Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Kolorowy pasek

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 30.04.2020r.i 04.05.2020r. (Zarząd dwudniowy)

Protokół Nr 64/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku

w dniu 30 kwietnia 2020 r.

oraz 4 maja 2020 r.

 

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski – Mirosław Birecki.
W posiedzeniu uczestniczyli także: członek Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz naczelnicy wydziałów według potrzeb.

 

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Projekty uchwał Zarządu Powiatu:

-w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,  

-w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

3.Pismo Burmistrza Wołczyna dotyczące uzgodnienia w zakresie zadań samorządu powiatu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny.

4.Pismo Banku Spółdzielczego w Wołczynie dotyczące zwolnienia Banku Spółdzielczego
z dalszego prowadzenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku punktu kasowego.

5.Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za I kwartał
2020 r.

6.Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczące kursu II stopnia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych.

7.Pismo Dyrektora Domu Dziecka w Lasowicach Wielkich dotyczące wymiany kostki brukowej o powierzchni 75 metrów na chodniku znajdującym się na terenie placówki.

8.Pismo Burmistrza Wołczyna dotyczące uzgodnień do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice.

9.Pismo Burmistrza Wołczyna dotyczące uzgodnień do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno.

10.Pismo Burmistrza Wołczyna dotyczące uzgodnień do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna.

11.Pismo Burmistrza Wołczyna dotyczące uzgodnień do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów.

12.Pismo Dyrektora SOSW w Kluczborku dotyczące wyrażenia zgody na zatrudnienie dwóch osób na stanowisko pomocy nauczyciela w zespołach uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi tj.ruchową w klasach: VI-VII i VIII w wymiarze 0,75 etatu od 1 września
2020 r.

 

kontynuacja posiedzenia Zarządu w dniu 4 maja 2020 r.

 

13.Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczące naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kluczborskiego na 2020 r. w podziale na poszczególne szkoły
i placówki, szkoły niepubliczne dotowane przez powiat oraz pozostałe zadania pozaszkolne.

14.Ustalenie sposobu realizacji uchwał Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.04.2020 r.

15.Wolne wnioski.

-pismo Firmy ABP BUS &COACH Sp.z o.o Sp.Komandytowa dotyczące zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy Nr FP.273.2.13.2017 z dnia 21.09.2017 r.

16.Zamknięcie posiedzenia.

 

            Następnie przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 20.04.2020 r. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu
Nr 63/2020 i w drodze głosowania jednogłośnie go przyjęli.

 

Do punktu 2 porządku

 

Zarząd przystąpił do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

Zwiększa się budżet Powiatu Kluczborskiego po stronie dochodów o kwotę 76.010,00zł

Zmiany objęte niniejszą uchwałą wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2020r. w związku otrzymaniem ostatecznych kwot na 2020 rok dotacji celowych w zakresie realizacji zadań z administracji rządowej.

Do projektu nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 64/251/2020.

Kolejnym projektem z jakim zapoznał się Zarząd był projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

Zmiany objęte niniejszym projektem uchwały wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w kwocie 76.290,00 zł. Do projektu nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 64/252/2020.

 

Do punktu 3 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Wołczyna dotyczącym uzgodnienia w zakresie zadań samorządu powiatu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny.

Zarząd po zapoznaniu się z pismem oraz opinią Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu postanowił pozytywnie uzgodnić wyżej wymieniony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Do punktu 4 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Banku Spółdzielczego w Wołczynie dotyczącym zwolnienia Banku Spółdzielczego z dalszego prowadzenia w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kluczborku punktu kasowego.

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Prezesa BS w Wołczynie postanowił, że rozpatrzy wniosek Banku po szczegółowej analizie potrzeb funkcjonowania punktu kasowego.

