Uchwała Nr 59/234/2020

Zarządu Powiatu w Kluczborku

z dnia 10 marca 2020 r.

 

 

w sprawie ustalenia zasad (wytycznych) do sporządzania Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Powiatu Kluczborskiego przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku i jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego oraz formy przekazywania sprawozdań finansowych Starostwa Powiatowego
w Kluczborku i jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w zakresie rozszerzonym o informację dodatkową

 

Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 4 i ust. 9 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej (Dz. U. z 2017r., poz.1911 z późn. zm). Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

 

 

§ 1.  Starostwo Powiatowe w Kluczborku oraz jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego, przygotowując sprawozdanie finansowe, zobowiązane są
do sporządzenia dodatkowej informacji zgodnie z załącznikiem do Uchwały w zakresie, który je dotyczy.

 

 

§ 2.  Ustala się zasady (wytyczne) sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku oraz jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3. Starostwo Powiatowe w Kluczborku oraz jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego przedkładają informację dodatkową w programie SJO Besti@
w formacie PDF bez podpisu elektronicznego, jednocześnie przesyłają ją w formacie w XLS na adres skarbnik@powiatkluczborski.pl

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kluczborskiego oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego.

Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2019 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 16/67/2019 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22.03.2019r. w sprawie formy przekazywania sprawozdań finansowych jednostek budżetowych w zakresie rozszerzonym o informację dodatkową.

 

                                       Zarząd Powiatu:

 

 

 

1.Przewodniczący….....................................

1.    Mirosław Birecki

 

 

 

 

2.Członek..................................................

Rafał Neugebauer

 

 

 

 

3.Członek.................................................

Artur Nowak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej (Dz. U. z 2017r., poz.1911 z późn. zm). sprawozdania finansowe należy przekazywać do Zarządu w rozszerzonym zakresie o informację dodatkową stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. Powyższe sprawozdania oraz sprawozdania budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu należy przekazywać Zarządowi w terminach wynikających z przepisów szczegółowych przy zastosowaniu programu komputerowego „BESTI@” wraz z podpisami elektronicznymi osób upoważnionych.