Protokół Nr  10 /2020

 

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 13 marca 2020 r. 

 

 

Przewodniczył radny Ryszard Okaj - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Omówienie petycji z dnia 03.02.2020 r. w sprawie powołania komisji ds. Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

3.Wolne wnioski.

4.Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad.1

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- Ryszard Okaj i przedstawił radnym proponowany porządek obrad. W posiedzeniu uczestniczyło
4 radnych. Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Ad.2

Przewodniczący przeszedł do omówienia petycji z dnia 03.02.2020 r. w sprawie powołania komisji ds. Młodzieżowego Domu Kultury  złożonej z przedstawicieli wszystkich interesariuszy, w celu przygotowania opracowań, ekspertyz pozwalających na obiektywne, merytoryczne rozpatrzenie problemu, a także o przełożenie przełożenia terminu głosowania nad uchwałą o zamiarze likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku w celu umożliwienia skutecznej pracy komisji.  

Przewodniczący powiedział, że w dniu 06.02.2020 r. na Sesji Rady Powiatu w Kluczborku podjęta została Uchwała Nr XVI/125/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku, z siedzibą przy ul. Damrota 4 w Kluczborku. Następnie Przewodniczący dodał, że w dniu dzisiejszym do Starostwa Powiatowego w Kluczborku wpłynęło postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie opinii o zamiarze likwidacji przez Powiat Kluczborski Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku z siedzibą przy ul. Damrota 4 w Kluczborku.  Opolski Kurator Oświaty postanowił zamiar likwidacji MDK zaopiniować negatywnie. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej, dlatego też Przewodniczący stwierdził, iż na dzień dzisiejszy na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radni nie posiadają wiedzy, czy Starosta Kluczborski wzniesie zażalenie do MEN, czy też nie. Przewodniczący powiedział, że jeśli zażalenie zostanie wniesione, komisja z rozpatrzeniem petycji będzie musiała poczekać, do momentu rozpatrzenia zażalenia i zakończenia postępowania. Natomiast jeśli Starosta Kluczborski nie wniesie zażalenia, powyższa petycja stanie się bezprzedmiotowa z uwagi na negatywne postanowienie Kuratora Oświaty. W powyższej sytuacji Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o przerwanie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i powrót do tematu powyższej petycji na kolejnym posiedzeniu Komisji, gdy radni będą już posiadali wiedzę jak zakończyło się całe postępowanie. Radni przyjęli powyższy wniosek, 4 głosami za.

Ad.3

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad.4

Przewodniczący obrad w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

                    

Przewodniczący

Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                               Ryszard Okaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała :

Małgorzata Gulanowska