 

 

 

 

Do punktu 5 porządku

 

Zarząd zapoznał się z kwartalną informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za I kwartał 2020 r., która przedstawia się w następujący sposób:

Dochody: plan-80.178.254,52,-zł, wykonanie-24,191.067,65,-zł (25,74%),

w tym:

-dochody bieżące: plan-79.093.829,52,zł, wykonanie-24.109.044,87,-zł (30,48%),

-dochody majątkowe: plan-1.084.425,00,-zł, wykonanie- 82,022,78-zł (7,56%),

Przychody: plan-0,00,-zł, wykonanie-602,408,82,-zł (0,00%),

Wydatki: plan-79.657.932,08,-zł, wykonanie-20.614.465,97,-zł, (25,87%),

w tym:

-wydatki bieżące: plan-78.616.660,82,-zł, wykonanie-20.379.914,15,-zł, (25,92%),

-wydatki majątkowe: plan-1.041.271,26,-zł, wykonanie-234.551,82-zł (22,52%),

Rozchody: plan-520.322,44,-zł, wykonanie-130.081,03,-zł (25,00%).

Budżet Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.03.2016 r. zamknięty został nadwyżką budżetu w kwocie 3.576.601,68,-zł.

Zarząd Powiatu zatwierdził informację i postanowił o umieszczeniu jej na tablicy ogłoszeń

w Starostwie Powiatowym w Kluczborku oraz opublikowaniu jej na stronie internetowej powiatu.

 

Do punktu 6 porządku

 

Kolejno Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczącym wyrażenia zgody na uruchomienie kursu II stopnia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych.

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku oraz opinią Wydziału Edukacji i Sportu postanowił zobowiązać Naczelnika Wydziału Edukacji
i Sportu do zwrócenia się do Dyrektora CKZ w Kluczborku o wyjaśnienie dlaczego ww.pismo o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kursu II stopnia w zawodzie monter sieci
i instalacji sanitarnych z liczbą uczniów mniejszą niż 20 zostało skierowane na Zarząd już po uruchomieniu przedmiotowego kursu.

 

 

Do punktu 7 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Dziecka w Lasowicach Wielkich dotyczącym wymiany kostki brukowej o powierzchni 75 m 2 na chodniku znajdującym się na terenie placówki.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bogacicy stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości przekazania jednostce kostki brukowej na wymianę chodnika w Domu Dziecka
w Lasowicach Małych. Obecnie ZDP w Kluczborku nie posiada na stanie ww.materiału pozyskanego z rozbiórki.   

 

 

 

 

 

 

 

Do punktu 8 porządku

 

Zapoznano się z pismem Burmistrza Wołczyna dotyczącym uzgodnień do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice i postanowiono pozytywnie zaopiniować przedmiotowe zmiany.

 

Do punktu 9 porządku

 

Kolejno przystąpiono do zapoznania się z pismem Burmistrza Wołczyna dotyczącym uzgodnień do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno i postanowiono zaopiniować pozytywnie proponowane zmiany.

 

Do punktu 10 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Wołczyna dotyczącym uzgodnień do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna. Zarząd postanowił pozytywnie zaopiniować proponowane zmiany.

 

Do punktu 11 porządku

 

Następnie Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Wołczyna dotyczącym uzgodnień do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów. Zarząd do proponowanych zmian nie wniósł uwag więc postanowił o ich zatwierdzeniu.

 

Do punktu 12 porządku

 

Kolejną sprawą z jaką zapoznał się Zarząd było pismo Dyrektora SOSW w Kluczborku dotyczące wyrażenia zgody na zatrudnienie dwóch osób na stanowisko pomocy nauczyciela w zespołach uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi tj.ruchową w klasach: VI-VII i VIII
w wymiarze 0,75 etatu od 1 września 2020 r.

Po zapoznaniu się z pismem Dyrektora SOSW w Kluczborku Zarząd stwierdził, że w związku
z trudną sytuacją finansową powiatu oraz stanem epidemii COVID-19 nie ma możliwości zawarcia umowy z pracownikami aktualnie zatrudnionymi w ramach robót publicznych.

Zarząd postanowił wyrazić zgodę na ewentualne zatrudnienie w ramach robót publicznych
2 osób na stanowisku pomoc nauczyciela do klas w zespołach uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi tj.ruchową w klasach: VI-VII i VIII oraz 1 osoby na stanowisku pomoc nauczyciela w internacie SOSW w Kluczborku.

 

 

Kontynuacja posiedzenia Zarządu w dniu 4 maja 2020 r.

Zarząd wznowił posiedzenie.

 

Do punktu 13 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczącym naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kluczborskiego na 2020 r. w podziale na poszczególne szkoły i placówki, szkoły niepubliczne dotowane przez powiat oraz pozostałe zadania pozaszkolne.

 

Do punktu 14 porządku

 

Przystąpiono do ustalenie sposobu realizacji uchwał Rady Powiatu w Kluczborku z sesji
w dniu  29 kwietnia 2020r.:

1.Uchwałę Nr XVII/131/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020- postanowiono przekazać Skarbnikowi Powiatu,

2.Uchwałę Nr XVII/132/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej-postanowiono przekazać Skarbnikowi Powiatu,.

3.Uchwałę Nr XVII/133/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego
i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów-postanowiono przekazać Dyrektorowi ZDP w Kluczborku,

4.Uchwałę Nr XVII/134/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kluczborku na 2020 rok-postanowiono o pozostawieniu w aktach poszczególnych komisji.

5.Uchwałę Nr XVII/135/2020 w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok-postanowiono przekazać Dyrektorowi PCPR w Kluczborku oraz Skarbnikowi Powiatu,

6.Uchwałę Nr XVII/136/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Kluczborskiego-postanowiono przekazać Kierownikowi Biura FP.

7.Uchwałę Nr XVII/137/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Powiatu kluczborskiego-postanowiono przekazać Kierownikowi Biura FP,

8.Uchwałę Nr XVII/138/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz Gminy Kluczbork.

9.Uchwałę Nr XVII/139/2020 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku-postanowiono przekazać Dyrektorowi PCPR w Kluczborku,

10.Uchwałę Nr XVII/140/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pieczy zastępczej oraz sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej-postanowiono przekazać Dyrektorowi PCPR w Kluczborku

 

 

Do punktu 15 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Firmy ABP BUS &COACH Sp.z o.o Sp.Komandytowa dotyczącym zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nr FP.273.2.13.2017 z dnia 21.09.2017 r.  

Zarząd po zapoznaniu się z pismem dotyczącym zabezpieczenia należytego wykonania umowy Nr FP.273.2.13.2017 z dnia 21.09.2017 r. postanowił wyrazić zgodę na zmianę formy zabezpieczenia i podpisania dla wykonawcy oświadczenia określającego, że od momentu końcowego protokołu odbioru robót do dnia podpisania niniejszego oświadczenia, nie wystąpiły żadne wady ani usterki w przedmiocie umowy mogące skutkować powstaniem roszczeń w stosunku do Wykonawcy.  

Do podpisania oświadczenia Zarząd upoważnił dwóch członków zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu.

 

Do punktu 16 porządku

 

W związku z wyczerpaniem porządku Starosta podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 64 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Zarząd Powiatu:

 

 

1.Mirosław Birecki……………………………

 

 

2.Rafał Neugebauer……………………………

 

 

3.Artur Nowak   ………………………………

 

 

 

 Protokołowała:

 

Joanna Strzelczyk

 

Załączniki

PROTOKÓŁ 64 (213.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Strzelczyk Joanna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Strzelczyk Joanna
Data wprowadzenia:2020-05-19 13:38:32
Opublikował:Radom Adam
Data publikacji:2020-05-28 09:35:06
Ostatnia zmiana:2020-05-28 09:35:17
Ilość wyświetleń:30
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij