Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Kolorowy pasek

Protokół Nr 21/2020 z wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezp. Pub. i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 10 marca 2020 r.

   Protokół Nr   21 /2020

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Powiatu w Kluczborku
w dniu 10 marca 2020 r.

       

Przewodniczył radny Wojciech Smolnik - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

 

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia

2. Stacjonarna Opieka Medyczna w Powiecie Kluczborskim. Analiza medycznego zabezpieczenia Powiatu Kluczborskiego w kontekście ubiegłorocznych zmian w ratownictwie medycznym w Polsce.

a) Bieżące problemy i potrzeby (Prezes PCZ S.A.)

b) Informacja na temat sytuacji finansowej spółki, wstępna informacja o realizacji kontraktu w 2019 roku oraz stan zadłużenia spółki. Ponadto informacja o wielkości ryczałtu jako poszczególnych składowych kontraktu z NFZ dla szpitala w Kluczborku oraz informacja o jego zmianach w trakcie 2019 roku. (Prezes PCZ S.A.)

c) Informacja na temat stanu realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym zrealizowanych w 2019 roku, między innymi badania przesiewowe dla dzieci, badania przesiewowe dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia w zakresie profilaktyki jelita grubego oraz dwóch projektów, które dotyczą sprzętu medycznego. (Prezes PCZ S.A.)

d) Wstępna informacja Zarządu Powiatu w Kluczborku na temat rozmów z poszczególnymi gminami Powiatu Kluczborskiego na temat dofinansowania działalności PCZ S.A.
(Zarząd Powiatu)

e) Informacja Zarządu PCZ S.A. na temat podwyżek w kwocie 200 złotych do pensji zasadniczej w 2019 roku. Jeśli takie podwyżki były realizowane w 2019 roku to jakie skutki one spowodowały. (Prezes PCZ S.A.)

f) Informacja Zarządu Powiatu w Kluczborku oraz Zarządu PCZ S.A. w Kluczborku na temat planów związanych z opuszczonym budynkiem po ginekologii (Zarząd Powiatu) oraz (Prezes PCZ S.A.)

3. Wolne wnioski.     

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1.Mirosław Birecki – Starosta Kluczborski,

2.Magdalena Żmuda- Lewald – Skarbnik Powiatu,

3.Anna Szczygieł – Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powiatu,

4.Marcin Wiecha – Przewodniczący Rady Nadzorczej PCZ S.A. w Kluczborku

5.Mieczysław Zaleciński – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia.

 

Ad.1

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska – Wojciech Smolnik. W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych. Przewodniczący przedstawił propozycję zmiany porządku obrad, a konkretnie zawnioskował o wykreślenie z porządku punktu 2a, 2b, 2c, 2e. Następnie do porządku zostałby dodany punkt 3 w brzmieniu: Informacje Zarządu Powiatu w Kluczborku o podjętych działaniach w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski wirusa SARS-coV 2 wywołującego chorobę COVID-19. Kolejno punkt 4 to wolne wnioski i 5 zamknięcie posiedzenia. Przewodniczący powiedział, że wycofanie tych 4 podpunktów wynika z faktu, że w dniu wczorajszym Wojewoda Opolski wezwał wszystkich Prezesów opolskich szpitali na spotkanie w dniu dzisiejszym, dlatego na posiedzeniu Pan Prezes PCZ S.A. jest nieobecny,
a rozmowa o sytuacji szpitala bez jego obecności jest bezcelowe. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek po zmianach.

 

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia

2. Stacjonarna Opieka Medyczna w Powiecie Kluczborskim. Analiza medycznego zabezpieczenia Powiatu Kluczborskiego w kontekście ubiegłorocznych zmian w ratownictwie medycznym w Polsce.

a) Wstępna informacja Zarządu Powiatu w Kluczborku na temat rozmów z poszczególnymi gminami Powiatu Kluczborskiego na temat dofinansowania działalności PCZ S.A.
(Zarząd Powiatu)

b) Informacja Zarządu Powiatu w Kluczborku oraz Zarządu PCZ S.A. w Kluczborku na temat planów związanych z opuszczonym budynkiem po ginekologii (Zarząd Powiatu) oraz (Prezes PCZ S.A.)

3. Informacje Zarządu Powiatu w Kluczborku o podjętych działaniach w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski wirusa  SARS-coV 2 wywołującego chorobę COVID-19.

4. Wolne wnioski.     

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Radni przyjęli  porządek obrad po zamianach.

 

Ad.2

Kolejno Przewodniczący przeszedł do punktu 2a z porządku obrad i poprosił Starostę Kluczborskiego o zabranie głosu. Pan Starosta powiedział, że Gmina Kluczbork podjęła uchwałę o tym , że przystąpi do PCZ S.A. Gmina obejmie akcje na kwotę 800 tys. zł. W okolicach marca być może zostanie podpisany już akt notarialny o przystąpieniu Gminy do spółki. Kwota zostanie podzielona na dwie równe transze. Strata szpitala względem roku 2018, gdzie wynosiła ok. 2,5 mln zł. zmniejszyła się do ok. 1,2 mln zł. Na kolejnym spotkaniu, na którym będzie obecny Prezes temat ten zostanie szerzej omówiony. Głos zabrał radny Marcin Michalski, który zapytał, czy są plany na przyszłość wspomagania PCZ S.A. przez Gminę, bo zakup akcji jest jednorazowy. Pan Starosta powiedział, że jeśli chodzi o Gminę Kluczbork to takie plany na przyszłość są, więcej będzie można na ten temat powiedzieć, gdy gminy będą konstruowały budżety na kolejny rok. Następnie Przewodniczący przeszedł do omówienia punktu 2b z porządku obrad. Głos zabrał Pan Starosta, który powiedział, że jest sporządzony projekt budowy łącznika, który łączyłby dawny budynek ginekologii z budynkiem, gdzie mieści się oddział wewnętrzny. Najlepszym rozwiązaniem byłoby najpierw wybudować łącznik, przenieść oddział laryngologii i pediatrii do budynku po ginekologii i wtedy w budynku gdzie obecnie mieści się laryngologia otworzyć ZOL. Koszt budowy łącznika wynosi ok. 2-3 mln zł. Trudne będzie znalezienie w budżecie Powiatu środków na budowę tego łącznika, jednak ma to sens, bo będzie można zaoszczędzić dużą kwotę na jednym bloku operacyjnym, jeden dyżur anestezjologiczny. Kolejno głos zabrał radny Piotr Pośpiech, który powiedział, że w odpowiedzi na interpelację można było znaleźć informację, że najpierw będzie relokacja poradni specjalistycznych do końca 2019 roku, a następnie wspomnianych dwóch oddziałów do połowy 2020 roku. Radny Piotr Pośpiech, powiedział, że rozumie, że te zapewnienia z września ubiegłego roku są już nierealne. Pan Starosta powiedział, że we wrześniu biegłego roku nie było jeszcze pełnej wiedzy o kosztach, które generowałby ten łącznik. Projekt łącznika jest już przygotowany oraz projekt relokacji przygotowany wspólnie z Prezesem Szpitala. Radny Piotr Pośpiech zapytał, czy jest możliwość, by zapoznać się z projektem budowy łącznika. Pan Starosta odpowiedział, że jeśli będzie taka sugestia przyniesie go na kolejne posiedzenie Komisji. Radna Teresa Wróbel zapytała, ile może trwać budowa takie łącznika. Pan Starosta odpowiedział, że mniej więcej rok czasu. Jeśli chodzi o rozpoczęcie prac to najpierw trzeba znaleźć finansowanie.

 

Ad.3

Przewodniczący przeszedł do omówienia 3 punktu z porządku obrad związanego z koronawirusem. O głos poprosił Pan Starosta, który powiedział, że całą akcją odnośnie tego wirusa kieruje Wojewoda Opolski, przy pomocy sanepidu. Powiat pełni w tym zakresie rolę pomocniczą. Odbył się już szereg spotkań w tym zakresie. W dniu dzisiejszym było spotkanie z Dyrektorami szkół o zasadach, które należy zastosować w wyniku wystąpienia w szkole podejrzenia zakażenia COVID-19. Dyrektorzy dostali polecenie, by wstrzymać wszelkiego rodzaju wyjazdy, wycieczki. Jeśli chodzi o sytuację w Powiecie to dwie osoby przebywają na kwarantannie, kilkanaście jest pod nadzorem epidemiologicznym. W nysie jest oddział zakaźny, w Opolu. Kolejnym obiektem, który mógłby służyć na miejsce kwarantanny to Zamek w Mosznej, szpital w miejscowości Kup, nawet budynek po dawnej ginekologii jest brany pod uwagę. Kolejno głos zabrał Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Mieczysław Zaleciński, który powiedział, że działania, które obecnie są podejmowane odbywają się na wielu płaszczyznach. Praktycznie co drugi dzień odbywają się na różnych szczeblach spotkania o tematyce koronawirusa, gdzie omawiane są zasady danych zachowań na wypadek wprowadzenia stanu epidemii. W niedługi czasie Wojewoda może nakazać Panu Staroście wyznaczenie danego budynku na miejsce kwarantanny. Jeśli chodzi o działania Powiatowe od zeszłego tygodnia odbywają się spotkania z lekarzami POZ. W POZ obecnie co drugi dzień zmieniają się zasady postępowania ze względu na okoliczności i stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. Zwołane zostało też spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gdzie Dyrektor Sanepidu przedstawiła wytyczne i procedury, które obowiązują na terenie naszego kraju. W celu zasięgnięcia informacji warto korzystać ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, dane tam zawarte są na bieżąco aktualizowane. Pan Naczelnik podkreślił, że wirus przenosi się drogą kropelkową. Należy często myć ręce, unikać dotykania klamek, przycisków w windach orz innych przedmiotów, które są w miejscach powszechnie dostępnych. Uruchomione zostały działania w szkołach polegające na częstym myciu powierzchni środkami dezynfekującymi. Od dzisiaj obowiązuje również zakaz organizowania imprez masowych. Wirus będzie postępował i w ciągu najbliższych dni na pewno będą podejmowane kolejne środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa. Kolejno głos zabrał radny Damian Buła, który zwrócił się z taką prośbą, by informacje, które miał omawiać na posiedzeniu Prezes PCZ przygotował pisemnie.   

 

Ad.4

W wolnych wnioskach głos zabrał radny Piotr Pospiech, który zwrócił się do Pani Skarbnik z prośbą o podanie wyniku końcowego budżetu za 2019, kwoty wolnych środków, bo już jest po sprawozdaniu. Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to dość ścisłe dane i nie zna ich na pamięć. Następnie radny Piotr Pośpiech powiedział, że ma prośbę w trybie ustawy o samorządzie powiatowym, by udostępnić wniosek o wydanie opinii skierowany do Kuratora w kwestii zamiaru likwidacji MDK w Kluczborku. Został złożony już jakiś czas temu, radny chciałby poznać jego treść. Następnie radny chciałby zobaczyć również w dniu dzisiejszym dokumentację techniczno-budowlaną dot. budowy łącznika. Radny Piotr Pośpiech powiedział, że wcześniej prosił o pismo z Ministerstwa Finansów 5 listopada 2020 r, a w jego opinii Pan Starosta zakazał udostępniania tej informacji, przez co radny otrzymał ją z miesięcznym opóźnieniem. Pan Starosta odpowiedział, że działa zgodnie z przepisami. Przewodniczący Komisji zapytał radnego Piotra Pośpiecha, kiedy chciałby otrzymać dokumenty, o które poprosił. Radny odpowiedział, że składa wolny wniosek na komisji, aby bezpośrednio po niej udać się do właściwego pomieszczenia/biura i móc te dokumenty zobaczyć. Przewodniczący powiedział, że radny po komisji może udać się do Biura Rady i wyegzekwować żądane dokumenty. Radny Piotr Pośpiech powiedział, że ustawie w art. 21  ust.2a z zachowaniem danych wrażliwych radny powinien dostać każdy dokument. W oparciu o ten przepis 5 listopada i później radny zwracał się parę razy do urzędu z pismem. Radny Piotr Pośpiech powiedział, że był nawet osobiście w gabinecie Pani Skarbnik i za każdym razem był odesłany bez wglądu do dokumentów. Pan Starosta zapytał, czy radny otrzymał dokumenty o które wtedy żądał? Radny odpowiedział, że otrzymał informację z ponad miesięcznym opóźnieniem z naruszeniem ustawy, art. 21 ust.2a. Pan Starosta powiedział, że radny powołuje się na artykuł, który pozwala radnym na pewnego rodzaju kontrolę i Starosta się z nim zgadza, jednak nie oznacza to tego, że można wchodzić do Starostwa w każdej chwili, przerywać pracę urzędników kiedy się chce. Wnioski radnego zostały zaprotokołowane i dokumenty zostaną udostępnione. Radny Piotr Pośpiech odczytał wszystkim radnym treść art. 21 ust. 2a ustawy o samorządzie powiatowym. Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję i ogłosił 5 min przerwy, by ustalić w którym pokoju znajdują się dane dokumenty. Po wznowieniu posiedzenia komisji Przewodniczący poinformował radnego Piotra Pośpiecha, że dokumenty o które wnioskował, czyli dokumentacja dot. budowy łącznika, to ona znajduje się u Pana Starosty, natomiast jeśli chodzi o wniosek złożony do Kuratora Oświaty to jest on w Wydziale Edukacji i Sportu.

 

Ad.5

Przewodniczący obrad w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknął wspólne posiedzenie komisji  Rady Powiatu w Kluczborku.

Na tym protokół zakończono.

 

 

                                                                             Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa
                                                                                                   Robert Wietrzyk

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
Wojciech Smolnik

 

 

 

 

 

Protokołowała :

Małgorzata Gulanowska

Załączniki

Protokół Nr 21 komisja zdrowia i budżet 10_03_2020 (53.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Gulanowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Gulanowska
Data wprowadzenia:2020-06-03 12:15:58
Opublikował:Radom Adam
Data publikacji:2020-06-03 14:29:26
Ostatnia zmiana:2020-06-03 14:29:34
Ilość wyświetleń:23

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij