy komisjach nad wykorzystaniem systemu do głosowania, który używany jest na sesjach. Obecnie nie ma podglądu, kto jak głosuje. Radny Jarosław Przybył powiedział, że w aplikacji, która jest używana do zdalnej komisji, jest dostępna opcja podzielenia ekranów tak, aby każdy z radnych który ma włączoną kamerę był widoczny. Używając tej opcji widać na ekranie monitora kto jak głosuje.  

 

 

Ad.4

Przewodniczący obrad w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował wszystkim za udział w zdalnym posiedzeniu i zamknął wspólne posiedzenie komisji Rady Powiatu w Kluczborku.

Na tym protokół zakończono.

 

                                                                          

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
Wojciech Smolnik

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny

                                                                                               Lesław Czernik

 

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

                                                                                                  Damian Buła

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji  Budżetu i Rolnictwa

Robert Wietrzyk

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji

Ryszard Okaj

 

 

 

Protokołowała :

Małgorzata Gulanowska

Załączniki

Protokół Nr wspólne zdalne komisje 27_04_2020 _3 (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Gulanowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Gulanowska
Data wprowadzenia:2020-06-03 14:12:41
Opublikował:Radom Adam
Data publikacji:2020-06-03 14:30:07
Ostatnia zmiana:2020-06-03 14:30:11
Ilość wyświetleń:21

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij