Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Kolorowy pasek

Protokół Nr 17/2020 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny w dniu 12 marca 2020 r.

Protokół Nr 17/2020

 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny

w dniu 12 marca 2020 r.

 

 

Przewodniczył Lesław Czernik - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Spotkanie z dyrektorami Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, DPS Gierałcice, DPS Kluczbork. (funkcjonowanie placówek – ilość  pracowników obsługi, ilość pensjonariuszy, ilość dzieci, problemy w funkcjonowaniu, potrzeby remontowe i inwestycyjne).
  3. Remonty wykonane w placówkach oświatowych w latach 2008 – 2018 4.
  4. Zapotrzebowanie placówek oświatowych na remonty i inwestycje – stan styczeń 2020 roku

     5.      Uczniowie z Ukrainy i Białorusi w placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego

     6.      Wolne wnioski.

     7.      Zamknięcie posiedzenia.

           

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mirosław Birecki – Starosta Kluczborski.

2. Magdalena Żmuda-Lewald – Skarbnik Powiatu.

3. Rozalia Słoniowska - Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu,

4. Anna Szczygieł – Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek          

   Organizacyjnych Powiatu.

5. Marta Zamorowska – Kierownik Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu

6. Krzysztof Zabłocki – Dyrektor DPS w Gierałcicach.

7. Krzysztof Dzierżyński – p.o. Dyrektora DPS w Kluczborku.

 

Ad.1.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny – radny Lesław Czernik - przywitał wszystkich zebranych radnych na dzisiejszym posiedzeniu oraz zaproszonych gości. Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił porządek dzisiejszych obrad, który radni przyjęli. W posiedzeniu uczestniczyło 9 radnych.

 

Ad.2

Przewodniczący zwrócił się do Dyrektora DPS w Gierałcicach z prośbą o omówienie najważniejszych kwestii związanych z DPS. Pan Dyrektor powiedział, że w DPS w Gierałcicach przebywają sami mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie, w wieku od 18 lat wzwyż. Obecnie w jednostce przebywa 70 mieszkańców. Jeżeli chodzi o pracowników to jest 49 etatów, plus kapelan. Obecnie w DPS nie stwierdzono osób zakażonych COVID-19.
Od kilku dni odwiedziny w jednostce są wstrzymane. Jeśli chodzi o dezynfekcję powierzchni, pomieszczeń, czy środki ochrony osobistej to w jednostce tego typu jest to standard. Zapasy są na co najmniej miesiąc do przodu. Obecnie nie występują problemy z zaopatrzeniem w rękawiczki, czy środki do dezynfekcji. Co do pensjonariuszy to obecnie jedna osoba jest z chorobą afektywną dwubiegunową, 5 osób jest upośledzonych w stopniu lekkim,
14 w umiarkowanym, w stopniu głębokim 25 osób. Jednym z problemów, które dotyczą jednostki w dużym stopniu to emocjonalne problemy osób nowo przyjętych. Jest to dość stały problem tego typu placówek. Za każdym jest inna historia, część osób wykazuje niechęć współpracy, reaguje agresją. Do bieżących potrzeb jednostki należy zamontowanie elektrozamków oraz nowej bramy wjazdowej, która się nie domyka a nie nadaje się już do naprawy. Obecnie kilka pokoi jest do malowania, ale zostanie to wykonane z bieżących środków. W środku zrobiona została instalacja przeciwpożarowa, dach został wymieniony, zakupiono schodołaz. Sala jadalna została również wyremontowana. W przyszłości należy zastanowić się nad wymianą instalacji elektrycznej. Jednostka posiada kilka łóżek elektrycznych, ale problem jest z rozmieszczeniem gniazdek. Pan Dyrektor powiedział, że w przyszłości ma w planie budowę placu zabaw. Przy okazji wyjść na zewnątrz widać, jaką radość taki plac sprawia podopiecznym. Przewodniczący Rady Pan Andrzej Olech poprosił o przedstawienie projektu takiego placu, być może uda się kogoś z przedsiębiorców zainteresować wykonaniem takiego placu zabaw. Przewodniczący Komisji powiedział, że cieszy się, że podopieczni DPS w Gierałcicach znowu uczestniczą w różnych imprezach m.in. byli na festynie, czy orszaku Trzech Króli. Radny Maciej Sitek zapytał jak obecnie w jednostce wyglądają stosunki między pracownikami, czy sytuacja się polepszyła. Pan Dyrektor odpowiedział, że w ostatnim czasie odbyło się spotkanie związane z dniem kobiet i duża część załogi się na nie zapisała, więc świadczy to pozytywnie o panującej atmosferze.
Kolejno Przewodniczący zwrócił się do p.o. Dyrektora DPS w Kluczborku Pana Krzysztofa Dzierżyńskiego o omówienie funkcjonowania jego jednostki. Pan Dyrektor powiedział, że DPS w Kluczborku składa się z dwóch budynków. Jeden znajduje się przy ulicy Wołczyńskiej, drugi przy ul. Sienkiewicza. W budynku przy ul. Sienkiewicza znajduje się
45 podopiecznych a przy ul. Wołczyńskiej są 72 osoby. Na obu budynkach jest 77 osób jeśli chodzi o personel. W niedługim czasie 2 osoby planują odejście na emeryturę w ich miejsce nie będzie nikt nowy zatrudniony. Obecnie poszukiwana jest osoba na stanowisko kadrowej. Na obydwa Domy jest jeden kierownik. W kuchni pracuje 6 osób. Na jednym z Domów zespół terapeutyczny składa się  z 35 osób, na drugim jest 24. Przy ul. Sienkiewicza osobą koordynującą jest Pani pedagog. W jednostce zatrudniony jest również jeden kierowca na oba budynki, a niektórym z pracowników został rozszerzony zakres obowiązków. Obecnie DPS jest po kontroli w zakresie instalacji elektrycznej. Do wymiany są gniazdka, obecnie urządzeń jest dużo więcej niż było kiedyś. Pan Dyrektor powiedział, że został wykonany mały remont kaplicy z własnych środków, część podopiecznych złożyło ofiarę również
z przeznaczeniem na remont kaplicy. W tym roku planowany jest zakup chłodni, która jest niezbędna. Co miesiąc należy kontrolować windy i te, które mają więcej niż 20 lat to muszą dostać atest na 3 lata. Koszt jednego atestu to 2,5 tys. zł. Urząd Wojewódzki zalecał wymianę szaf wnękowych, zostało to wykonane. Została zakupiona część nowego sprzętu do rehabilitacji dla podopiecznych. W zeszłym roku została zorganizowana Wigilia na 350 osób dla mieszkańców DPS oraz samotnych osób z Kluczborka. Środki zostały pozyskane w dużej mierze dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu. Pan Dyrektor ma nadzieje, że Wigilia będzie organizowana co roku. W lecie zawsze organizowany jest odpust „Albertynki”. Pan Dyrektor zachęcił do odwiedzania strony internetowej DPS w Kluczborku. Na stronie znajdują się wszystkie aktualności, w ostatnim czasie robione były pisanki ze styropianu, przyszli fryzjerzy, odwiedzają podopiecznych również inni wolontariusze. Pan Dyrektor powiedział, że w planie na przyszłość jest przeniesienie dyżurki opiekunów. Przed godziną 22 opiekunowie mają obowiązek sprawdzić, czy wszyscy mieszkańcy znajdują się w swoich pokojach. Pan Dyrektor powiedział, że cały czas jest również pod telefonem. Od wielu lat praca w DPS była niedowartościowana. Dopiero od dwóch lat zaczęło się to zmieniać, również dzięki Panu Staroście. Pan Dyrektor powiedział, że pod koniec miesiąca mogą do DPSu przyjechać elektryczne łóżka, ok. 20 szt. Jednak trzeba zapłacić połowę za transport, ok. 1200 zł. Jest to do przemyślenia. Następnie Przewodniczący Komisji powiedział, że cieszą go słowa o podwyżkach, bo w momencie, kiedy zmienił się skład Rady Powiatu to jednym z pierwszych pism , była prośba pracowników DPS o podwyżkę wynagrodzenia.

 

Ad.3

Kolejno Przewodniczący Komisji przeszedł do omówienia punktu 3 z porządku obrad i poprosił o zabranie głosu Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek          

Organizacyjnych Powiatu Panią Annę Szczygieł. Pani Naczelnik powiedziała, że w materiałach przygotowanych dla radnych znajduje się wykaz remontów powyżej 3,5 tys. zł. W latach od 2008 do 2018 kwota wydatków wyniosła 32 mln zł, z czego prawie 11 mln to była umowa na zwiększenie efektywności energetycznej, która Powiat opłacał. W tej chwili tej umowy już nie ma, została zapłacona z pożyczki z budżetu Państwa. W obecnej chwili
w szkołach nie są zabezpieczone środki na remonty mimo, że potrzeby są duże. Jeśli jakieś większe potrzebny wynikają, Powiat stara się na bieżąco wygospodarować środki.

Pod koniec ubiegłego roku w kilku szkołach udało się dokonać bardzo potrzebnych drobnych zakupów, np. do ZS Nr 2 został zakupiony fantom, który był potrzebny do zajęć praktycznych, kupiono kilka klawiatur, niezbędnych drukarek. Przewodniczący przeglądając przygotowany materiał wspomniał, że wynika z niego, iż w ZSO ostatni większy zakup to ciągnik do koszenia trawy w 2014 roku. Pani Anna Szczygieł powiedziała, że w 2019 roku
w ramach projektu „Uczę się więc jestem” zakupiono ok. 30 laptopów. Pani Dyrektor w ramach pozyskanych środków zakupiła również projektor, stoły do ping ponga.  Pani Anna Szczygieł powiedziała, że w zeszłym roku wygospodarowano również środki na przeniesienie jednostki PODN do budynku ZSO w Kluczborku. Przewodniczący Komisji powiedział, że przy okazji wizytacji radnych w szkołach każdy mógł w jednej ze szkół zobaczyć pomieszczenie, które nie było malowane od 30 lat. Część toalet również wymaga sporego remontu. Przewodniczący zapytał, jak wygląda sprawa windy w SOSW. Niektóre zajęcia są przeniesione do budynku internatu, bo w budynku szkoły nie ma windy i osoby niepełnosprawne mają trudności z przemieszczaniem się. Pani Anna Szczygieł powiedziała, że co roku Pani Dyrektor SOSW wnioskuje o zabezpieczenie środków w budżecie na budowę windy, w obecnej sytuacji Powiatu nie stać na taki wydatek, ok. 400 tys. zł.

 

Ad.4

Przewodniczący Komisji poprosił w tym punkcie o zabranie głosu Panią Martę Zamorowską, Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu. Pani Kierownik powiedziała, że w każdej jednostce są ważne potrzeby remontowe, które w obecnej sytuacji Powiatu są nie do spełnienia. Duże nakłady do poniesienia są w ZS nr 1 w Kluczborku. Jest to budynek wiekowy, objęty ochroną konserwatorską, czyli choćby zwykłe malowanie powinno być uzgodnione z Konserwatorem Zabytków. Przy ulicy Byczyńskiej w ZS nr 2 największa inwestycją jest dach, który przecieka od wielu lat. W ostatnich latach w ZS Nr 2 środki zewnętrzne głównie kładzione były na kształcenie zawodowe, które patrząc na wyposażenie daje duże możliwości kształcenia. Pracownia ćwiczeń praktycznych przy Placu Niepodległości miała dość obszerny remont i została bardzo dobrze wyposażona. Widać, że środki na kształcenie zawodowe były, przekłada się to w późniejszym etapie na rozwój placówki, co widać najbardziej po ZS nr 2. Poza dachem w tej szkole, głównym problemem jest także sala gimnastyczna. Powiat stara się o dofinansowanie na remont dachu. Jeśli chodzi o ZSO to najważniejszy jest remont toalet i korytarzy. W ZSLT potrzeb jest dużo, a najważniejsze to elementy związane z pracownią komputerową i klimatyzacją. Jeśli chodzi o CKZ w Kluczborku to z niektórymi problemami Powiat się uporał, np. z instalacją wodną, czy hydrantami. Z bieżących potrzeb jest zabezpieczenie kolejnych pokoi dla mieszkańców internatu. W wielu jednostkach pewnej regeneracji wymaga również instalacja elektryczna, kanalizacyjna. W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej największym problemem są kuny, które zamieszkują strych. W Domach Dziecka potrzeby remontowe patrząc na kwoty są najmniejsze. Całość potrzeb remontowych tych najbardziej pilnych można podsumować na ok. 3-4 mln zł. Przewodniczący Komisji zapytał, co dalej będzie z pomieszczeniami, które do tej pory przed przeniesieniem zajmował PODN? Odpowiedzi udzieliła Pani Rozalia Słoniowska, która powiedziała, że pomieszczenia są zagospodarowane przez Dyrektor ZS Nr 2. Obecnie prowadzone są tam zajęcia w zawodzie -opiekun w Domu Pomocy Społecznej.

 

Ad.5

Kolejno Przewodniczący Komisji poprosił Panią Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu o zabranie głosu w tym punkcie. Pani Naczelnik powiedziała, że jeśli chodzi o uczniów z Ukrainy i Białorusi projekt ten rozpoczął się we wrześniu 2016 roku. W tamtym roku byli już pierwsi absolwenci, 25 osób, wszystkie zdały maturę, jest to duży sukces. Obecnie przebywa u nas 225 osób, z czego 206 jest w internacie. Przy ulicy Kilińskiego jest 91 osób, przy ul. Konopnickiej 81 osób i na półpiętrze w SOSW znajdują się 34 osoby. Na ten rok szkolny przyjęto 26 osób, które przebywają na innych warunkach niż w latach poprzednich. Rodzice ponoszą odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 600 zł miesięcznie. Do tego dochodzi jeszcze 11 osób, które powtarzają klasę, one również przebywają w internacie. W sumie jest 37 osób, które uiszczają pełną odpłatność.  Przewodniczący Komisji zapytał, czy kwota 600 zł wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów? Pani Naczelnik odpowiedziała, że tak. Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną to od  1 września 2018 rodzice uczniów płaca składkę za opiekę medyczną u komercyjnego ubezpieczyciela, roczna składka wynosi ok. 280 zł. Dla dziecka, które ma stwierdzoną chorobę przewlekłą jest to koszt na poziomie ok. 400 zł na rok. Pan Starosta zapytał, kto wcześniej płacił składkę za ubezpieczenie? Pani Naczelnik odpowiedziała, że na początku było tak, że płacił Powiat. Pan Starosta zapytał, czy było to zgodne z prawem? Pani Naczelnik odpowiedziała, że nie. Jeśli chodzi o wybór szkoły, to w liceach ogólnokształcących obecnie uczy się 69 osób, w technikach 140, w szkołach branżowych 16 osób. W tym roku szkolnym będzie 62 absolwentów. Odnośnie wyżywienia, to dzieci mieszkające w budynku głównym korzystają z wyżywienia przygotowanego przez kuchnię w internacie. Osoby mieszkające w SOSW i przy ul. Kilińskiego korzystają z cateringu przygotowanego przez stołówkę z ZS nr 1. Pani Naczelnik powiedziała, że w kolejnym roku będziemy w stanie przyjąć ok. 40 osób. Jeśli Powiat chciałby w przyszłości zrezygnować z wynajmu nieruchomości przy ul. Kilińskiego, rok 2021/2022 musiałby być bez naboru dzieci ze Wschodu. Obecnie
w związku z koronawirusem, część dzieci chętnie wyjechałaby do domu. Pan Starosta powiedział, że na dzień dzisiejszy informacja jest taka, że Ukraina zamyka granicę. Na dzień dzisiejszy w internacie jest 156 osób, bo część zdążyła już wyjechać. Do zeszłego piątku wyjazd zadeklarowało 66 osób. Pan Starosta powiedział, że zaleca pozostanie uczniom z Ukrainy w internacie, bo mogą do swojego kraju nie wjechać i wtedy wrócą i tak do internatu. Pan Starosta powiedział, że w związku z koronawirusem od poniedziałku w starostwie są wdrażane nowe procedury, zostanie ograniczona liczba osób wchodzących. Przyjmowanie klientów w Wydziale Komunikacji będzie po uprzednim umówieniu się na konkretną godzinę. Cały czas utrzymany jest kontakt z Wojewodą Opolskim i sanepidem. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu został mianowany na szpital zakaźny. Jeżeli chodzi o PCZ S.A. to wprowadzony został zakaz odwiedzin, planowe przyjęcia zostały ograniczone. Dopiero od przyszłego piątku w Opolu będzie można badać próbki. Kolejno głos zabrała radna Magdalena Durecka, która zapytała, czy przyszła już opinia Kuratora Oświaty w sprawie wydania opinii o zamiarze likwidacji MDK w Kluczborku. Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu odpowiedziała, że jeszcze tej opinii nie ma. Przewodniczący Komisji wracając do tematu z punktu 5 zapytał Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, czy subwencja oświatowa wystarcza na pokrycie kosztów edukacji ucznia zza granicy? Pani Naczelnik odpowiedziała, że zakończyliśmy rok 2019. Został policzony stosunek wydatków do dochodu i ten dochód jest wyższy o ok. 1 mln zł w stosunku do wydatków w 2019 roku. Przewodniczący Komisji zapytał, czy wcześniej była taka możliwość, aby pobierać opłaty od uczniów z Ukrainy i Białorusi? Pani Naczelnik odpowiedziała, że tak, ale wtedy zostało to tak przemyślane a nie inaczej. Kolejno głos zabrał radny Jakub Goliński, który poinformował, że od dnia kolejnego Urząd Miejski w Byczynie będzie niedostępny dla klientów w formie bezpośredniej. Pozostaje kontakt telefoniczny, poprzez email bądź ePUAP.

 

Ad.6

Radni nie zgłosili wolnych wniosków.

 

Ad.7

Przewodniczący obrad w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny.

Na tym protokół zakończono.

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,

Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny

Lesław Czernik

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Małgorzata Gulanowska

Załączniki

Protokół Nr 17 komisja oświaty 12_03_2020 (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Gulanowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Gulanowska
Data wprowadzenia:2020-05-19 07:57:42
Opublikował:Radom Adam
Data publikacji:2020-05-19 08:25:27
Ostatnia zmiana:2020-05-19 08:25:44
Ilość wyświetleń:21
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij